امتیاز‌های امیرضا بیرانوند

بازدید
١٢
امتیاز کل
٣,٦٨٢
کل مدال ها
٤٦
طلا
٠
نقره
١٥
برنز
٣١
٣٩٣
×
١٠
=
٣,٩٣٠
١٢٤
×
=
-٢٤٨
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٣,٦٨٢

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٣٩٣
×
١٠
=
٣,٩٣٠
١٢٤
×
=
-٢٤٨
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٣,٦٨٢

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠