نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
come before: مطرح کردن ( مخصوصاً در دادگاه و . . ...
٦ روز پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
involved: شامل . . . بودن
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
glazed: لعاب دار
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
blow apart: از هم جدا شدن - منفجر شدن
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
spoil: غنیمت - غارت کردن - رو دادن - لوس ک ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
adequacy: تناسب ، هماهنگی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
contributed: مشارکت داشتن - سهیم بودن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
skim: سطحی خواندن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
monitor: کنترل کردن - صفحه نمایش ( کامپیوتر ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
computing cloud: ابر محاسباتی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
well structured: خوش ساخت
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
well structured: خوش ساخت
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
extreme weather: آب و هوای خشن - آب و هوای غیر معمول
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
extreme weather: آب و هوای خشن - آب و هوای غیر معمول
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
property: مال - دارایی - خاصیت - ویژگی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
homesick: دلتنگی - غربت
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
spoil: غنیمت - غارت کردن - رو دادن - لوس ک ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
fold up: تا شدن ، جمع شدن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
put back: روی هم سوار کردن
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
blow apart: از هم جدا شدن - منفجر شدن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
framing: کادر بندی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
مشاع: هر مالی که بین دو یا چند نفر مشترک ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
for sure: Certainly مطمئناً
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
identical: یکسان - همسان - یکجور
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
walled: محصور - دیوار کشی شده
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
object: شییء - مقصود - مفعول - مخالفت کردن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
gesture: اشارات و حرکات در موقع سخن گفتن Mov ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
insulted: توهین آمیز For example: "Get out no ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
unwelcome: عدم استقبال - ناخوشایند
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
mean look: نگاه بد - چپ چپ نگاه کردن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
mean look: نگاه بد - چپ چپ نگاه کردن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
high frequency: پر کاربرد For example: High freque ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
get to: وادار کردن - سوق دادن ?How do compa ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
line up: Formed a line
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
runaway inflation: تورم خارج از کنترل - تورم مهار نشدن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
in alphabetical order: به ترتیب حروف الفبا
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
in alphabetical order: به ترتیب حروف الفبا
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
make money: پول درآوردن - کسب درآمد کردن Banks ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
تکوینی: فطری
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
حفیره: - گودال، مغاک - قبر، گور
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
حفیره: - گودال، مغاک - قبر، گور
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
منافی: نفی کننده، نیست کننده، ضد و مخالف
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
اجل: - گاه ، هنگام ، زمان ، وقت. - نها ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
تفویت منفعت: از بین رفتن منفعت
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
منافع مستوفات: منافع استفاده شده
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
منافع مستوفات: منافع استفاده شده
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
اجرت المسمی: یعنی اجرتی که در قرارداد میزان آن م ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
مباشر: فاعل و انجام دهنده کاری به طور مستق ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
مباشرت: مستقیم و بدون واسطه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
لدی الاقتضاء: در صورت لزوم
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
enter into: قرارداد بستن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
enter into: قرارداد بستن
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
make subject to a condition: منوط بودن به ، مشروط کردن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
قهقرایی: عطف به ما سبق شدن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
من حیث هو: در این مورد ، به این خاطر ، از این ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ترتب: به وقوع پیوستن ، حاصل شدن ، مستقر ش ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
امانی: به امانت گذاشته شده
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
امانی: به امانت گذاشته شده
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
لحوق: مؤخر بودن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
لحوق: مؤخر بودن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
لحوق تصرف خوانده: مؤخر بودن تصرف خوانده
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
evidence in writing: سند کتبی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
contracts of record: قرارداد های ثبت شده
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
specialty contract: قرارداد رسمی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
paper wafer: برچسب کاغذی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
indenture: سند چند نسخه ای در مواردی که معامله ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
hm land registry: یک بخش غیروزارتی دولت بریتانیا است ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
hm land registry: یک بخش غیروزارتی دولت بریتانیا است ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
bargain: عقد معوض ، معامله ( حقوقی )
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
inevitably: لاجرم
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
bring into question: تردید ایجاد کردن ، به شک انداختن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
equitable estoppel: ممنوعیت منصفانه طرح دعوی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
adversely affected: زیان دیده
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
adversely affected: زیان دیده
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
certainty: ثبات
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
consumer credit act: قانون اعتبارات اعطایی به مصرف کنندگ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

-
دیکشنری
-
٦ ماه پیش
نوع مدال

تکمیل درباره من

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
even so: با این حال
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
sorority house: کلوب نسوان
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
sorority house: کلوب نسوان
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
arrangement: نظم، ترتیب، چیدمان
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
content: محتوا، مطلب
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
newsgroup: گروه خبری
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
newsgroup: گروه خبری
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
texting: ارسال پیام کوتاه
٦ ماه پیش