برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Amirhosein farrokhzad

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مستقیم و بدون واسطه ١٤٠٠/٠٣/٣٠
|

2 فاعل و انجام دهنده کاری به طور مستقیم و بدون واسطه ؛ که در مقابل آن مسبب قرار دارد ١٤٠٠/٠٣/٣٠
|

3 یعنی اجرتی که در قرارداد میزان آن مشخص شده که در عقد اجاره به آن ، اجاره بها گفته می شود. ١٤٠٠/٠٣/٢١
|

4 منافع استفاده شده ١٤٠٠/٠٣/٢١
|

5 از بین رفتن منفعت ١٤٠٠/٠٣/٢١
|

6 -گاه ، هنگام ، زمان ، وقت.
-نهایت مدت برای ادای قرض (از نظر حقوقی)
١٤٠٠/٠٣/٢١
|

7 نفی کننده، نیست کننده، ضد و مخالف ١٣٩٩/١٢/٠١
|

8 -گودال،مغاک
-قبر،گور
١٣٩٩/١٢/٠١
|

9 فطری ١٣٩٩/١١/٢٠
|

10 پول درآوردن - کسب درآمد کردن

Banks make money on credit cards by charging
interest
بانک ها با گرفتن سود ، از کارت های اعتباری درآمد کسب ...
١٣٩٩/١١/٠٢
|

11 نقل مکان کردن ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

12 به ترتیب حروف الفبا ١٣٩٩/١٠/١٧
|

13 تورم خارج از کنترل - تورم مهار نشدنی ١٣٩٩/١٠/١٧
|

14 Formed a line ١٣٩٩/١٠/١٧
|

15 دوست داشتنی
١٣٩٩/١٠/١٦
|

16 وادار کردن - سوق دادن
?How do companies get people to buy their products
چگونه شرکت ها مردم را وادار به خرید محصولاتشان می کنند؟
١٣٩٩/١٠/١٦
|

17 خراب کردن - ویران کردن
خرابی - ویرانی
١٣٩٩/١٠/١٣
|

18 پر کاربرد
For example: High frequency words
کلمات پر کاربرد
١٣٩٩/١٠/١٢
|

19 نگاه بد - چپ چپ نگاه کردن ١٣٩٩/١٠/١٢
|

20 عدم استقبال - ناخوشایند ١٣٩٩/١٠/١٢
|

21 توهین آمیز
For example: "Get out now!," she said loudly, very
.annoyed ...
١٣٩٩/١٠/١٢
|

22 اشارات و حرکات در موقع سخن گفتن
Movements of the hands or head
١٣٩٩/١٠/١١
|

23 شییء - مقصود - مفعول - مخالفت کردن ١٣٩٩/١٠/١١
|

24 محصور - دیوار کشی شده ١٣٩٩/١٠/١١
|

25 یکسان - همسان - یکجور ١٣٩٩/١٠/٠٩
|

26 Certainly
مطمئناً
١٣٩٩/١٠/٠٩
|

27 هر مالی که بین دو یا چند نفر مشترک باشد - قسمت نشده ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

28 کادر بندی ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

29 از هم جدا شدن - منفجر شدن ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

30 روی هم سوار کردن ١٣٩٩/٠٩/٢٤
|

31 تا شدن ، جمع شدن ١٣٩٩/٠٩/٢٤
|

32 غنیمت - غارت کردن - رو دادن - لوس کردن
١٣٩٩/٠٩/٢١
|

33 دلتنگی - غربت
١٣٩٩/٠٩/٢١
|

34 مال - دارایی - خاصیت - ویژگی ١٣٩٩/٠٩/٢١
|

35 آب و هوای خشن - آب و هوای غیر معمول ١٣٩٩/٠٩/٢١
|

36 لعاب دار ١٣٩٩/٠٩/٢٠
|

37 پر کردن - تکمیل کردن - جایگزین کردن ١٣٩٩/٠٩/٢٠
|

38 خوش ساخت ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

39 ابر محاسباتی ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

40 کنترل کردن - صفحه نمایش(کامپیوتر) ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

41 شامل ... بودن ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

42 سطحی خواندن
١٣٩٩/٠٩/١٥
|

43 مشارکت داشتن - سهیم بودن ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

44 ارسال پیام کوتاه ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

45 گروه خبری ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

46 محتوا،مطلب ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

47 نظم،ترتیب،چیدمان
١٣٩٩/٠٩/١٤
|

48 کلوب نسوان ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

49 با این حال
١٣٩٩/٠٩/١٤
|

50 اظهار نظر ، دیدگاه ١٣٩٩/٠٩/١٤
|