امیررضا مبینی

امیررضا مبینی Amirreza Mobini
Word Suggestions

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهنازخند١٢:٠٣ - ١٤٠١/٠٧/٠٤خنده نازدارگزارش
2 | 1
interface١٠:٠٥ - ١٤٠١/٠٦/٢٩نماخانهگزارش
0 | 0
subheading٢٢:٣٧ - ١٤٠١/٠٦/٢٤subheading زیرعنوان heading عنوان ( تیتر )گزارش
2 | 0
mfn١٦:٤١ - ١٤٠١/٠٦/٢٤MFN tariffs ( در بازرگانی ) تعرفه هایی که ترجیحی ( preferential tariffs ) نبوده و برای تمام طرف های تجاری یک کشور به میزان یکسان وضع شده باشدگزارش
2 | 0
compatible١٢:٣٦ - ١٤٠١/٠٦/٢٣سازش پذیرگزارش
2 | 0
frc٠٦:٣٧ - ١٤٠١/٠٦/٢٢به رسید دریافت محموله از طرف بارفرابر گفته می شود Freight forwarder Receiptگزارش
0 | 0
notify party٠٦:١٣ - ١٤٠١/٠٦/٢٢آگاه شونده در بازرگانی به شرکت یا شخصی می گویند که از ورود بار به بندرگاه مطلع می شود.گزارش
0 | 0
packing list٢٢:٢١ - ١٤٠١/٠٦/٢٠فهرست بسته بندی سندی در بازرگانی است که مشخصات اقلام بار به همراه وزن و حجم هرکدام در آن درج شده استگزارش
2 | 0
request for quote١٢:٣٧ - ١٤٠١/٠٦/٢٠درخواست مظنه ( در بازرگانی ) سند یا نامه ای شامل فهرست اقلام موردنیاز و شروط درخواستی تحویل و پرداخت استگزارش
0 | 0
overqualified١٨:٠٠ - ١٤٠١/٠٦/١٩فراشایسته ( کیفیت )گزارش
7 | 0
reductionist١٩:٣٦ - ١٤٠١/٠٦/١٨گرایش به ساده انگاری در فلسفه و توجیه پدیده ها با رویکردی جزئی نگرگزارش
2 | 0
acknowledgement١٥:٠٢ - ١٤٠١/٠٦/١٨شناخت به رسمیتگزارش
5 | 0
preserving١٥:٣٨ - ١٤٠١/٠٦/١٥ناظر، نگران، هوشیارگزارش
2 | 0
screenwriting٠٨:٤٩ - ١٤٠١/٠٦/١٥نمایشنامه نویسیگزارش
2 | 0
گمرک٢٣:٠٣ - ١٤٠١/٠٦/١٣تراگذرگاه، باژگاهگزارش
2 | 1
until then٠٧:١٨ - ١٤٠١/٠٦/١٣تا زمان [تحقق موضوعی]گزارش
0 | 0
تنزیل١٥:٣٥ - ١٤٠١/٠٦/١٢Discounting loan ( در بازرگانی ) وام پیش از موعد پرداخت خریدار است که بانک فروشنده از منابع خود به فروشنده اعطا می کند.گزارش
0 | 1
مسئله١٣:٠٦ - ١٤٠١/٠٦/١٢مفعول پرسیدن، مورد سؤالگزارش
0 | 1
زهره١٧:٢٢ - ١٤٠١/٠٦/١١زَهره چیزی را دارابودن یعنی جسارت انجام آن را داشتنگزارش
2 | 0
law١٠:٤٢ - ١٤٠١/٠٦/١١قانون ( law ) که ریشه یونانی دارد در قضاوت بر اساس آن حکم ( rule ) یا موارد دیگر صادر می شود. حکم قوانین را بر اساس عدالت تدوین می کند.گزارش
2 | 0
fragile٠٨:٤٩ - ١٤٠١/٠٦/١١سست پیکرگزارش
0 | 0
improvisation٠٤:٠٧ - ١٤٠١/٠٦/١١خلق بدون برنامه ریزی و خودبه خود ( spontaneous ) آثار هنری که مقام بداهه هم نام داردگزارش
5 | 0
هوشبازی١٣:٢٤ - ١٤٠١/٠٦/٠٨هوش باختن، در انداختن هوشگزارش
2 | 0
cbm٠٣:٢٤ - ١٤٠١/٠٦/٠٨حجم مکعب ( بازرگانی )گزارش
5 | 0
nor١٧:٥٣ - ١٤٠١/٠٦/٠٥یا، و نه عشقبازی نه من آخر به جهان آوردم * یا گناهی ست که اول من مسکین کردم ( استفاده از حرف "یا" )گزارش
14 | 0
بفسار٠٠:٢٥ - ١٤٠١/٠٦/٠٥فعل امر "فسردن"گزارش
5 | 0
traducteur٢٣:٤٧ - ١٤٠١/٠٦/٠٤مترجم ( در فرانسوی ) در معنای فیلسوف یا مفسر نیز به کار می رود.گزارش
0 | 0
پرهیخت٠٩:٢١ - ١٤٠١/٠٦/٠٤فرهیخت، فرهیخته، ادب ( ادبیات ) تبدیل "ب، پ، و، ه" ( از پهلوی ) به "ف" در ( ف ارسی دری ) متداول است: پارسی و فارسی، پرهیخت و فرهیختگزارش
2 | 0
تجدد طلب٠٦:٣٣ - ١٤٠١/٠٦/٠٤نوخواه ویژگی انسانی که گرایش به نو بودن و دوری از جسدیت است.گزارش
2 | 0
intertextualite١٢:٠٨ - ١٤٠١/٠٦/٠٣بینامتنیّت این مفهوم زبانشناختی می گوید ابزار زبان هم از فرهنگ و متون گذشتگان و هم از همدورگان خود بهره می گیرد تا گفته پردازش های نو و پیش رونده پد ... گزارش
0 | 0
لکنت٠٩:٥٧ - ١٤٠١/٠٦/٠١ناروانی، ناشیوایی، نارسایی در گفتاردرمانی به stammering/stuttering می گویند که لکنت/گرفتگی زبان است. سبب های این پدیده که در کودکان 2 تا 6 ساله رخ می ... گزارش
2 | 0
picky٠٨:٣٨ - ١٤٠١/٠٥/٣١وسواسی، وسوسه مند چه کسم من چه کسم من که بسی وسوسه مندم ( مولوی )گزارش
0 | 1
pds١٥:٢٦ - ١٤٠١/٠٥/٢٩به خدمات قبل از تحویل خودرو گفته می شود. مانند چک کردن بدنه و رنگ خودرو. مفهوم این سرواژه Pre - Delivery Service در تضاد با Handover است و به بازخورد ... گزارش
0 | 0
handover١٥:٢٣ - ١٤٠١/٠٥/٢٩به تحویل خودرو هم گفته می شودگزارش
2 | 0
متعالی٢٣:٣١ - ١٤٠١/٠٥/٢٧بالاروندهگزارش
5 | 0
insane١٩:٢٣ - ١٤٠١/٠٥/٢٧پُرشیداگزارش
2 | 0
vwfa٠٥:٢٩ - ١٤٠١/٠٥/٢٧ناحیه شکل دیداری ( بصری ) واژگانی در مغز این ناحیه در نیمکره چپ مغز قرار دارد و واژگانی که به گوش می شنویم یا به چشم می بینیم در این قسمت است که پردا ... گزارش
0 | 0
regulation١٥:٢٣ - ١٤٠١/٠٥/٢٣سامان دادن، تنظیم کردن، به رشته درآوردن، رگولاسیون در حقوق، به قانون گذاری های محدود به مسئولیت نهادها گفته می شود؛ مانند دستورات اجرایی گمرک برای کن ... گزارش
7 | 1
فرمالیسم١٣:١٠ - ١٤٠١/٠٥/٢٢شکل گرایی، فرمالیسم در نقد ادبی، نگرشی است که اصالت معنا و بسندگی پردازش ادبی را بدون دخالت دادن عوامل خارج از زبان ( مثل فرهنگ یا تفکر نویسنده ) به ... گزارش
5 | 0
conqueror١٥:٣٣ - ١٤٠١/٠٥/٢١جهانگیر مانند تیمور گورکانیگزارش
2 | 0
فرودیدن١٥:٣٢ - ١٤٠١/٠٥/١٩oversee بادقت نگریستنگزارش
2 | 0
produce١٩:٣٣ - ١٤٠١/٠٥/١٨برآوردن، برآوریگزارش
9 | 1
تذهیب١٩:٠١ - ١٤٠١/٠٥/١٨goldgraphyگزارش
2 | 0
مبصر٠٢:٢٧ - ١٤٠١/٠٥/١٨مبصَر: دیده شده، منظور چو مبصر با بصر نزدیک گردد * بصر ز ادراک آن تاریک گردد ( شیخ محمود شبستری )گزارش
0 | 0
خور٠٢:١٧ - ١٤٠١/٠٥/١٨از نخستین واژه های برساخته در زبان پارسی است.گزارش
0 | 1
initialism٠١:١٧ - ١٤٠١/٠٥/١٨سرواژه سازی initialism و acronym هر دویشان abbreviation اند. تفاوت این دو گونه مخفف آن است که در initialism حروف سرواژه جداجدا خوانش می شود ( مانند N ... گزارش
12 | 0
metonymically١٣:٤٣ - ١٤٠١/٠٥/١٦مجازگونه مجاز بین دو مفهوم ارتباط می آورد و قطب مقابل استعاره است که تشابه دو چیز را نشان می دهد. the pen is mightier than the sword برای مثال، اینج ... گزارش
5 | 0
نامه نگارانه١٣:٤٩ - ١٤٠١/٠٥/١٥correspondinglyگزارش
0 | 0
correspondingly١٣:٤٩ - ١٤٠١/٠٥/١٥نامه نگارانه ( انتقال پیام زبانی مشابه لحن نامه نگارِ )گزارش
0 | 0
مگر٠٩:٠١ - ١٤٠١/٠٥/١٥مگر آنکه [فلان اتفاق بیفتد]گزارش
2 | 0