شاپور پلنگ

شاپور پلنگ درود

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهnor٠٦:٥١ - ١٣٩٨/١١/٢٠نیزگزارش
39 | 1
inexpensive٠٦:٤٨ - ١٣٩٨/١١/٢٠کم قیمتگزارش
2 | 1
reactivate٠٥:٢٥ - ١٣٩٨/١١/٢٠مجدداً فعال گردیدنگزارش
0 | 1
cutting edge٠٦:٣٥ - ١٣٩٨/١١/١٨حرف آغازینگزارش
2 | 1
budget cut٠٠:٣٥ - ١٣٩٨/١١/١٢اصلاح بودجهگزارش
5 | 1
particularly٠٠:٢١ - ١٣٩٨/١١/١٢نسبتاًگزارش
16 | 3
loss٠٠:١٥ - ١٣٩٨/١١/١٢حذفگزارش
16 | 1
time frame٠٦:٥٤ - ١٣٩٨/١١/٠٩زمان بندیگزارش
2 | 0
deter٠٢:١١ - ١٣٩٨/١١/٠٧منعگزارش
12 | 1
starting point٠٦:٥٣ - ١٣٩٨/١١/٠٦سوژهگزارش
12 | 1
struggle٠٥:١٨ - ١٣٩٨/١١/٠٦درگیر یگزارش
18 | 1
ambition١٤:٥٩ - ١٣٩٨/١١/٠١اهدافگزارش
14 | 1
outlined٠٧:٣١ - ١٣٩٨/١٠/٢٤ذکر شدهگزارش
39 | 0
significantly٠٤:١٢ - ١٣٩٨/١٠/٢٣نسبتاًگزارش
0 | 7
deprived٠٦:٣١ - ١٣٩٨/١٠/٢٢عاجزگزارش
12 | 1
عاطل٠٦:١١ - ١٣٩٨/١٠/٢٢غیرفعالگزارش
2 | 1
لوازم یدکی٠٥:٥٨ - ١٣٩٨/١٠/٢٢spare partsگزارش
7 | 1
folk٢٢:٣٣ - ١٣٩٨/١٠/٢٠جماعتگزارش
7 | 1
wear and tear٢٢:١٧ - ١٣٩٨/١٠/٢٠پاره پورهگزارش
18 | 1
critically١٤:٣٣ - ١٣٩٨/١٠/١٩ضروریگزارش
2 | 1
avoiding٠٧:٤٥ - ١٣٩٨/١٠/١٩طفرهگزارش
7 | 1
bargaining chip٠٧:٤٠ - ١٣٩٨/١٠/١٩مهرهٔ معاوضهگزارش
7 | 1
طفره٠٧:١٥ - ١٣٩٨/١٠/١٩avoidanceگزارش
2 | 1
مؤلفان انتخاباتی٠٦:٥٤ - ١٣٩٨/١٠/١٩constituentsگزارش
0 | 0
assumed٠٦:٥٢ - ١٣٩٨/١٠/١٩گمانگزارش
12 | 1
innovation٠٦:٠٤ - ١٣٩٨/١٠/١٨اندیشیدن؛ خِرد - خلاقیتگزارش
5 | 0
military junta٢٣:٥٢ - ١٣٩٨/١٠/١٣خونتای نظامی واژه ای اسپانیایی و به معنای شورای حکومتی است. این واژه گاهی به جای �دیکتاتوری نظامی� به کار می رود، هرچند با آن یکی نیست.گزارش
2 | 0
شبگیر١١:٥٨ - ١٣٩٨/٠٨/٠٣به شبگیر شاهپوریل برنشیت همی رفت جوشان کمانی به دست ( فردوسی طوسی - شاهنامه ؛ پادشاهی شاهپور اورمزد )گزارش
7 | 1
ردیه٠٧:٠٠ - ١٣٩٧/١٠/١٥refutalگزارش
0 | 1