برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شاپور پلنگ

درود

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نیز ١٣٩٨/١١/٢٠
|

2 کم‌قیمت ١٣٩٨/١١/٢٠
|

3 مجدداً فعال گردیدن ١٣٩٨/١١/٢٠
|

4 حرف آغازین ١٣٩٨/١١/١٨
|

5 اصلاح بودجه ١٣٩٨/١١/١٢
|

6 نسبتاً ١٣٩٨/١١/١٢
|

7 حذف ١٣٩٨/١١/١٢
|

8 زمان‌بندی ١٣٩٨/١١/٠٩
|

9 منع ١٣٩٨/١١/٠٧
|

10 سوژه ١٣٩٨/١١/٠٦
|

11 درگیر ی ١٣٩٨/١١/٠٦
|

12 اهداف ١٣٩٨/١١/٠١
|

13 ذکر شده ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

14 نسبتاً ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

15 عاجز ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

16 غیرفعال ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

17 spare parts ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

18 جماعت ١٣٩٨/١٠/٢٠
|

19 پاره پوره ١٣٩٨/١٠/٢٠
|

20 ضروری ١٣٩٨/١٠/١٩
|

21 طفره ١٣٩٨/١٠/١٩
|

22 مهرهٔ معاوضه ١٣٩٨/١٠/١٩
|

23 avoidance ١٣٩٨/١٠/١٩
|

24 constituents ١٣٩٨/١٠/١٩
|

25 گمان ١٣٩٨/١٠/١٩
|

26 اندیشیدن؛ خِرد - خلاقیت ١٣٩٨/١٠/١٨
|

27 خونتای‌نظامی
واژه‌ای اسپانیایی و به معنای شورای حکومتی است. این واژه گاهی به جای �دیکتاتوری نظامی� به کار می‌رود، هرچند با آن یکی نیست.
١٣٩٨/١٠/١٣
|

28 به شبگیر شاهپوریل برنشیت

همی‌رفت جوشان کمانی به دست

(فردوسی طوسی - شاهنامه ؛
پادشاهی شاهپور اور ...
١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

29 refutal ١٣٩٧/١٠/١٥
|