برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پرویز پارسا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Cotton candy
پشمک
١٣٩٨/٠٣/٣١
|

2 سوء تفاهم نشه ١٣٩٨/٠٣/١٧
|

3 Wiser ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

4 به دل نشستن ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

5 نقشه ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|