برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دوست ایام خوش-رفیق گرمابه و گلستان ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

2 عقده داشتن ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

3 شانه خالی کردن ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

4 مرتبط بودن ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

5 افت،رکود ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

6 پرده ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

7 عصبانی،ناراحت ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

8 حساب شده ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

9 مواد کشیدن ١٣٩٩/٠٩/١٠
|

10 خیابان اصلی در شهر ها ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

11 بسته های پستی ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|