برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Amir KHAN

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پر از اجسام دکور ی
١٣٩٨/٠١/٢٨
|

2 وفق پذیری ، با شرایط وفق پیدا کردن ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

3 asteroid سیارک
larg asteroid میشه planetoids که میشه سیاره
نکته: asteroid در منظومه شمسی قرار دارد و بین مارس و ژوپیتر به فراوانی دیده شده ...
١٣٩٨/٠١/٢٨
|

4 تاثیر منفی (که مدت ها اثر ان میماند) ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

5 (نیروی اثر گذار) طبیعت .
١٣٩٨/٠١/٢٨
|

6 سوراخی که برای نصب ستون حفر می کنند . در باستان شناسی کاربرد دارد ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

7 بصورت فعل است و ( فاصله داشتن ) معنا می دهد.
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

8 پسوند al در انتها به معنای Related to یا مربط با میباشد .
و کلا به معنای ( مرتبط با زمان و وقوع ) است
١٣٩٨/٠١/٢٦
|