asteroid

/ˈæstəˈrɔɪd//ˈæstərɔɪd/

معنی: شهاب آسمانی، خرده سیاره، ستارک، نوعی اتشبازی که شکل ستاره دارد، ستاره مانند، شبیه ستاره، ستارهای
معانی دیگر: ستاره سان (مانند ستاره ی دریایی)، (نجوم - سیاره های کوچکی که مدار اکثرشان بین مریخ و مشتری و قطر آنها بین یک تا هزار کیلومتر است) ستارک، اخترچه، سیارک، اخترواره، درجمع نوعی اتشبازی که شکل ستاره دارد، سیارات صغار مابین مری  و مشتری، شهاب اسمانی
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
مشتقات: asteroidal (adj.)
• : تعریف: any of thousands of celestial bodies with diameters between one and five hundred miles that revolve around the sun in orbits that lie mostly between the orbits of Jupiter and Mars; planetoid.

- Most asteroids in our solar system are located in what is called the asteroid belt.
[ترجمه ترگمان] بیشتر خرده سیاره ها در منظومه شمسی در چیزی واقع شده اند که کمربند سیارک ها نامیده می شود
[ترجمه گوگل] بیشتر سیارک ها در سیستم خورشیدی ما در آنچه که کمربند سیارک نامیده می شود قرار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. There is an asteroid on a collision course with the Earth.
[ترجمه ترگمان]یک خرده سیاره در یک مسیر برخورد با زمین وجود دارد
[ترجمه گوگل]یک سیارک در یک برخورد با زمین وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The largest asteroid is Ceres, which is about a quarter the size of the moon.
[ترجمه ترگمان]بزرگ ترین سیاره سرس، که حدود یک چهارم اندازه ماه است، است
[ترجمه گوگل]بزرگترین سیارک Ceres است که حدود یک چهارم اندازه ماه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A spacecraft returning from an asteroid is not limited to carrying water.
[ترجمه ترگمان]سفینه فضایی که از یک خرده سیاره برمی گردد به حمل آب محدود نمی شود
[ترجمه گوگل]یک فضاپیما که از یک سیارک باز می شود، به حمل آب محدود نمی شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The importance of Spacewatch and other asteroid search programs becomes more evident as we learn more about the impact hazard.
[ترجمه ترگمان]اهمیت Spacewatch و دیگر برنامه های جستجوی خرده سیاره ها، وقتی بیشتر در مورد خطرات ضربه یاد می گیریم، آشکارتر می شود
[ترجمه گوگل]اهمیت Spacewatch و سایر برنامه های جستجو سیارک بیشتر آشکار می شود، زیرا بیشتر درمورد خطر تاثیر می گیریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Hundreds of asteroid spectra have been compared with laboratory reflection spectra of meteorites and pure mineral samples.
[ترجمه ترگمان]صدها طیف خرده سیاره ها با طیف های انعکاس آزمایشگاهی of و نمونه های معدنی خالص مقایسه شده اند
[ترجمه گوگل]صدها طیف سیارک با طیف های بازتاب آزمایشگاهی شهاب سنگ ها و نمونه های معدنی خالص مقایسه شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Were this asteroid to hit an ocean, it would create massive tidal waves that would roar far inland on all continents.
[ترجمه ترگمان]اگر این خرده سیاره به یک اقیانوس برخورد کرده باشد، امواج عظیم جزر و مدی را تشکیل می دهند که در سراسر قاره به سوی خشکی حرکت کنند
[ترجمه گوگل]این سیارک برای برخورد با یک اقیانوس، موج می زد موج های شدید جزر و مدی که در تمام قاره ها به سرزمین مادری تبدیل می شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Unfortunately, determining the physical properties of an asteroid be-fore its impact is quite challenging.
[ترجمه ترگمان]متاسفانه مشخص کردن ویژگی های فیزیکی یک خرده سیاره، بعد از تاثیر آن بسیار چالش برانگیز است
[ترجمه گوگل]متاسفانه، تعیین خواص فیزیکی یک سیارک قبل از تأثیر آن کاملا چالش برانگیز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The spectral classes established by asteroid observers are based on the colors and total reflectivity of their targets.
[ترجمه ترگمان]کلاس های طیفی که توسط ناظران خرده سیاره ها ایجاد شده اند براساس رنگ ها و بازتاب کل اهداف آن ها می باشند
[ترجمه گوگل]کلاس های طیفی که توسط ناظران سیارک ایجاد شده براساس رنگ و بازتابی کامل اهداف آنها است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. But some, including Eros, wander out of the asteroid belt and into the inner solar system during each orbit.
[ترجمه ترگمان]اما برخی از آن ها، از جمله اروس، از کمربند سیارکی به درون منظومه شمسی و در طول هر مدار چرخش می کنند
[ترجمه گوگل]اما بعضی از آنها، از جمله اریس، در طول هر مدار از کمربند سیارکی و به منظومه شمسی منظره سرگردان می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Therefore a carbonaceous asteroid, although unlikely, can not be ruled out as an explanation of the Tunguska event.
[ترجمه ترگمان]بنابراین یک خرده سیاره کربنی، با این که بعید به نظر می رسد، نمی تواند به عنوان توضیحی از رویداد Tunguska شناخته شود
[ترجمه گوگل]بنابراین، یک سیارک کربنیک، اگر چه بعید است، نمی تواند به عنوان یک توضیح از رویداد Tunguska منع شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The asteroid flew within 10000 miles of Earth, which astronomers considered a near miss.
[ترجمه ترگمان]ستاره در حدود ۱۰۰۰۰ مایل از زمین پرواز کرد که ستاره شناسان در آن یک مکان نزدیک را مورد توجه قرار دادند
[ترجمه گوگل]سیارک در عرض 10000 مایل از زمین پرواز کرد، که اخترشناسان آن را در معرض دید قرار دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The pictures were taken during the spacecraft's 25-minute flyby of the asteroid.
[ترجمه ترگمان]این تصاویر در طول پرواز ۲۵ دقیقه ای فضا پیما به پرواز درآمد
[ترجمه گوگل]تصاویر در طول 25 دقیقه پرواز سیارک فضاپیما گرفته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Ninety-nine out of a hundred wildcatters went broke or crazy or both and abandoned their last asteroid with the equipment in situ.
[ترجمه ترگمان]نود و نه نفر از صد نفر از آن ها جدا شدند یا دیوانه شدند یا هر دو آخرین خرده سیاره خود را با تجهیزات در محل رها کردند
[ترجمه گوگل]نود و نه صد از متخلخل متلاشی شد و یا دیوانه و یا هر دو و آخرین سیارک خود را با تجهیزات در محل کنار گذاشته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Finally the day arrived when they were ready to begin loading the asteroid for the trip.
[ترجمه ترگمان]سرانجام روزی رسید که آماده بودند که خرده سیاره را برای سفر شروع کنند
[ترجمه گوگل]در نهایت روز هنگامی که آنها برای بارگیری سیارک برای سفر آماده بودند، وارد شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Much water has been lost for ever from Mars, blasted into space by comet and asteroid impacts.
[ترجمه ترگمان]آب زیادی برای همیشه از مریخ از دست رفته است و توسط ستاره دنباله دار و تاثیرات سیارک به فضا پرتاب شده است
[ترجمه گوگل]آب مایع برای همیشه از مریخ ناپدید شده است، که توسط برخورد دنباله دار و سیارک به فضا منفجر شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

شهاب آسمانی (اسم)
asteroid

خرده سیاره (اسم)
asteroid

ستارک (اسم)
asteroid, planetoid

نوعی اتشبازی که شکل ستاره دارد (اسم)
asteroid

ستاره مانند (صفت)
stellate, asteroid

شبیه ستاره (صفت)
stellar, astral, asteroid

ستاره ای (صفت)
astral, asteroid, planetary, starry, sidereal

به انگلیسی

• small object that orbits the sun
an asteroid is one of the very small planets that move around the sun.

پیشنهاد کاربران

کمربند سیارکی
شهاب سنگ
asteroid سیارک
larg asteroid میشه planetoids که میشه سیاره
نکته: asteroid در منظومه شمسی قرار دارد و بین مارس و ژوپیتر به فراوانی دیده شده است .
ستاره نما ، سیاره نما
سیاره کوچک ، شهاب سنگ 🙏🙏
ستارک، شهاب سنگ
Asteroid می شه سیارک
سیارک با شهاب سنگ فرق داره
Meteorite می شه شهاب سنگ یا سنگ آسمانی
COMET : دنباله دار
ASTEROID : سیارک
METEOR :
METEORITE : شهاب سنگ
METEOROID : شهاب واره

■ Comet :
A chunk of ice and rock originating from the outer solar system, often accompanied by a coma and tail,

■ Asteroid :
A rock in orbit generally between Mars and Jupiter. Sometimes Asteroids get bounced towards Earth.

■ Meteoroid :
A space rock that's bigger than a dust grain but smaller than an asteroid. If it strikes Earth it is then a Meteorite

■ Meteor :
The streak of light seen when a space rock enters the atmosphere and starts burning up. A. K. A. "falling star. "

■ Meteorite :
If a meteor doesn't entirely burn up, a piece of space rock that lands on Earth is called a meteorite.
⁦✔️⁩سیارک

Asteroids
Near - Earth ⭕asteroid⭕ is a fragment from the moon, say scientists
. . .
Spectrum of reflected light from Kamo`oalewa closely matches lunar rocks from Nasa’s Apollo mission
asteroid ( ریاضی )
واژه مصوب: ستاره‏وار
تعریف: درون‏چرخ زادی که قطر دایرۀ ثابت آن چهاربرابر قطر دایرۀ غلتان است
شهاب سنگ ترجمه اشتباه است. معنی درست می شودسیاره کوچکی که دور خورشید گردش می کند.
any one of the many small planets that go around the sun
Asteroids are small, rocky objects that orbit the Sun. Although asteroids orbit the Sun like planets, they are much smaller than planets
خرده سیاره، اجسام صخره ای کوچک که در مدار خورشید در حال گردش هستند.
سیارک ها ( به انگلیسی: Asteroid ) اجسام کوچکی هستند که از سنگ یا فلز ساخته شده اند. سیارک ها معمولاً اجسام نامنظمی هستند و بر گرد خورشید حرکت می کنند. میلیون ها سیارک در منظومه خورشیدی ما وجود دارند.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما