امتیاز‌های سید امیر جباری شیاده

بازدید
١١
امتیاز کل
٩١٨
کل مدال ها
١١
طلا
٠
نقره
١
برنز
١٠
٩٤
×
١٠
=
٩٤٠
١١
×
=
-٢٢
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٩١٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٩٤
×
١٠
=
٩٤٠
١١
×
=
-٢٢
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٩١٨

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠