برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Amin

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 معین کردن خیلی جاها معنی میده ١٤٠٠/٠٢/١٣
|

2 Recover هم معنی میده ١٤٠٠/٠٢/٠٩
|

3 Tolerate و stand for یه معنیه و عامیانه یعنی تحمل کردن ١٤٠٠/٠٢/٠٩
|

4 Remain strong ١٤٠٠/٠١/١٥
|

5 دامنه ١٣٩٩/١٢/٢١
|

6 وعده در پرواز ١٣٩٩/١٢/١٩
|

7 پا گذاشتن ١٣٩٩/١٢/١٨
|

8 به معنی اینکه خجالت طرف مقابل رو کم کردن هم میده ١٣٩٩/١٢/١١
|

9 پس اگه ١٣٩٩/١٢/١٠
|

10 نظرت چیه؟ ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

11 قال گذاشتن ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

12 عدم اعتماد بنفس ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

13 تقلید ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

14 سرشار بودن از ١٣٩٩/١١/٢٧
|

15 تیکه از کره ١٣٩٩/١١/٢٧
|

16 مگه چیه ١٣٩٩/١١/٢٥
|

17 بیرون کشیدن هم معنی میده ١٣٩٩/١١/٢٥
|

18 فرقه از یهود ١٣٩٩/١١/٢٣
|

19 متوجه کردن...به توجه رسوندن ...تفهیم کردن ١٣٩٩/١١/٢٢
|

20 البته جاهاییی معنی دیدن میدن ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

21 گذروندنهم معنی میده جاهایی
How are you getting on with your life?
١٣٩٩/١٠/١٠
|

22 مطلع شدن...آمار گرفتن ١٣٩٩/١٠/٠٩
|

23 Join ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

24 تموم شد ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

25 تقسیم کردن ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

26 ۱.مخفف professional یعنی حرفه ای رو میده
۲.طرفدار
۳.موافق
١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

27 در جاهایی معنی خانواده یا نزدیکان رو هم میده ١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

28 ماجرا ١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

29 رضایت دادن به مثلا جایی یا چیزی که هستن ١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

30 هدف قرار دادن ١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

31 کل ماجرا ١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

32 لحظه ای درنگ ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

33 باعث و بانی شدن ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|