برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Amin

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به معنی اینکه خجالت طرف مقابل رو کم کردن هم میده ١٣٩٩/١٢/١١
|

2 پس اگه ١٣٩٩/١٢/١٠
|

3 نظرت چیه؟ ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

4 قال گذاشتن ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

5 عدم اعتماد بنفس ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

6 تقلید ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

7 سرشار بودن از ١٣٩٩/١١/٢٧
|

8 تیکه از کره ١٣٩٩/١١/٢٧
|

9 مگه چیه ١٣٩٩/١١/٢٥
|

10 بیرون کشیدن هم معنی میده ١٣٩٩/١١/٢٥
|

11 فرقه از یهود ١٣٩٩/١١/٢٣
|

12 متوجه کردن...به توجه رسوندن ...تفهیم کردن ١٣٩٩/١١/٢٢
|

13 البته جاهاییی معنی دیدن میدن ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

14 گذروندنهم معنی میده جاهایی
How are you getting on with your life?
١٣٩٩/١٠/١٠
|

15 مطلع شدن...آمار گرفتن ١٣٩٩/١٠/٠٩
|

16 Join ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

17 تموم شد ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

18 تقسیم کردن ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

19 ۱.مخفف professional یعنی حرفه ای رو میده
۲.طرفدار
۳.موافق
١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

20 در جاهایی معنی خانواده یا نزدیکان رو هم میده ١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

21 ماجرا ١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

22 رضایت دادن به مثلا جایی یا چیزی که هستن ١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

23 هدف قرار دادن ١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

24 کل ماجرا ١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

25 لحظه ای درنگ ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

26 باعث و بانی شدن ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|