برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی مولایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 . ١٣٩٩/١٢/١٢
|

2 ترسناک و خفت ناک ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

3 اشک گریه
١٣٩٩/١١/٠٤
|

4 زنجیر چرخ
١٣٩٩/١١/٠٤
|

5 پیشنهاد کردن| درخواست کردن
١٣٩٩/١١/٠٤
|

6 در زدن یا کوبیدن در ١٣٩٩/١١/٠٤
|