علی سهام

علی سهام

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهadhesive bonding٢١:٠٤ - ١٣٩٨/٠١/١٧اتصال چسبیگزارش
0 | 0
tibialis٠٢:١٥ - ١٣٩٨/٠١/١٥درشت نئیگزارش
7 | 1
lead wire٠١:٣٦ - ١٣٩٨/٠١/١٥سیم های اتصالگزارش
16 | 0
biopotential٢٠:١١ - ١٣٩٨/٠١/١٤زیست پتانسیلگزارش
2 | 0
majority vote١٣:٤٤ - ١٣٩٨/٠١/١١رای گیری اکثریت یا رای گیری تجمعیگزارش
5 | 0
implementable٢٠:٢٢ - ١٣٩٨/٠١/١٠قابل پیاده سازی ، قابل اجراگزارش
12 | 0
upsampling١٨:١٣ - ١٣٩٨/٠١/١٠بیشینه سازیگزارش
7 | 1
downsampling١٩:٤٩ - ١٣٩٨/٠١/٠٩کمینه سازیگزارش
7 | 1
autoencoder٢٢:٣٩ - ١٣٩٨/٠١/٠٨خودرمزگذارگزارش
9 | 0
extubation٢٠:٥٥ - ١٣٩٨/٠١/٠٧اکستوباسیون ، خارج کردن لوله ترانشهگزارش
7 | 0
aphasic١٩:٤١ - ١٣٩٨/٠١/٠٧زبان پریشگزارش
14 | 0
sulci١٨:٥٣ - ١٣٩٨/٠١/٠٦شیارهای پوستیگزارش
28 | 1
sylvian fissure١٨:٥١ - ١٣٩٨/٠١/٠٦شکاف سیلویانگزارش
2 | 0
photic stimulation١٣:٤٩ - ١٣٩٨/٠١/٠٦تحریک وابسته به نور و روشناییگزارش
2 | 0
status epilepticus١٢:١٠ - ١٣٩٨/٠١/٠٦بحران صرعیگزارش
2 | 0
electrooculography٠١:٢١ - ١٣٩٨/٠١/٠٦الکترواکولوگرافی ، تکنیکی برای اندازه گیری پتانسیل پایدار قرنیه - شبکیه چشم است .گزارش
2 | 0
wearable biosensors٢٠:٠٨ - ١٣٩٨/٠١/٠٥حسگرهای زیستی پوشیدنیگزارش
0 | 0
convolutional١٣:١٦ - ١٣٩٨/٠١/٠٤پیچشی یا همگشتیگزارش
23 | 1
subthalamic٢١:٣٠ - ١٣٩٨/٠١/٠٣زیر تالاموسی ، یا پایین نهنجگزارش
2 | 0
optode١٨:٣٣ - ١٣٩٧/١٢/٢٦optode یا optrode یک دستگاه سنسور نوری است که به صورت اپتیکی یک ماده خاص را معمولا با کمک یک مبدل شیمیایی اندازه گیری می کند.گزارش
12 | 0
epicranial١٨:٢٦ - ١٣٩٧/١٢/٢٦روی جمجمهگزارش
2 | 0
ictal١٢:٣٥ - ١٣٩٧/١٢/٢٦ناگهانی ، ضربتی یا حمله ایگزارش
7 | 0
self adhesive٠٠:٤٨ - ١٣٩٧/١٢/٢٦خودچسبندهگزارش
2 | 1
fitness tracker١٢:٣٧ - ١٣٩٧/١٢/٢٥ردیاب تناسب اندامگزارش
9 | 1
presurgical١٨:١٨ - ١٣٩٧/١٢/٢٤جراحی پیشگیرانهگزارش
0 | 0
neuromorphic١٨:٣٩ - ١٣٩٧/١٢/٢٢عصب گونگزارش
5 | 0
nonstationary١٩:٤٥ - ١٣٩٧/١٢/٢١غیرماناگزارش
2 | 0
tunability٠١:٥٥ - ١٣٩٧/١٢/٢١قابلیت تنظیمگزارش
9 | 0
biosignal١٨:٤٦ - ١٣٩٧/١٢/١٥سیگنال زیستیگزارش
5 | 0
resective٢٠:٢٤ - ١٣٩٧/١٢/٠٤کاهشیگزارش
2 | 0
successive links٢٠:٠٨ - ١٣٩٧/١٢/٠٢پیوندهای پی در پیگزارش
0 | 0