برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

James Keziah Delaney

James Keziah Delaney

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بی سر و صدا ناپدید شدن (یا رفتن)
Melt away
١٣٩٨/٠٦/١٢
|

2 Gathering speed
سریعتر حرکت کردن
١٣٩٨/٠٦/١٢
|

3 نام سکه های نقره در رمان هری پاتر ١٣٩٨/٠٦/١١
|

4 یک اسم ١٣٩٨/٠٦/٠٤
|

5 تنگ شدن (برای روزنه) ١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

6 بعضی مواقع به معنی �خم کردن� هست ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

7 Summat
شکل کمتر استفاده شده‌ی something (در کتاب harry potter بهش برخوردم)
١٣٩٨/٠٥/١٤
|

8 Heart sinking :
ناگهان نا امید، نگران یا ناراحت شدن (اصطلاح)
١٣٩٨/٠٥/١٠
|

9 Heart sinking:
used for saying that someone suddenly feels very worried, upset, or disappointed
ناگهان نا امید، نگران یا ناراحت شدن(اصطلاح)
١٣٩٨/٠٥/١٠
|

10 Get her self blown up
خودش را به کشتن داد (در یک انفجار)
١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

11 یک نوشتار کم کاربرد از to ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

12 خودت را محکم بگیر، یا به خودت مسلط شو ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|