علیرضا انگوتی

علیرضا انگوتی مهندسی گرم افزار کامپیوتر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده



rogue٢١:٠٦ - ١٣٩٩/٠١/٠٩پریشان - ژولیدهگزارش
5 | 0
moisturizer٢٠:١٥ - ١٣٩٩/٠١/٠٨نرم کنندهگزارش
16 | 0
seriously٢١:٢١ - ١٣٩٩/٠١/٠٦راستکی، بی شوخیگزارش
16 | 1
order٢٠:٥٣ - ١٣٩٩/٠١/٠٦موضوعگزارش
7 | 1
closer٢١:١٧ - ١٣٩٩/٠١/٠٢ذره ذرهگزارش
0 | 1
fun٢٠:٠٤ - ١٣٩٨/١٢/٢٦الکیگزارش
7 | 4
work out٢١:٤٨ - ١٣٩٨/١٢/١٦جور شدن جواب دادنگزارش
14 | 0
work out٢١:٤٧ - ١٣٩٨/١٢/١٦جواب دادن مال شدنگزارش
12 | 0
hell١٩:٤٣ - ١٣٩٨/١٢/١٤مسخره بازیگزارش
5 | 1
if٢١:٠٧ - ١٣٩٨/١٢/٠٥اگر در وسط جمله بیاید معنی یا نه می دهد.گزارش
25 | 0
here goes٢١:١٣ - ١٣٩٨/١٢/٠١برو که رفتیمگزارش
51 | 1
‏schwang١٢:٤٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤شمبولهگزارش
16 | 0
dinkle١٢:٣١ - ١٣٩٨/١١/٢٤دودولهگزارش
53 | 1
right١٣:٣٦ - ١٣٩٨/١٠/٢٠مگه نهگزارش
21 | 1
just like١٨:٣١ - ١٣٩٨/١٠/١٧انگار، گوییگزارش
5 | 1
peep٢١:٤٦ - ١٣٩٨/١٠/١٦صورتیگزارش
5 | 1
marshmallow٢١:١٩ - ١٣٩٨/١٠/١٥ژلهگزارش
0 | 4
kind of٢٠:٢٨ - ١٣٩٨/١٠/١٥یه جوراییگزارش
25 | 1
stop it١٤:١٦ - ١٣٩٨/١٠/١٣بس کنگزارش
18 | 0
there you go١٤:٠٦ - ١٣٩٨/١٠/١٣اینم از اینگزارش
90 | 2