برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علیرضا انگوتی

علیرضا انگوتی مهندسی گرم افزار کامپیوتر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پریشان- ژولیده ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

2 نرم کننده ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

3 راستکی، بی شوخی ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

4 موضوع ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

5 ذره ذره ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

6 زیرلیوانی ١٣٩٩/٠١/٠١
|

7 الکی ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

8 جور شدن
جواب دادن
١٣٩٨/١٢/١٦
|

9 جواب دادن
مال شدن
١٣٩٨/١٢/١٦
|

10 مسخره بازی ١٣٩٨/١٢/١٤
|

11 اگر در وسط جمله بیاید معنی یا نه می دهد. ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

12 برو که رفتیم ١٣٩٨/١٢/٠١
|

13 شمبوله ١٣٩٨/١١/٢٤
|

14 دودوله ١٣٩٨/١١/٢٤
|

15 مگه نه ١٣٩٨/١٠/٢٠
|

16 انگار، گویی ١٣٩٨/١٠/١٧
|

17 صورتی ١٣٩٨/١٠/١٦
|

18 ژله ١٣٩٨/١٠/١٥
|

19 یه جورایی ١٣٩٨/١٠/١٥
|

20 بس کن ١٣٩٨/١٠/١٣
|

21 اینم از این ١٣٩٨/١٠/١٣
|