علی بهجو

علی بهجو

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهخطر١٩:٠٩ - ١٣٩٨/٠٧/٢٩خطر= تلف ، هلاکتگزارش
9 | 2
اصلاح١٨:٥٥ - ١٣٩٨/٠٧/٢٩اصلاح کردن= درست کردن ، بهبود بخشیدنگزارش
2 | 1
قبول١٨:١٠ - ١٣٩٨/٠٧/٢٩واژه قبول و متصاد آن قبول = معناهایی که گفته شده خوب اند و پسند را هم باید افزود متصاد آن. غیر قابل قبول = ناپسند = نپذیرفتنی پیشنهادم اینست که برای ... گزارش
9 | 1
معده٢٠:٣٩ - ١٣٩٨/٠٧/٢٨معده = دستگاه گوارشگزارش
2 | 1
زرق١٩:١٣ - ١٣٩٨/٠٧/٢٦زرق= پرتو نوری فریبکارانه زرق = دروغ ، فریب، دورنگی ، نشان دادن چیزی به بیش از اندازه خودشگزارش
2 | 1
بغل١٩:٣١ - ١٣٩٨/٠٧/٢٥بغل = و دیگر واژه های پارسی واژه نامه آبادیس این کمبود و کیری را دارد که روراست بیان نمی کند کدام واژه پارسی است و کدام یک عربی. بدین سو برای کسی که ... گزارش
34 | 1
حالا١٩:٠٣ - ١٣٩٨/٠٧/٢٥در این زمانگزارش
5 | 0
تصمیم٠٣:٣٩ - ١٣٩٨/٠٧/٢٠تصمیم در جاهایی به معنای داوری است مانند برای کارهایی که کرد تصمیم گرفتند او را به خانه راه ندهند که این معنی تصمیم نیز نیاز به یک واژه دارد که داور ... گزارش
9 | 1
اثر٠٣:٢٥ - ١٣٩٨/٠٧/٢٠در نوشته پیشین در برگردان واژه، مواظب اثر گفتارت بر دیگران باش ، بدنبال واژه ای برای اثر بودم در این جمله. که با پذیرش پیشنهاد اقای غفور در بالا" پی ... گزارش
14 | 1
مواظب٠٣:١٥ - ١٣٩٨/٠٧/٢٠در دنباله درخواست پیشین به واژه ای برخوردم که شاید بتوان از آن کمک گرفت در این گونه جاها باید به جای برگردان یک واژه عربی به یک واژه پارسی از چند واژ ... گزارش
7 | 1
مواظب٠٣:٠٨ - ١٣٩٨/٠٧/٢٠مواظب اثر صحبتت بر دیگران باش از این نگرش، معنی مراقبت کردن یا نگران بودن می دهد که هتا اگر نگران را بکار بگیریم معنی درستی را به خواننده نمی رساند و ... گزارش
0 | 1
تغییر٠١:٥٤ - ١٣٩٨/٠٧/٢٠تغییر= گردش در تغییر است = در گردش استگزارش
7 | 1
ارتباط١٢:٢١ - ١٣٩٨/٠٧/١٩ارتباط=تماس ارتباط جنسی یا مردمی= تماس جنسی یا مردمیگزارش
9 | 1
مهارت١٩:٤٣ - ١٣٩٨/٠٧/١٨مهارت=ورزندگیگزارش
5 | 1
فائق١٩:٣٨ - ١٣٩٨/٠٧/١٨فائق= چیره فائق آمدن= چیره شدنگزارش
21 | 0
طبیعی١٩:٣٣ - ١٣٩٨/٠٧/١٨طبیعی=بنیادیگزارش
9 | 0
وکیل١٩:١٤ - ١٣٩٨/٠٧/١٨وکیل= نماینده وکیل = جانشین کارشناسگزارش
2 | 2
معمولا١٩:٠٩ - ١٣٩٨/٠٧/١٨معمولا= همواره معمولا= بیشتر زمان هاگزارش
71 | 3
حال١٨:٠٦ - ١٣٩٨/٠٧/١٧هوای خوش هوای سرخوشیگزارش
7 | 1
نظم٠٠:١٦ - ١٣٩٨/٠٧/١٦نظم معناهای زیادی دارد یکی از آنها بمعنای یکپارچگی است مانند: نظم را رعایت کن= یکپارچگی را بهم نریز نظم زندگی= یکپارچگی در زندگیگزارش
9 | 1
عنوان١٩:٠٣ - ١٣٩٨/٠٧/١٤او را به عنوان یک انسان باید شناخت= او را در اندازه یک انسان باید شناخت کسی به این معنای عنوان راه نیافته استگزارش
14 | 1
بلد١٨:٢٤ - ١٣٩٨/٠٧/١٣بلدی که در فارسی کاربرد دارد و در بین بچه ها و کمتر درس خوانده ها بکار می رود تنها بمعنی دانستن است و یاد گرفتن . مانند این رو بلدی. = میدانی با این ... گزارش
2 | 2
نقل٢١:٤٢ - ١٣٩٨/٠٧/١١نقل=روانه نقل دادن= روانه کردنگزارش
16 | 1
سفر٠٧:٢٤ - ١٣٩٨/٠٦/٢٤گشت و گذار # رهسپار # رهسپارشدن# در نوردیدیگزارش
9 | 1