برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

معصومه ابرندآبادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 والد راهبر
١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

2 جنبه های منفی
١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

3 بدیهی است که ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|