برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ابوالفضل صابرنژاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 یاقوت،سنگ گرانبها ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

2 غول،عظیم الجثه،قوی هیکل ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

3 خیر ، منفی، نه ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

4 تکه های میوه ای که در شکر جوشیده و پخته شده است. ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

5 یا گل
١٣٩٩/٠٤/٠١
|

6 کوزه، جایی که بتوان در آن مایعات ریخت. ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

7 ساس، سرخک، اشکال، حشره، گیر ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

8 میوه ای دراز، خمیده، و گوشتی که در نواحی گرمسیری به عمل می آید. ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

9 نام ماه پنجم یا یازدهم سالماه خاص یهودی و سریانی . در اصطلاح سریانی رومی ماه آب با ماه ششم اغسطس سال مالی. ترکان یعنی با ماه اوت یولیانی مطابق است .< ... ١٣٩٩/٠٣/٣١
|

10 آنچه طبقه ظاهری مین راتشکیل میدهد، زمین وکشور
( اسم ) ۱ - آنچه که بخشی از سطح کر. زمین را پوشانده موجب رویاندن نباتات شود تراب . ۲ - زمین . ۳ - مم ...
١٣٩٩/٠٣/٣١
|

11 ایگلو کلبه های یخی اسکیموها است که با استفاده از بلوک های برف و یخ ساخته می شود.
واژه ایگلو در زبان اینوییت به معنی خانه است و لزوماً معنی خانه بر ...
١٣٩٩/٠٣/٣١
|

12 جوهر می تواند به موارد زیر گفته شود:
مرکب ماده ای که در قلم و خودنویس و مانند آن استفاده می شود.
رزانه ماده ای است که در صنعت و چاپ کاربرد دارد ...
١٣٩٩/٠٣/٣١
|

13 ۱ - خراب کردن . ۲ - باطل کردن . ۳ - منحل کردن . ۴ - آمیختن . ۵ - دوستی را با کسی قطع کردن .
پیشنها
١٣٩٩/٠٣/٣١
|

14 گیسوی مصنوعی که زنان بیموی یا کم موی آنرا بر سر گذارند ١٣٩٩/٠٣/٣١
|

15 واژه ساوه می تواند به هریک از موارد زیر اشاره داشته باشد:
شهرستان ساوه نام یکی از شهرستانهای استان مرکزی است.
ساوه نام یکی از شهرهای باستانی ای ...
١٣٩٩/٠٣/٢٩
|