ابوالفضل فتحی

ابوالفضل فتحی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهfrozen screen١٩:٥٣ - ١٣٩٨/٠٦/٠٤هنگ صفحه گزارش
9 | 1
check in١٩:٥٦ - ١٣٩٨/٠٦/٠٤ریجستری یا ثبت نامگزارش
7 | 2
frozen screen١٩:٥٤ - ١٣٩٨/٠٦/٠٤you can't do anything when your screen is frozenگزارش
14 | 0
frozen screen١٩:٥٣ - ١٣٩٨/٠٦/٠٤هنگ گردنگزارش
12 | 0
identity theft١٨:٤٧ - ١٣٩٨/٠٦/٠٤سرقت هویت هویت دزدیگزارش
41 | 1
HIM١٣:٤١ - ١٣٩٨/٠٦/٠٤او مرد را ب ان مردگزارش
23 | 2
suck it up١٦:١٦ - ١٣٩٨/٠٦/٠٣خفه خون بگیرگزارش
28 | 1
mess١٦:٥٤ - ١٣٩٨/٠٦/٠٢یک ظرف غذا اشفته کردنگزارش
12 | 1
right now١٤:٢٧ - ١٣٩٨/٠٦/٠٢اکنون همین حالا هم اکنون در حال حاضرگزارش
21 | 1
hang up١٣:٠٤ - ١٣٩٨/٠٦/٠٢hang up means اویختنگزارش
28 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهright now١٤:٣٤ - ١٣٩٨/٠٦/٠٢
• I'll go give it a look right now.
همین حالا یه نگاهی بهش می اندارم
2 | 1
right now١٤:٣٠ - ١٣٩٨/٠٦/٠٢
• The future looks pretty dismal right now.
اینده درحال حاضر بسیار پریشان کننده به نظر میرسد
2 | 1