identity theft

شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: the crime of taking on the identity of another by discovering and appropriating identifying information such as social security and credit card numbers.

جمله های نمونه

1. Protecting yourself from identity theft is a matter of treating all your personal and financial documents as top secret information.
[ترجمه ترگمان]حفاظت از خودتان در برابر سرقت هویت، موضوع برخورد با تمام اسناد شخصی و مالی شما به عنوان اطلاعات محرمانه است
[ترجمه گوگل]حفاظت از خودتان از سرقت هویت، مسئله ای است که همه اسناد شخصی و مالی خود را به عنوان اطلاعات محرمانه تر مورد توجه قرار دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Feinstein shares the widespread concern about identity theft and the creation of profiles or dossiers on individuals without their knowledge.
[ترجمه ترگمان]بیش ترین نگرانی در مورد سرقت هویت و ایجاد پروفایل یا پرونده های مربوط به افراد بدون دانش آن ها است
[ترجمه گوگل]فاینشتاین نگرانی گسترده در مورد سرقت هویت و ایجاد پروفایل یا پرونده در افراد بدون دانش آنها را به اشتراک می گذارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Law enforcement officials, who say identity theft has reached epidemic proportions in the United States, are claiming a victory in the fight against Internet sites that offer false identification.
[ترجمه ترگمان]مقامات مجری قانون که می گویند دزدی هویت به نسبت های اپیدمی در ایالات متحده رسیده است، ادعا می کنند که در مبارزه با سایت های اینترنتی که هویت جعلی ارائه می دهند، یک پیروزی محسوب می شوند
[ترجمه گوگل]مقامات مسئول اجرای قانون، که می گویند سرقت هویت به میزان اپیدمی در ایالات متحده رسیده است، در پی مبارزه با سایت های اینترنتی که شناسایی دروغین را ارائه می دهند، پیروزی می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Identity theft is a minor offence and its harm has been somewhat overestimated.
[ترجمه ترگمان]سرقت هویت یک جرم محسوب می شود و آسیب آن تا حدی تخمین زده شده است
[ترجمه گوگل]سرقت هویت یک جرم جزئی است و آسیب آن تا حدودی بیش از حد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The growing concerns about identity theft may give a boost to fingerprint - verification technology.
[ترجمه ترگمان]نگرانی های رو به رشد در مورد سرقت هویت ممکن است باعث افزایش تکنولوژی تایید هویت شود
[ترجمه گوگل]نگرانی های فزاینده در مورد سرقت هویت ممکن است باعث افزایش اثر انگشت - فن آوری تایید شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Identity theft has now become so prevalent that thieves are rifling through garbage to attain any information that they can use to steal from their unsuspecting victims.
[ترجمه ترگمان]دزدی هویت در حال حاضر به قدری رایج شده است که دزدها از طریق زباله برای رسیدن به هر اطلاعاتی که می توانند برای دزدی از قربانیان unsuspecting استفاده کنند، از بین زباله ها رد می شوند
[ترجمه گوگل]سرقت هویت در حال حاضر بسیار شایع شده است که دزد ها از طریق زباله ها برای رسیدن به هرگونه اطلاعاتی که می توانند از قربانیان ناامید کننده خود دزدی کنند، استفاده می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. One new feature is the Identity Theft Recovery Unit.
[ترجمه ترگمان]یک ویژگی جدید واحد بازیافت سرقت هویت است
[ترجمه گوگل]یکی از ویژگی های جدید واحد بازیابی سرقت هویت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Identity theft is a major problem, and we've been warning job seekers abo It'since 199
[ترجمه ترگمان]سرقت هویت یک مشکل بزرگ است و ما در حال هشدار دادن به جویندگان کار از سال ۱۹۹ تا کنون بوده ایم
[ترجمه گوگل]سرقت هویت یک مشکل اساسی است و ما هشدار دهنده های شغلی هشدار دادیم و آن را 199 ساله می دانیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Managing access includes risk mitigation of identity theft or spoofing.
[ترجمه ترگمان]مدیریت دسترسی شامل کاهش خطر سرقت هویت یا سرقت است
[ترجمه گوگل]دسترسی مدیریتی شامل ریسک کاهش سرقت هویت یا دروغ گفتن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Identity theft expert Robert Siciliano did exactly this last year with an ATM he bought off of Craigslist.
[ترجمه ترگمان]متخصص دزدی هویت رابرت Siciliano در سال گذشته با یک دستگاه ATM که از Craigslist خریده بود دقیقا همین کار را انجام داد
[ترجمه گوگل]کارشناس سرقت شناسنامه رابرت سیسیلیانو دقیقا همین سال گذشته با یک ATM که از Craigslist خریداری کرده بود، انجام داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Identity theft is difficult and, worst of all, you can't detect until it's probably too late.
[ترجمه ترگمان]سرقت هویت مشکل است و بدتر از همه، شما نمی توانید آن را تشخیص دهید تا زمانی که احتمالا خیلی دیر شود
[ترجمه گوگل]سرقت هویت دشوار است و، بدتر از همه، شما نمی توانید تشخیص دهید تا احتمالا خیلی دیر شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. So how does identity theft happen?
[ترجمه ترگمان]چگونه سرقت هویت اتفاق می افتد؟
[ترجمه گوگل]چگونه سرقت هویت اتفاق می افتد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. A credit file "security freeze" is a preventive tool to help you avoid identity theft and to block impostors from using your personal information to establish credit.
[ترجمه ترگمان]مسدود کردن پرونده اعتباری یک ابزار پیشگیرانه برای کمک به شما برای جلوگیری از سرقت هویت و جلوگیری از استفاده از اطلاعات شخصی تان برای ایجاد اعتبار است
[ترجمه گوگل]یک پرونده اعتباری 'امنیت امنیتی' یک ابزار پیشگیرانه است که به شما در جلوگیری از سرقت هویت و جلوگیری از سوء استفاده از اطلاعات شخصی شما برای ایجاد اعتبار کمک می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Sweeten is already expected to face charges of filing false reports and identity theft.
[ترجمه ترگمان]انتظار می رود sweeten در حال حاضر با اتهامات ضبط گزارش های اشتباه و سرقت هویت مواجه شود
[ترجمه گوگل]در حال حاضر انتظار می رود که Sweeten با اتهام ارائه گزارش های دروغین و سرقت هویت مواجه شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. When the worldwide economic meltdown started, I naively thought the subsequent tightening of credit lines would at least make identity theft less of a problem than before.
[ترجمه ترگمان]وقتی رکود اقتصادی جهانی آغاز شد، من به سادگی فکر کردم که تشدید بعدی خطوط اعتباری حداقل باعث سرقت هویت با مشکل تر از قبل خواهد شد
[ترجمه گوگل]زمانی که بحران اقتصادی جهانی آغاز شد، من به ندرت تصور می کردم که تثبیت مجدد خطوط اعتباری حداقل سرقت هویت را از یک مشکل کمتر از قبل داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[کامپیوتر] دزدی هویت جرم جعل هویت، یعنی خود را به جای کسی دیگر جازدن و استفاده از مستندات مجول . جعل هویت فراتر از دزدی شماره ی ارت اعتباری یا جعل یک سند است . این عمل در اختیار گرفتن غیر قانونی تمامی هویت یک فرد است که شامل اسم و درجه اعتبار نیز می شود . جعل هویت غالباً در ارتباطات الکترونیکی و تجارت الکترونیکی روی می دهد و نشان دهنده ی آن است که اینترنت هم می تواند نا امن باشد . با این حال علیرغم کاربرد عموم از اینترنت در دهه 90 جعل و هویت جرم چندان رایجی نیست . نگاه کنید به computer ethics .

ارتباط محتوایی

بررسی کلمهاسم ( noun ) • : تعریف: the crime of taking on the identity of another by discovering and appr ...جمله های نمونه1. Protecting yourself from identity theft is a matter of treating all your personal and financial ...بررسی تخصصی[کامپیوتر] دزدی هویت جرم جعل هویت، یعنی خود را به جای کسی دیگر جازدن و استفاده از مستندات مجول . جعل ...
معنی identity theft، مفهوم identity theft، تعریف identity theft، معرفی identity theft، identity theft چیست، identity theft یعنی چی، identity theft یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف i، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف i
کلمه بعدی: identity theorem for analytic function
اشتباه تایپی: هیثدفهفغ فاثبف
آوا: /یدنتیتی تهافت/
عکس identity theft : در گوگل

پیشنهاد کاربران

دزدی اطلاعات شخصی
سرقت هویت
هویت دزدی
تاکسی ثبت شده با معتبر
سرقت اطلاعات
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما