ترجمه‌های علی اصغر سلحشور (١)

بازدید
٢٠
تاریخ
١ سال پیش
متن
The map key shows that a half inch on the map represents one hundred miles.
دیدگاه
٠

راهنمای نقشه نشان می دهد که نیم اینچ روی نقشه بیانگر صد مایل روی زمین است.