برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فاروقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گذاشتن ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

2 گوناگون،مختلف ١٣٩٧/٠٦/١١
|

3 شاکی بودن،گله مند بودند ١٣٩٧/٠٦/١١
|