پارسا حیدری

پارسا حیدری من پارسا حیدری هستم و اسم داداشم پوریا است

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهgrumpy١٣:١١ - ١٤٠٠/٠٣/١٤عصبانی 1. i was grumpy yesterday 2. he was grumpy at 12:45گزارش
0 | 0
١٧:٢٨ - ١٣٩٩/١٢/٢٣Neptuneگزارش
7 | 2
fossa١٥:٠٧ - ١٣٩٩/١٢/١٩حفرهگزارش
2 | 0
capt١٥:١١ - ١٣٩٩/١٢/١٩ناخداگزارش
0 | 0
fluffy١٥:١٠ - ١٣٩٩/١٢/١٩ترمگزارش
0 | 1
fossa١٥:٠٧ - ١٣٩٩/١٢/١٩حرفه گزارش
0 | 0
brain١٥:٠٥ - ١٣٩٩/١٢/١٩۱. مغز ۲. مخ ۳. کله گزارش
2 | 0
co2١٩:٠٦ - ١٣٩٩/١٢/١٥گاز مونواکسید کربن که بو ندارد و گاز خطر ناکی است و باعث مرگ می شودگزارش
2 | 0
pdf١٨:١٧ - ١٣٩٩/١٢/١٣مخفف Portable document formatگزارش
0 | 0
ordovician١١:٣٥ - ١٣٩٩/١٢/١٣اردوویشنگزارش
0 | 0
C١١:٣١ - ١٣٩٩/١٢/١٣Third letter of English alphabetگزارش
2 | 0