سلیمان عباسی

سلیمان عباسی عضو هیأت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدههمواره١٠:٢٦ - ١٣٩٩/٠٣/٢٨معمولا گزارش
14 | 1
چنبره٠١:٣١ - ١٣٩٩/٠٣/٢٨سیطره گزارش
7 | 1
گنجانده٢٣:٣٥ - ١٣٩٩/٠٣/٢٥درج شدهگزارش
7 | 1
شاخص٢٢:١٢ - ١٣٩٩/٠٣/٢٥ممیزگزارش
7 | 0
تکون٠٠:٤٥ - ١٣٩٩/٠٣/١٧شکل گیری، شکل یافتن، قالب یافتنگزارش
60 | 1
یکسان٠٠:٤١ - ١٣٩٩/٠٣/١٧همسان گزارش
9 | 1
مثابه٢٣:٤٣ - ١٣٩٩/٠٣/١٦نظیرگزارش
21 | 0
فراخنا١٤:٥٥ - ١٣٩٩/٠٣/١٦گسترهگزارش
14 | 1
شیطان در تورات٢١:٢٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣اصطلاح שָּׂטָן عبری s�tanاست، اسمی عمومی به معنای "متهم" یا "دشمن" است ، ( ( Kelly, 2006, p1–13; Campo, 2009, p603 که در سراسر کتاب مقدس عبری یک موجو ... گزارش
2 | 0