سلیمان عباسی

سلیمان عباسی عضو هیأت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهمولفه٠١:٢٨ - ١٣٩٩/٠٥/٢٢عنصر بن مایهگزارش
44 | 1
پسین٢٢:٣١ - ١٣٩٩/٠٥/٢١متأخرگزارش
7 | 1
سطوح٠١:٤٥ - ١٣٩٩/٠٥/٢١جوانبگزارش
7 | 1
با عنایت به١٤:٥٦ - ١٣٩٩/٠٥/١٨با توجه به با نگرش به بر اساس بر مبنایگزارش
37 | 0
عناصر٠١:٢٠ - ١٣٩٩/٠٥/١٧بن مایه هاگزارش
25 | 1
سویه٠١:١٥ - ١٣٩٩/٠٥/١٧هدف جهت سمتگزارش
21 | 0
دگردیس٢٢:٠٧ - ١٣٩٩/٠٥/١٦دگرگونشگزارش
9 | 0
حامل١٤:٤٦ - ١٣٩٩/٠٥/١٦در بردارندهگزارش
9 | 0
در بردارنده١٤:٤٥ - ١٣٩٩/٠٥/١٦حاملگزارش
14 | 0
نگرش١٣:١٧ - ١٣٩٩/٠٥/١٦ذهنینتگزارش
28 | 1
پنداره ها٠٩:٥٠ - ١٣٩٩/٠٥/١٦دریافته ها، دانسته ها، پنداره ها، اندریافت ها، معناها، مدلول هاگزارش
5 | 0
نشانه شناسی٠٩:٤٩ - ١٣٩٩/٠٥/١٦نمادشناسیگزارش
5 | 0
معناکاوی٠٩:٤٧ - ١٣٩٩/٠٥/١٦جستجوی معنا پژوهش معنا معناپژوهیگزارش
5 | 0
پنداره٠٩:٤٣ - ١٣٩٩/٠٥/١٦مفهوم گزارش
21 | 0
پی رنگ١٤:١٨ - ١٣٩٩/٠٥/١٥طرحگزارش
14 | 0
فراورده١٣:١٥ - ١٣٩٩/٠٥/١٥نتیجهگزارش
9 | 1
داد و ستد١٠:٥١ - ١٣٩٩/٠٥/١٥خرید و فروشگزارش
18 | 1
بهسازی٠١:٢٤ - ١٣٩٩/٠٥/١٥بازسازیگزارش
5 | 1
رانه٠٠:٥٨ - ١٣٩٩/٠٥/١٥سائق سوق دهندهگزارش
32 | 1
سائق٠٠:٥٧ - ١٣٩٩/٠٥/١٥رانهگزارش
28 | 1
روبه رو٠٠:٤٨ - ١٣٩٩/٠٥/١٥مواجه مقابل برابرگزارش
21 | 1
روایی٢٣:٢٤ - ١٣٩٩/٠٥/١٤روایت شده نقل شده منقول حکایت شدهگزارش
23 | 1
کشش٠١:٢٩ - ١٣٩٩/٠٥/١٤جذابیت جلب نظرگزارش
7 | 0
شاخص٠٠:٢٣ - ١٣٩٩/٠٥/١٤ممیزهگزارش
7 | 0
فراسو٢١:٤٩ - ١٣٩٩/٠٥/١٣فضاگزارش
9 | 1
ارزشی١٥:٢٤ - ١٣٩٩/٠٥/١٠ارزشمند بودن دارای ارزشگزارش
28 | 1
گشایش١٢:٥٢ - ١٣٩٩/٠٥/١٠برپاییگزارش
5 | 1
در نظر گرفتن١٢:١٣ - ١٣٩٩/٠٥/١٠مد نظر قرار دادن گزارش
32 | 1
مستلزم٢٢:١٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠٩مستوجب گزارش
9 | 0
ایجاد١٠:٥٥ - ١٣٩٩/٠٥/٠٩پدیدار ساختن پدید آوردنگزارش
2 | 0
غیر مستقل٢١:٣٥ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨وابسته منوط تابعگزارش
0 | 0
پیش کشیده٠٠:٠١ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧مطرح مطروح مطروحه طرح شده بکار رفتهگزارش
2 | 0
فراورده١٤:١٨ - ١٣٩٩/٠٥/٠٣نتیجه حاصلگزارش
5 | 1
پیوستار١٣:٥٥ - ١٣٩٩/٠٥/٠٣پیوند پیوستگی انسجامگزارش
62 | 0
بازخوانی١٣:٢٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٣بازخوانشگزارش
34 | 1
ایجاد١٣:١٩ - ١٣٩٩/٠٥/٠٣پدیدآوردن پدیدار ساختنگزارش
28 | 0
نویابی١٣:٠١ - ١٣٩٩/٠٥/٠٣کشفگزارش
2 | 0
بودگی١٢:٣٦ - ١٣٩٩/٠٥/٠٣بودن وجود داشتن موجود بودن هستن گزارش
9 | 1
پژوهشگران١٣:٥٢ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧پژوهندگان گزارش
21 | 2
هریک٢١:٢٦ - ١٣٩٩/٠٤/٢٥هر مورد هر عضو هر عنوانگزارش
7 | 0
از دسته٠١:٠٢ - ١٣٩٩/٠٤/٢٥از جمله من جمله از قبیل گزارش
5 | 0
از جمله١٩:٣٨ - ١٣٩٩/٠٤/٢٣از قبیل من جملهگزارش
41 | 1
از این رو١٩:٢٩ - ١٣٩٩/٠٤/٢٣بنابراین بدین سبب علی هذاگزارش
5 | 1
تاکید١٢:٣٦ - ١٣٩٩/٠٤/٢٠الحاحگزارش
2 | 1
بسان٢٣:٤٤ - ١٣٩٩/٠٤/١٥مثابه به مثابهگزارش
2 | 0
bedeutung٢٢:٢٥ - ١٣٩٩/٠٤/١٤در زبان آلمانی یعنی �معنی�گزارش
2 | 0
ارزشمندی١٤:٤٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٢اهمیت گزارش
2 | 1
هماهنگ١٠:٤٩ - ١٣٩٩/٠٤/١٢همسو همنوا همگنگزارش
16 | 2
سازمان یافته١٠:٢٣ - ١٣٩٩/٠٤/٠٦منسجمگزارش
12 | 1
متعین١٤:٤٨ - ١٣٩٩/٠٤/٠٥مشخص، تعیین شده گزارش
14 | 0