سلیمان عباسی

سلیمان عباسی عضو هیأت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهکاستن٢٣:٥٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤کاهش فروکاستن فرونشاندنگزارش
0 | 0
ملکه١١:٤١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤صفت بنیادین ویژگی که در وجود انسان نهادینه شدهگزارش
5 | 1
تقریبا٢٠:٣٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣حدودا تاحدودیگزارش
0 | 0
نهادینه٠٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣تثبیت شدهگزارش
16 | 1
عامل١٤:٢٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢موجب سبب علتگزارش
9 | 1
ابتلا٢٣:٠٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢١آزمایشگزارش
0 | 0
همپوشانی٢٣:١٣ - ١٤٠٠/٠٦/١٩داشتن ناحیه یا گستره ای از چیز های مشترکگزارش
25 | 1
اشکار١٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٩نمایانگزارش
5 | 1
اسیب ناپذیر١١:١٧ - ١٤٠٠/٠٦/٠٥گزند ناپذیرگزارش
0 | 5
برون رفت١٤:١٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨خلاصی رهاییگزارش
5 | 0
هم بسته١٢:٥٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨در پیوند پیوسته گره خوردهگزارش
2 | 0
توصیفی٠٠:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣تشریحی، توضیحیگزارش
23 | 1
مواجهه٢١:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/٣١روی آوری روی آوردگزارش
2 | 0
نوسان٠٠:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/٣١فراز و فرودگزارش
2 | 0
تاثیر٢٣:١١ - ١٣٩٩/١٢/١٠اثرگذاریگزارش
14 | 0
محوریت١٣:٤٢ - ١٣٩٩/١٢/٠٢کانونی شدگی مرکزیت مبنا واقع شدن اساس واقع شدنگزارش
23 | 1
بستر٠٩:٥٨ - ١٣٩٩/١١/٢٨زمینهگزارش
12 | 1
ماخوذ١٩:٢٧ - ١٣٩٩/١٠/١٩مقتبسگزارش
5 | 0
داده٠١:٤٩ - ١٣٩٩/١٠/١٦اطلاعاتگزارش
12 | 0
بداهت١٩:٠٧ - ١٣٩٩/١٠/١٤آشکارگیگزارش
5 | 1
سنا١٦:١٣ - ١٣٩٩/١٠/١٤قلهگزارش
9 | 1
جولانگاه١٨:٥٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٤عرصه تاخت و تازگزارش
7 | 0
ارام ارام٠٠:٥٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧رفته رفته به مرورگزارش
5 | 1
منشا٢٠:٤٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٠سرچشمه سرآغازگزارش
12 | 1
امانت دار٠١:٢٥ - ١٣٩٩/٠٩/١٩امین گزارش
2 | 1
سائقه٠١:٢٣ - ١٣٩٩/٠٩/١٧رانهگزارش
18 | 1
نانوشته٠١:٥٧ - ١٣٩٩/٠٩/١٦نانویساگزارش
7 | 0
بر اساس٠٠:٣٩ - ١٣٩٩/٠٩/١٦برپایه، برحسب، برطبق، به موجبگزارش
12 | 0
زاویه دید١٩:٢١ - ١٣٩٩/٠٩/١٤نقطه دیدگزارش
2 | 0
نقطه دید١٩:٢١ - ١٣٩٩/٠٩/١٤زاویه دیدگزارش
5 | 1
تاثیر پذیری٠٢:٣٣ - ١٣٩٩/٠٩/٠١مطاوعتگزارش
2 | 1
هم کنشی٠٢:٢٥ - ١٣٩٩/٠٩/٠١تعاملگزارش
7 | 0
بازتعریف٠٢:١٩ - ١٣٩٩/٠٩/٠١بازشناسی بازشناختگزارش
5 | 0
زیبا١٠:٥٦ - ١٣٩٩/٠٨/٣٠چشم نواز گزارش
23 | 1
به منزله٠١:٣٨ - ١٣٩٩/٠٨/٣٠به مثابه بسانگزارش
37 | 1
تجسم٠٠:٣٧ - ١٣٩٩/٠٨/٣٠پدیداریگزارش
5 | 1
عمومیت٢٣:٢٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢٩شمولیت شاملیت مورد شمول مشمولگزارش
2 | 0
کما اینکه٠٠:٥٦ - ١٣٩٩/٠٨/٢٩گو اینکه چنانکه گویاگزارش
44 | 0
درگیر٢٢:٣٨ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨در کش و قوسگزارش
5 | 0
شور١٥:١٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨احساسگزارش
0 | 1
به نظر رسیدن١٢:٤٦ - ١٣٩٩/٠٨/١٩گویا مثل اینکه ظاهرا گزارش
30 | 1
گرانیگاه٢١:٢٦ - ١٣٩٩/٠٨/١٨نقطه اتکاء تکیه گاه محل اتکاءگزارش
2 | 0
همسان٢٠:٢١ - ١٣٩٩/٠٨/١٨همگون همگن گزارش
12 | 1
رجوع١٤:٤٦ - ١٣٩٩/٠٨/١٨روی آوریگزارش
14 | 1
فراشد٠٠:٤٧ - ١٣٩٩/٠٨/١٦فرایند توالی گزارش
5 | 1
جزء جزء١٤:٣٣ - ١٣٩٩/٠٨/١٣تک تک تک به تک فرد فرد فرد به فردگزارش
0 | 0
ابژه٢١:٤٢ - ١٣٩٩/٠٨/١١﴿object﴾ ابژه ﴿در لاتینobjcere : به معنى خود را در برابر چیزى گذاشتن﴾، چیز، موضوع. ׳ ابژه، در برابر سوبژه یا ذهن، آن است که درباره اش گفته مى شود، بر ... گزارش
12 | 1
بیش از پیش٠٢:١٨ - ١٣٩٩/٠٨/٠٩به طور فزاینده، به طور دائم التزاید، به طور روزافزون، بطور افزاینده، با افزایش، پیوسته بیشتر، هی بیشترگزارش
9 | 1
پیامبرانه٠٢:٠٧ - ١٣٩٩/٠٨/٠٩نبوی گزارش
0 | 0
ناهمگون٢٢:٣٧ - ١٣٩٩/٠٨/٠٨ناهمسازگزارش
2 | 0