برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کوثر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پنکیک
١٣٩٨/٠٢/٢٨
|

2 City center
مرکز شهر
١٣٩٨/٠٢/١٠
|

3 Means difficulty
١٣٩٨/٠١/٢٩
|

4 پرطرفدار
١٣٩٨/٠١/٢٩
|

5 حسابگر وقتی کلمه vیا فعل باشه
ماشین حساب وقتی کلمه n اسم باشد
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

6 حاصل
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

7 حق ورود
١٣٩٧/١١/٢٦
|

8 Not normal ;strang😃 ١٣٩٧/١١/٢٦
|