نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
رازیانه: کسی میدونه رازیانه در زبان کوردی چی ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ناوازه: یک واژه کوردی به معنای"قشنگ، مناسب" ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
شله په ته: shlapata در کوردی به معنای "شلخته، ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
شاره زا: sharaza کوردی به معنای دانستن و اطل ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
چاو کال: در کوردی به معنای چشمی است که سیاه ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
سینگ: در کوردی به "سینه" "سینگ" میگویند
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
مل: ml در کوردی به معنای گردن است گه رن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
چون ده ری: کوردی یعنی "اهل کجایی؟"
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
پیویست: pewist کوردی یعنی"نیاز، نیازمندی" پ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
شه مزاو: shamzaw یعنی "کسی که باعث قهر کردنش ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
چاورش: چاوره ش در کوردی معنای"چشم سیاه"دار ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
مزگه وت: کوردی با معنای"مسجد"
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
به رمال: در کوردی دو معنا دارد 1. جانمازی 2. ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ژوان: " ژوان" یعنی قرار عاشقانه " جیژوان" ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
مزه دار: در کوردی دختر یا زنی که زیبا و شیری ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
نوژ: در کوردی نماز را"نوژ" میگویند نوژکر ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
به ژن: bazhn در کوردی به معنای "قد و بالا. ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
برو: bro در کوردی به معنای "ابرو"است
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
رفاندن: rfandn در کوردی به معنای"دزدیدن ( ک ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
توش بوون: در کوردی به معنای"مبتلا شدن" است تو ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
تالان: در کوردی به معنای "غارت شده و ویران ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
خویری: xweri در کوردی به معنای"ولگرد، بی ع ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
خویری: xweri در کوردی به معنای"ولگرد، بی ع ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
که وچک: kawchk که وچک یا که چک کوردی معنای: ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
دهوری: dawri در کوردی بشقاب را "ده وری"گوی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
قاپ: در کوردی "کاسه" را" قاپ" میگویند
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
دیسان: در کوردی به معنای "دوباره" است
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
داوا: داوا یا داوا کردن در کوردی به معنای ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
خوشک: در کوردی معنای "خواهر " دارد خوشکم، ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ترزل: ترزل در کوردی به معنای"پرتوقع، بااف ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
شپریو: shprew کوردی معنای:بی نظم، شلخته
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
چاوه روانی: chawarwani در کوردی به معنای"چشم ان ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
باوه ش: bawash کوردی معنای"اغوش ، بغل" است ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
بیر کردن: در کوردی 2 معنا دارد: 1. با معنای:ا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
بونه وه ر: در کوردی "هر موجود زنده" را "بونه و ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
زیندو: در کوردی به معنای "زنده "است زینو ه ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
چاو جوان: کوردی چاو:چشم جوان:زیبا معنا:کسی که ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
چاو جوان: کوردی چاو:چشم جوان:زیبا معنا:کسی که ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
نه ختی: naxte یعنی"کمی ( چه برای زمان، چه ب ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ده رگا: }ده رگا" یا "ده رکه" در کوردی به مع ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
راوه ستان: rawastan به معنای "ایستادن" است معن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
وه لام: کوردی به معنای"جواب، پاسخ" است وه ل ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
سه و ز: در کوردی" رنگ سبز" را "سه وز" میگوی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
گه ده: "گه ده" یا "گه یه" در کوردی معنای " ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
بریا: brya کوردی معنای:ای کاش معادل دیگر: ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
چرکه: chrka در کوردی به معنی "ثانیه" است
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
خوله ک: در کوردی به معنی"دقیقه" است
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ماموستا: ماموستا در کوردی به اشخاص متفاوت اط ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
له میژه: la mezha کوردی یعنی"خیلی وقت است"
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
له میژه: la mezha کوردی یعنی"خیلی وقت است"
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
میژوو: در کوردی یعنی "تاریخ"
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
رابردو: کوردی معنای:گذشته
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
داهاتو: کوردی معنای:آینده
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
داهاتو: کوردی معنای:آینده
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
دل رفین: در کوردی یعنی :دلفریب dlrfen
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
رووداو: به معنای "حادثه و رویداد یا رخداد" ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
هه ژار: اسم کوردی پسرانه بامعنای"فقیر، دروی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
هلگورد: هلگورد نام پسرانه کوردی بسیار زیبا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
هلگورد: هلگورد نام پسرانه کوردی بسیار زیبا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
سنور: سنور نام دخترانه کوردی معنای:مرز، م ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
لاوه: در کوردی معنای "جوان" دارد
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
له ش: lash در کوردی به معنای"بدن" است معم ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
زه لام: zalam در بادینی معنای " مرد" را دار ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
گشت: gsht تلفظ ان بدون خواندن هیچ مصوتی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
کولکه زیرینه: در کوردی به "رنگین کمان" ، "کولکه ز ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
کولکه زیرینه: در کوردی به "رنگین کمان" ، "کولکه ز ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ژیکه له: zhikala " ژیکه له" در کوردی برای بی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ژیکه له: zhikala " ژیکه له" در کوردی برای بی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
بهرخ: در کوردی به "بچه گوسفند" ، "به رخ" ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
پرچ: در کوردی به "موی سر، کمند " ، "پرچ" ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
خه مین: خه م:غم خه مین :غمگین
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
هه لوه دا: halwada در کوردی یعنی" کسی که اواره ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
نام خوانندگان کورد: حسن زیرک
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
شوخ: shox "شوخ" در کوردی زیاد بکار میرود ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ریبوار: ریبوار نام پسرانه کوردی معنای:پیمای ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ئاور: awr " ئاور" یا "ئاگر" در کوردی به م ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
نامو: نام کوردی پسرانه به معنای "غریب، نا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
گلینه: glena در کوردی به معنای " مردمک چشم ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ناوبانگ: در کوردی یعنی:شهرت ، اوازه به ناوبا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ئاو: در کوردی یعنی:آب
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
متمانه: mtmana در کوردی یعنی:اطمینان متمانه ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
بروا: در کوردی یعنی:باور بروا بکه:باور کن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
بروا: در کوردی یعنی:باور بروا بکه:باور کن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
وره: wra در کوردی یعنی :اعتماد به نفس
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
قوله: در کوردی "قوله" یعنی "کوتاه" مترادف ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
چاروکه: پوششی برای زنان کورد در قدیم امروزه ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
چاروکه: پوششی برای زنان کورد در قدیم امروزه ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
تاوله و هوبه: در کوردی "تب وتاب و بیقراری عاشقانه ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
تاوله و هوبه: در کوردی "تب وتاب و بیقراری عاشقانه ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
سینگ: در کوردی به "سینه" "سینگ" میگویند
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ملوانکه: mlwanka مل :گردن ملوانکه:گردنبند
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
دهم: خودمون به "دماغ، بینی" میگوییم:دم و ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
روت: روت در کوردی یعنی "چیزیا جایی که خ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
شاجوان: نام کوردی دخترانه به معنای" ملکه ی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
شاجوان: نام کوردی دخترانه به معنای" ملکه ی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ئه تو: " ئه تو" یا "تو" در کوردی یعنی: تو
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
راو: "راو"در کوردی معنای "شکار" را دارد ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
مه به ست: mabast کوردی به معنای" هدف، منظور و ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
مه به ست: mabast کوردی به معنای" هدف، منظور و ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ئیستا: esta در کوردی معنای"الآن، زمان حال" ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
گواره: در کوردی به "گوشواره" گواره میگویند
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
کور: در کوردی به "پسر " میگویند"کور"
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
خه نه: xana در کوردی یعنی:حنا
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
تومار: تومار در کوردی به معنای"ثبت" است تو ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
یاحی و یا قیوم: یا حی یا قیوم یا من لا اله الا انت ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
شانس: شانس چیزیه که ما نداریم
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
نام کردی: ساریا
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ترخان: در کوردی واژه ترخان به معنای" آماده ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
مال ئاوایی: واژه "مال " در کوردی به معنای "خانه ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
وینه: وینه در کوردی معنای "تصویر، عکس" را ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
شیواندن: shewandn در کوردی به معنای"ویران کر ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
شیواندن: shewandn در کوردی به معنای"ویران کر ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
چاوگه: کوردی به معنای "منشا، سرچشمه" است
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
نشمیل: نه شمیل نام دخترانه کوردی با معنای ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ناوچه: در کوردی به معنای "ناحیه ، منطقه" ا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
کورپه: کورپه در کوردی به معنای " نوزاد" اس ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
ژاکاو: نام کوردی دخترانه به معنای "پژمرده، ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
باب: در کوردی یعنی "بابا، پدر" "باوک" هم ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
شله په ته: shlapata در کوردی به معنای "شلخته، ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ناوازه: یک واژه کوردی به معنای"قشنگ، مناسب" ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
جیاواز: "جیاواز در کوردی به معنای "متفاوت، ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
جیاواز: "جیاواز در کوردی به معنای "متفاوت، ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
چه پک: در کوردی به معنای"دسته ( برای گُل ) ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
چه پک: در کوردی به معنای"دسته ( برای گُل ) ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
قیت: "قیت" در زبان کوردی به معنای "برجست ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
هناسه: هه ناسه نام دخترانه کوردی به معنای" ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
گه ره ک: "گه ره ک" در کوردی یعنی "محله"
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
گه ره ک: "گه ره ک" در کوردی یعنی "محله"
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
کولان: در کوردی به معنای "کوچه ، محله" است
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
سرین: "سَرین" در کوردی به معنای" بالش، مح ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
بژن: به ژن کوردی به معنای قد وبالا به ژن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
کچه: kche در زبان کوردی برای صدازدن دختر ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
په ره سیلکه: "په ره سیلکه" در کوردی به "پرستو" م ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
په ره سیلکه: "په ره سیلکه" در کوردی به "پرستو" م ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

-
دیکشنری
-
٦ ماه پیش
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

تکمیل درباره من

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ئه گریجه: ئه گریجه واژه کوردی است به معنای زل ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ئه گریجه: ئه گریجه واژه کوردی است به معنای زل ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
پیل او: پیلاو با تلفظ"پِلاو"در کوردی به معن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
کورت: کورت در کوردی به معنای کوتاه می باش ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
پرسیار: پرسیار در زبان کوردی به معنای پرسش، ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
خریله: خریله یا خر در کوردی به معنای اندام ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
کار له کاری ترازا: ممکن است معانی متفاوت داشته باشد تل ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
کولمه: کولمه با تلفظ کولمَ در کوردی به معن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
کولمه: کولمه با تلفظ کولمَ در کوردی به معن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
په یاسه: په یاسه با تلفظ:پَیاسَ در کوردی به ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
به دفه ر: به دفه ر با تلفظ:بَدفَر در کوردی به ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
قه ره بالخ: با تلفظ:قَرَبالخ در کوردی یعنی شلوغ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ئه مه گ: تلفظ:اَمَگ در کوردی یعنی معرفت بی ئ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
سه لماندن: تلفظ:سَلماندن بیشتر به کار طرفی گفت ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ساریژ: واژه کوردی درمان و التیام بخش زخم ه ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
شوو کردن: در زبان کوردی به معنای شوهر کردن دخ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
مامز: مامز یا کار مامز در کوردی به معنای ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
سیقه: در زبان کوردی به معنای اعتماد است س ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
سه و زه لی: سه وزه لی یا سه وزه در کوردی به رنگ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
رش: به کوردی رنگ سیاه را رش می گویند چا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
خاو: خاو در کوردی معانی متفاوت دارد خاو ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
جاش: جاش در زبان کوردی ، کورد خیانتکار ا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
در هنگ: دره نگ تلفظ:درَنگ در کوردی معنی ان ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
لنجه: له نجه لَنجَ در کوردی به معنای ناز ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
پیکه نین: تلفظ:پِکَنین در کوردی به معنی خندید ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
دوینی: تلفظ:دُینِ در کوردی دیروز را دوینی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
گه وزاندن: تلفظ:گَوزاندن در کوردی به معنای عشق ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
خوزگه: خوزگه با تلفظ:خُزگَ به معنای ای کاش ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
خوزگه: خوزگه با تلفظ:خُزگَ به معنای ای کاش ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
به خته وه ری: تلفظ:بَختَوَری در کوردی به معنای خو ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
کیژ: کیژ در کوردی به معنای دختر است کچ : ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
جزر: در کوردی جِزَر یا گِزَر را هویج میگ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
رهق: با تلفظ:رَق در کوردی به معنی سفت اس ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
جنیو: در زبان کوردی به معنای فحش است تلفظ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
سازان: اسم کوردی دخترانه به معنی خوشکل تر ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
بیر: بیر در کوردی به معنای فکر، اندیشه و ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
مریشک: واژه کوردی به معنی مرغ است
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
مریشک: واژه کوردی به معنی مرغ است
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ده س گیران: ده س گیران یا ده ست گیران در کوردی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
چیو: چیو با تلفظ چِو یا کِو کوردی به معن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
پپو سلیمانی: په پو سلیمانی کوردی معنای :هدهد
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
پپو سلیمانی: په پو سلیمانی کوردی معنای :هدهد
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
شه قام: در کوردی به معنای خیابان است
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
شه قام: در کوردی به معنای خیابان است
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
اموزا: ئاموزا یا اموزا در کوردی به معنای د ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
پسر دایی: در کوردی کوره خال
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
بوک: بوک در کوردی دو معنا دارد 1. عروسک ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
خوین تال: خوین تال یا ئیسک گران در کوردی به ک ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
خوشه ویستی: خوشه ویستی:دوست داشتن، عشق ئه وین:خ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
جوجه: در کوردی:جوجکه، جوجه له
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
خیوه ت: تلفظ:خِوَت به معنی چادر مسافرتی سای ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
کنجه: تلفظ:کَنجه به معنای کی ، چه زمان ( ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
حزیا: در کوردی اژدها را حه زیا گویند
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
حه ز: حه ز در کوردی در کل در معنای دوست د ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
هیش: تلفظ:هِش ( hesh ) کوردی معنای:درد، ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
هیش: تلفظ:هِش ( hesh ) کوردی معنای:درد، ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ماندو: در کوردی به معنای خسته وکلافه است
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
که زی: کَزی کوردی مویی که بافته شده باشد
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
هونراوه: "هونراوه" در کوردی شعر است ( honrav ...
٦ ماه پیش
١