هه نار

هه نار کیژی کوردم

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهپه ره سیلکه١٩:٤١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦"په ره سیلکه" در کوردی به "پرستو" میگویند"په ره سیلکه" گزارش
0 | 0
کچه١٩:١٤ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦kche در زبان کوردی برای صدازدن دختر می گویند "کچه" یعنی دخترهگزارش
0 | 0
بژن١٩:١٣ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦به ژن کوردی به معنای قد وبالا به ژن ریک:قد و بالا ی زیبا و متناسبگزارش
0 | 0
سرین١٩:٠٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦"سَرین" در کوردی به معنای" بالش، محل استراحت" استگزارش
7 | 1
کولان١٩:٠٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦در کوردی به معنای "کوچه ، محله" استگزارش
2 | 0
گه ره ک١٩:٠٥ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦"گه ره ک" در کوردی یعنی "محله"گزارش
0 | 0
هناسه١٨:٥٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦هه ناسه نام دخترانه کوردی به معنای"نفس"گزارش
12 | 0
قیت١٨:٥٨ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦"قیت" در زبان کوردی به معنای "برجسته، بلند شده" استگزارش
0 | 0
چه پک١٨:٥٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦در کوردی به معنای"دسته ( برای گُل ) " است چه پکی گول:یک دسته گلگزارش
0 | 0
جیاواز١٨:٥٥ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦"جیاواز در کوردی به معنای "متفاوت، خاص" استگزارش
2 | 0
ناوازه١٨:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦یک واژه کوردی به معنای"قشنگ، مناسب" استگزارش
0 | 0
شله په ته١٨:٥٠ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦shlapata در کوردی به معنای "شلخته، نامرتب و بی نظم" استگزارش
0 | 0
باب١٨:٤١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦در کوردی یعنی "بابا، پدر" "باوک" هم میگویندگزارش
2 | 0
چلک١٨:٣٨ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦چلک در زبان کوردی به معنای " آلودگی، چرک " است چلکن: آلوده ، کثیف، چرکینگزارش
0 | 0
ژاکاو١٨:٣٥ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦نام کوردی دخترانه به معنای "پژمرده، بی روح"گزارش
5 | 0
کویر١٨:٣٣ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦kwer در زبان کوردی به "کور، نابینا" میگویند"کویر یا چور"گزارش
2 | 0
کورپه١٨:٣٢ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦کورپه در کوردی به معنای " نوزاد" است همچنین اشاره به دوست داشتن و عزیز بودن دارد "کورپه له" هم میگویند گزارش
0 | 1
ناوچه١٨:٠٥ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦در کوردی به معنای "ناحیه ، منطقه" استگزارش
0 | 0
نشمیل١٨:٠٤ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦نه شمیل نام دخترانه کوردی با معنای "زیبا، رعنا، ظریف"گزارش
2 | 0
چاوگه١٨:٠٣ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦کوردی به معنای "منشا، سرچشمه" استگزارش
0 | 0
شیواندن١٨:٠٠ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦shewandn در کوردی به معنای"ویران کردن ، آشوب کردن و وضع را خراب کردن" است گزارش
2 | 0
وینه١٧:٥١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦وینه در کوردی معنای "تصویر، عکس" را دارد معنای دیگر آن "نمونه، مثلِ" دارد به وینه ی:مانندِ ، مثلِ، نمونه یگزارش
0 | 0
مال ئاوایی١٧:٤٧ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦واژه "مال " در کوردی به معنای "خانه" می اید واژه "ئاوا" در اینجا معنای" آباد" را میدهد و در کل واژه "مالئاوایی" به معنای "خداحافظی" است مالئاوا:خداحا ... گزارش
2 | 0
ترخان١٧:٤٢ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦در کوردی واژه ترخان به معنای" آماده سازی، در دسترس" استگزارش
0 | 0
نام کردی١٣:٥٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠٥ژیکو:عاقل، فهمیدهگزارش
0 | 0
نام کردی١٣:٥٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠٥ساریاگزارش
2 | 0
شانس١٠:٤١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٤شانس چیزیه که ما نداریمگزارش
14 | 0
یاحی و یا قیوم٢١:١٠ - ١٤٠٠/٠٣/٠١یا حی یا قیوم یا من لا اله الا انت ای زنده و پایدار وای کسی که هیچ معبودی جز تو نیستگزارش
9 | 0
سیسرک١١:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/٣١در کوردی یعنی :سوسک گزارش
2 | 1
شکست عشقی خوردن١١:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/٣١اصلا عشقی وجود نداره تا بخوای توش شکست بخوری اینا همش خرافاتهگزارش
5 | 1
تومار١١:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/٣١تومار در کوردی به معنای"ثبت" است تومار کردن:ثبت کردن تومار کراو:ثبت شدهگزارش
7 | 0
خه نه١١:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/٣١xana در کوردی یعنی:حناگزارش
5 | 0
کور١١:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/٣١در کوردی به "پسر " میگویند"کور"گزارش
5 | 0
بازنه١١:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/٣١در کوردی به "النگو" میگیم "بازنه"گزارش
5 | 0
گواره١١:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/٣١در کوردی به "گوشواره" گواره میگویندگزارش
2 | 0
ئیستا١١:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٣١esta در کوردی معنای"الآن، زمان حال" را داردگزارش
2 | 0
مه به ست١١:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/٣١mabast کوردی به معنای" هدف، منظور و قصد" استگزارش
5 | 0
شنو٠٠:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠shno نام دخترانه کوردی همان شهر "اشنویه "است که در کوردی میشه"شنو"گزارش
5 | 1
راو٠٠:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠"راو"در کوردی معنای "شکار" را دارد راوچی:شکارچی راو کردن:شکار کردنگزارش
2 | 0
نچیر٠٠:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠سلام اقای رضا اون ضرب المثل درستش اینه:مرغی که انجیر میخوره نوکش کجه نچیر یعنی :شکار نچیروان یعنی:شکارچیگزارش
7 | 1
سیو٠٠:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠sew سٍو در کوردی یعنی:سیب سیوه:نام دخترانه با همان معنای سیبگزارش
7 | 0
ئه تو٢٣:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩" ئه تو" یا "تو" در کوردی یعنی: توگزارش
2 | 0
شاجوان٢٣:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩نام کوردی دخترانه به معنای" ملکه ی زیبایی" شاه:شاه جوان:زیباگزارش
7 | 0
گالته٢٣:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩در کوردی یعنی "شوخی، مزاح" "فشه" نیز همان معنای شوخی را میدهد گزارش
2 | 0
روت٢٣:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨روت در کوردی یعنی "چیزیا جایی که خالی از یک چیز مخصوص باشد" یعنی:لخت، بی موگزارش
2 | 0
لوت٢٣:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨کوردای بوکان به "بینی" میگویند لوت اما ما به" لب "میگیم لوتگزارش
2 | 1
دهم٢٣:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨خودمون به "دماغ، بینی" میگوییم:دم ولی بوکانی ها به دهان می گویند"ده م"گزارش
5 | 0
سینگ٢٣:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨در کوردی به "سینه" "سینگ" میگویندگزارش
2 | 0
زرده خنه٢٣:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨زه رده خه نه در کوردی یعنی "لبخند" خه نه:خه نده:خندهگزارش
2 | 0
ملوانکه٢٣:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨mlwanka مل :گردن ملوانکه:گردنبندگزارش
2 | 0