برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مینا عنایتی

مینا عنایتی
کارشناس روانشناسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 وضع ، حالت ، شرایط. ١٣٩٨/١١/٠٢
|

2 روزانه. ١٣٩٨/١١/٠٢
|

3 درک مطلب. ١٣٩٨/١١/٠٢
|

4 اذیت کردن ، ناراحت کردن. ١٣٩٨/١١/٠٢
|

5 مسواک زدن. ١٣٩٨/١١/٠٢
|

6 هم عقیده بودن ، موافق بودن. ١٣٩٨/١١/٠٢
|

7 در واقع ، واقعا. ١٣٩٨/١١/٠٢
|

8 بیکاری. ١٣٩٨/١١/٠٢
|

9 کارگاه. ١٣٩٨/١١/٠٢
|

10 دست زدن ، لمس کردن. ١٣٩٨/١١/٠٢
|

11 فاسد شدن ، خراب شدن. ١٣٩٨/١١/٠٢
|

12 معده ، شکم. ١٣٩٨/١١/٠٢
|

13 نرم افزار. ١٣٩٨/١١/٠٢
|

14 آلوده. ١٣٩٨/١١/٠٢
|

15 نشات گرفتن. ١٣٩٨/١١/٠٢
|

16 طرز کار ، عمل جراحی. ١٣٩٨/١١/٠٢
|

17 روده. ١٣٩٨/١١/٠٢
|

18 وکیل. ١٣٩٨/١١/٠٢
|

19 بهبود یافتن ، بخشیدن. ١٣٩٨/١١/٠٢
|

20 تاریخی. ١٣٩٨/١١/٠٢
|

21 احساساتی شدن. ١٣٩٨/١١/٠٢
|

22 دولت. ١٣٩٨/١١/٠٢
|

23 تصمیم. ١٣٩٨/١١/٠٢
|

24 انتظار داشتن. ١٣٩٨/١١/٠٢
|

25 مخصوصا. ١٣٩٨/١١/٠٢
|

26 درست ، صحیح. ١٣٩٨/١١/٠٢
|

27 تمام ، کل. ١٣٩٨/١١/٠٢
|

28 دادگاه. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

29 عاطفی ، احساساتی. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

30 رقابت ، مسابقه. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

31 جای خالی. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

32 پیشخدمت. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

33 عاقل. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

34 فکر کردن. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

35 هنوز. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

36 واکنش ، پاسخ. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

37 درخشیدن. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

38 برف روب. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

39 رد کردن. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

40 پیامبر. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

41 پول چیزی را پرداخت کردن. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

42 دور از دسترس. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

43 الزام ، تعهد. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

44 مهم نیست ، اشکالی ندارد. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

45 شبیه بودن. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

46 میزبان. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

47 شناسایی کردن ، شناختن. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

48 حشره. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

49 خط ، دستخط. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

50 به طرف ... رفتن. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|