مینا عنایتی

مینا عنایتی مینا عنایتی
کارشناس روانشناسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbother١١:٣٨ - ١٣٩٨/١١/٠٢اذیت کردن ، ناراحت کردن.گزارش
16 | 1
unemployment١١:٢٨ - ١٣٩٨/١١/٠٢بیکاری.گزارش
9 | 1
condition١١:٤٠ - ١٣٩٨/١١/٠٢وضع ، حالت ، شرایط.گزارش
21 | 1
comprehension١١:٣٩ - ١٣٩٨/١١/٠٢درک مطلب.گزارش
18 | 1
brush١١:٣٨ - ١٣٩٨/١١/٠٢مسواک زدن.گزارش
21 | 2
agree١١:٣٠ - ١٣٩٨/١١/٠٢هم عقیده بودن ، موافق بودن.گزارش
14 | 1
actually١١:٢٩ - ١٣٩٨/١١/٠٢در واقع ، واقعا.گزارش
12 | 1
intestine١١:١٦ - ١٣٩٨/١١/٠٢روده.گزارش
25 | 1
workshop١١:٢٨ - ١٣٩٨/١١/٠٢کارگاه.گزارش
21 | 1
touch١١:٢٧ - ١٣٩٨/١١/٠٢دست زدن ، لمس کردن.گزارش
21 | 1
stomach١١:٢٥ - ١٣٩٨/١١/٠٢معده ، شکم.گزارش
21 | 1
spoil١١:٢٥ - ١٣٩٨/١١/٠٢فاسد شدن ، خراب شدن.گزارش
48 | 1
get emotional١١:١٢ - ١٣٩٨/١١/٠٢احساساتی شدن.گزارش
9 | 0
software١١:٢٤ - ١٣٩٨/١١/٠٢نرم افزار.گزارش
23 | 2
polluted١١:٢٣ - ١٣٩٨/١١/٠٢آلوده.گزارش
16 | 1
correct١١:٠٨ - ١٣٩٨/١١/٠٢درست ، صحیح.گزارش
18 | 0
originate١١:١٩ - ١٣٩٨/١١/٠٢نشات گرفتن.گزارش
25 | 1
operation١١:١٨ - ١٣٩٨/١١/٠٢طرز کار ، عمل جراحی.گزارش
9 | 2
lawyer١١:١٦ - ١٣٩٨/١١/٠٢وکیل.گزارش
18 | 1
improve١١:١٥ - ١٣٩٨/١١/٠٢بهبود یافتن ، بخشیدن.گزارش
12 | 1
historic١١:١٤ - ١٣٩٨/١١/٠٢تاریخی.گزارش
9 | 1
expect١١:١٠ - ١٣٩٨/١١/٠٢انتظار داشتن.گزارش
12 | 2
government١١:١٢ - ١٣٩٨/١١/٠٢دولت.گزارش
14 | 1
decision١١:١٠ - ١٣٩٨/١١/٠٢تصمیم.گزارش
32 | 1
especially١١:٠٩ - ١٣٩٨/١١/٠٢مخصوصا.گزارش
2 | 1
entire١١:٠٨ - ١٣٩٨/١١/٠٢تمام ، کل.گزارش
9 | 1
court١٨:٥٣ - ١٣٩٨/١٠/٢٧دادگاه.گزارش
21 | 1
emotional١٨:٥١ - ١٣٩٨/١٠/٢٧عاطفی ، احساساتی.گزارش
16 | 1
competition١٨:٤٩ - ١٣٩٨/١٠/٢٧رقابت ، مسابقه.گزارش
21 | 1
waiter١٨:٤٤ - ١٣٩٨/١٠/٢٧پیشخدمت.گزارش
12 | 1
blank١٨:٤٧ - ١٣٩٨/١٠/٢٧جای خالی.گزارش
7 | 1
shine١٨:٤٠ - ١٣٩٨/١٠/٢٧درخشیدن.گزارش
7 | 1
wise١٨:٤٤ - ١٣٩٨/١٠/٢٧عاقل.گزارش
9 | 1
think١٨:٤٣ - ١٣٩٨/١٠/٢٧فکر کردن.گزارش
14 | 1
still١٨:٤٢ - ١٣٩٨/١٠/٢٧هنوز.گزارش
21 | 1
response١٨:٤١ - ١٣٩٨/١٠/٢٧واکنش ، پاسخ.گزارش
46 | 1
snowplow١٨:٤٠ - ١٣٩٨/١٠/٢٧برف روب.گزارش
9 | 1
reject١٨:٣٩ - ١٣٩٨/١٠/٢٧رد کردن.گزارش
14 | 1
prophet١٨:٣٨ - ١٣٩٨/١٠/٢٧پیامبر.گزارش
14 | 0
identify١٥:٥٨ - ١٣٩٨/١٠/٢٧شناسایی کردن ، شناختن.گزارش
16 | 1
pay for١٦:٠٣ - ١٣٩٨/١٠/٢٧پول چیزی را پرداخت کردن.گزارش
18 | 1
out of reach١٦:٠٢ - ١٣٩٨/١٠/٢٧دور از دسترس.گزارش
18 | 1
obligation١٦:٠١ - ١٣٩٨/١٠/٢٧الزام ، تعهد.گزارش
48 | 1
never mind١٦:٠٠ - ١٣٩٨/١٠/٢٧مهم نیست ، اشکالی ندارد.گزارش
32 | 1
look like١٥:٥٩ - ١٣٩٨/١٠/٢٧شبیه بودن.گزارش
21 | 1
host١٥:٥٨ - ١٣٩٨/١٠/٢٧میزبان.گزارش
18 | 0
insect١٥:٥٧ - ١٣٩٨/١٠/٢٧حشره.گزارش
21 | 1
handwriting١٥:٥٦ - ١٣٩٨/١٠/٢٧خط ، دستخط.گزارش
5 | 1
go over to١٥:٥٥ - ١٣٩٨/١٠/٢٧به طرف . . . رفتن.گزارش
18 | 1
fireplace١٥:٥٤ - ١٣٩٨/١٠/٢٧شومینه.گزارش
14 | 1