برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پیشنهاد واژه نونام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

رضا حیدری ١٩:١٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی on the ground: بین مردم , بین عموم

# Their political ideas have a lot of support on the ground

حبیب سهرابی_بیجار ١٩:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی سوگخند: خنده‌ی تلخ
سوگ خنده: خنده‌ی اندوهناک
کتاب جزیره خضرا

مهرد اد ١٩:١٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی کردی به فارسی: سلام دوستان معنی این کلمه (هر وه کوو مه لی)یعنی چی

اشکان ١٩:١١ - ١٤٠٠/٠٤/٠١

Harry Potter ١٩:١١ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی toxin: زهر

امین روشنی ١٩:٠٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی take home message: پیام اصلی یا main point

Book worm ١٩:٠٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی excuse me: I'm sorry

Nazanin.Z ١٩:٠٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی crying: گریه کردن،
گریه کنان،
گریه و زاری کنان

سید علی طباطبایی ١٩:٠٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی دیگر: بعد از ظهر
پیشین= ظهر دیگر=بعداز ظهر

رضا حیدری ١٩:٠٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی stew: خورشت ؛ آرام پختن

# lamb stew
# The stew smelled delicious
# I'm making a stew for lunch
# She prepared a hearty stew for dinner
# The meat needs to stew for two hours
# stew the meat for an hour

رضا حیدری ١٩:٠٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی soulful: پرشور , با احساس

# soulful melody
# soulful �poem
# soulful ballad

رضا حیدری ١٨:٥٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی sceptical: مردد , شکاک

# Many experts remain sceptical about his claims
# I'm a bit sceptical about his chances of success
# I've always been sceptical about alternative therapies

ثمین ١٨:٥٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی have a sleepless night: بی خوابی در شب داشتن

محمد امین ١٨:٥٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی minecraft: ساخت و ساز های من
کندن و ساخت

فاطمه ١٨:٥٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی کوزی: کوزی به زبان ترکی به معنی شمالی است و یه فیلم ترکی هست به نام کوزی ییلدیز ک ستاره شمالی هست ومعنی این دو اسم ترکی و ییلدیز هم به معنی ستاره است

فائزه جعفری ١٨:٥١ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی Stinging tentacles: بازوهای نیشدار

مسقوط طلا ١٨:٥٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی circuit training: تمرین گروهی

محمد ايراندوست ١٨:٤٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی recorded: گزارش شده

رضا حیدری ١٨:٤٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی flounce: با غرض رفتن

# He flounced out of the room in a rage
# She flounced out of the room, swearing loudly
# She flounces into the room and does not speak to him

ایرزاد ١٨:٤٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی sheep: 《 پارسی را پاس بِداریم》
sheep
واژه ایرانی - اُروپایی وَ هَم ریشه با :
آلمانی : Schaff با اَزفُنِ یا زَفانِ ( تَلَفُظ) : شاف
این واژه دَر پارسیِ میانه یا پَهلَوی : فَشو : فَ - شو
دَر پارسیِ نو دَر دو واژه به یادِگار مانده : شَبان وَ چوپان
شَبان یا شَپان : شَب یا شَپ - بان : پاسَنده یِ شَپ
( آیا شَب هَمان پادِ روز اَست ؟ بایَد پَژوهیده شَوَد!)
چوپان : چوپ - بان = پاسِبانِ چوپ
گوسفند = شَپ ، چوپ
دَر پارسی می تَوان به دیس های زیر دوباره آن را زِنداند :
فَش ، فَشو
شَپ ، شَپو ، شَف ، شَفو
چوپ ، چُپ ، چُپو ، چَف ، چَفو
گوسفَند به نادُرُست به کار می رَوَد :
گوسفَند : گو ( گاو)- سِفَند( اِسفَند ، سِپَند)
گوسفَند = گاوِ مُقَدَّس


Maryam ١٨:٣٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی monster block: تو والیبال هم میگن
Monster block = بلوک هیولا

مسقوط طلا ١٨:٣٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی blowing nose: فین کردن

رضا حیدری ١٨:٣٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی pollinate: گرده افشانی کردن

# Flowers pollinated by bees
# Bees pollinate the plants by carrying the pollen from one flower to another
# Many garden plants need butterflies to pollinate them

امیر ١٨:٣١ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی dramatic impact: تاثیر چشم گیر

محمد ايراندوست ١٨:٣١ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی loaded spring: فنر فشرده شده

رضا حیدری ١٨:٢٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی entomologist: حشره شناس

# She's an entomologist, she studies insects

رضا حیدری ١٨:٢٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی perplexing: گیج کننده

# perplexing �question
# tackle a perplexing problem
# I found the whole thing extremely perplexing

رضا حیدری ١٨:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی solo: تکی , انفرادی

# solo performance
# This is her first solo album
# a solo exhibition of her paintings
# His solo tour, across four continents

سجاد دربان ١٨:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی سلف سرویس: خودیار خود خدمتی خودمونی

رضا فاضلی ١٨:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی have got: .Have in British English

رضا حیدری ١٨:١٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی replicate: تکرار کردن , کپی کردن

# Researchers tried many times to replicate the original experiment
# Subsequent experiments failed to replicate these findings
# Computer viruses replicate themselves
# The drug prevents the virus from replicating itself

فاطمه تاجیانی ١٨:١٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی masturbation: عامیانه= jerk off

سجاد دربان ١٨:١٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی منقار: توی مشهد بهش میگن چینگ

ایرزاد ١٨:١٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی صدا: 《 پارسی را پاس بِداریم》
صِدا
واژه یِ پارسیِ اَرَبیده شُده وُ بَرایِ هَمین تَنها یِک چِهر اَز آن دَر پارسی اَست وَ هَم ریشه با :
اِنگِلیسی : sound ( بی واتِ n می شَوَد : soud )
اَز سویی یِک خوشه ی دیگَر :
صُوت که هَم خانِواده با سوت اَست که بِه تَر اَست صُوت را سوت وَ سوت را سووت بِنِویسیم :
صوت < سوت
سوت < سووت
دیگَر خیشاوَند ( خویشاوَند) واژه یِ نِدا هَم ریشه با :
اِنگِلیسی : sound بی واتِ s که می شَوَد: ound
ound بی ou می شَوَد : nd = نِد < نِدا

رضا حیدری ١٨:١٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی diligence: سخت کوشی

# She shows great diligence in her schoolwork
# He performed his duties with extreme diligence
# The new employee's diligence and efficiency impressed everyone

سارا عابدیان ١٨:١٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی عشرت: حافظا تکیه بر ا یّام، چو سهو است و خطا
من چرا عشرت امروز به فردا بکنم

در اینجا عشرت به معنای خوشگذرانی و خوشس

elham ١٨:٠٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی salt in the wound: نمک روی زخم پاشیدن

هلیا خلیلی ١٨:٠٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی Wink: چشمک زدن

فرهاد مالکی ١٨:٠٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی boss me around: به من امر و نهی نکن!

میرحسین سیاوشی خیابانی ١٨:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی فقیر: تنگ معاش

میرحسین سیاوشی خیابانی ١٨:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی مفلس: تنگ معاش

میرحسین سیاوشی خیابانی ١٨:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی بی نوا: تنگ معاش

Nasiri ١٨:٠٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی Sapport: حمایت کردن،طرفداری

میرحسین سیاوشی خیابانی ١٨:٠٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی خوشگذران: خوش معاش

-En ١٧:٥٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی Fruit slices: برش های میوه

میرحسین سیاوشی خیابانی ١٧:٥٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی مقتدر: صاحب اقتدار

علی یگانه ١٧:٥٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی pimp: بعضی مواقع معنی ولگرد هم میدهدas a doer or subject

سارا عابدیان ١٧:٥٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی سماحت: آلوده ای تو حافظ، فیضی ز شاه، درخواه
کان عنصر سماحت بهر طهارت آمد

در اینجا سماحت به معنی جوانمردی هست

میرحسین سیاوشی خیابانی ١٧:٥٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
معنی هم ده: هم قریه

میرحسین سیاوشی خیابانی ١٧:٥٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠١