شفقت

/Safeqat/

مترادف شفقت: ترحم، دلجویی، دلسوزی، رافت، عطوفت، غمخواری، لطف، محبت، مرحمت، مهربانی، نوازش، نرم دلی

متضاد شفقت: قسوت

برابر پارسی: مهربانی، نرم دلی، دلسوزی
شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

compassion, pity

مترادف ها

mercy (اسم)
مروت، بخشش، شفقت، رحم، رحمت، امان

benignity (اسم)
مهربانی، احسان، لطف، شفقت، خوش خیمی

compassion (اسم)
شفقت، رحم، دلسوزی، غمخواری

lenity (اسم)
مدارا، ملایمت، نرمی، شفقت، رحم، رقت قلب

ruth (اسم)
شفقت، رحم، دلسوزی، تاسف

tendresse (اسم)
شفقت، دلسوزی، رقت

فرهنگ اسم ها

اسم: شفقت (دختر) (عربی) (تلفظ: šafe(a)q(q)at) (فارسی: شفقت) (انگلیسی: shafeghat)
معنی: مهربانی، عطوفت
برچسب ها: اسم، اسم با ش، اسم دختر، اسم عربی

لغت نامه دهخدا

شفقت. [ ش َ ف َ ق َ / ش َ ق َ ] ( از ع ، اِمص ) مهربانی. مهر. برّ. رحمت. رأفت. عطوفت. ( یادداشت مؤلف ). مهربانی و ترحم و رحم و نرم دلی و ملایمت و مرحمت و عنایت و نوازش و دلنوازی و ملاطفت. ( ناظم الاطباء ). شفقت که بعضیها به تشدید قاف خوانند در اصل بروزن حرکت است که اسم مصدر اشفاق باشد... و در شعر فارسی گاه به سکون فاء استعمال شود. ( از نشریه دانشکده ادبیات تبریز سال 1 شماره 6 و 7 ). مهربانی ، و این لفظ را اکثر فارسیان به فتحات استعمال کرده اند اگرچه در عرف به سکون ثانی شهرت دارد و تحقیق این است که شفقت در اصل لغت به معنی ترس است چون مهربان از آفتاب و بلیات دوست خود را ترساننده باشد مجازاً بمعنی مهربانی مستعمل شده. ( از غیاث اللغات ) ( از آنندراج ). مهربانی و... در تداول به تشدید قاف به غلط تلفظ کنند و نیز شعرا به ضرورت به سکون فاء آورده اند. ( ازفرهنگ فارسی معین ). این اصطلاح اخلاقی است و عبارت ازملاطفت و مراحمت در حق غیر است و آن بود که از حالی غیرملایم که به کسی رسد مستشعر بود و همت بر ازاله آن مقصور دارد. ( فرهنگ علوم عقلی سجادی ) :
نه برکشیدش فرعون از آب و از شفقت
به یک زمان ننهادش همی فرو ز کنار.
ابوحنیفه اسکافی ( از تاریخ بیهقی ص 279 ).
آنچه جهد است بجای آرم چنانکه مقرر گردد از شفقت و نصیحت چیزی باقی نمانده. ( تاریخ بیهقی چ ادیب ص 269 ). آنچه خواجه بزرگ بیند و داند ما چون توانیم دید و دانست و نصیحت و شفقت وی معلوم است خداوند را. ( تاریخ بیهقی چ ادیب ص 285 ). گفتم الحمدﷲ و این بی ادبی که کردم و میکنم اما از شفقت است که میگویم. ( تاریخ بیهقی چ ادیب ص 595 ).
شادی آمد مرا ازین شفقت
خنده آمد مرا ازین گفتار.
مسعودسعد.
شیر فرمود که اینجامقام کن تا از شفقت... ما نصیب تمام یابی. ( کلیله ودمنه ). و اول نعمتی که خدای تعالی بر من تازه گردانید دوستی پدر و مادر بود و شفقت ایشان بر حال من. ( کلیله و دمنه ). پوشیده نماند که سخن من از محض شفقت رود. ( کلیله و دمنه ). هر سخن که از سر نصیحت و شفقت رود... بر ادای آن دلیری نتوان کرد. ( کلیله و دمنه ).
- اظهار شفقت کردن ؛ نوازش نمودن و ترحم کردن و ملاطفت نمودن. ( ناظم الاطباء ).
- بی شفقت ؛ بی رحم و بی مروت و ستمگر و درشت و نامهربان. ( ناظم الاطباء ) :
اشک من رنگ شفق یافت ز بیمهری یاربیشتر بخوانید ...

فرهنگ فارسی

مهربانی، دلسوزی، نرم دلی
مهربانی دلسوزی ترحم نرم دلی . صبح چو در گریه به من بنگریست بر شفق از شفقت من خون گریست . ( نظامی )

فرهنگ معین

(شَ فَ قَ ) [ ع . شفقة ] (اِمص . ) مهربانی ، دلسوزی .

فرهنگ عمید

مهربانی، دلسوزی، نرم دلی.

جدول کلمات

پهلوان

فارسی به عربی

رحمة , شفقة

پیشنهاد کاربران

شفقت از مشفق میاد ، بنابراین هم معنی اند
رحم
رحم، ترحم، دلجویی، دلسوزی، رافت، عطوفت، غمخواری، لطف، محبت، مرحمت، مهربانی، نوازش، نرم دلی
رأفت
: ترحم، دلجویی، دلسوزی، رافت، عطوفت، غمخواری، لطف، محبت، مرحمت، مهربانی، نوازش، نرم دلی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما