برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1639 100 1
شبکه مترجمین ایران

زهره

/zahre/

مترادف زهره: جرئت، شهامت، زهره دان، مراره | ناهید

برابر پارسی: ناهید، آناهیتا

معنی اسم زهره

اسم: زهره
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: zohre) (عربی) (نجوم) دومین سیاره ی منظومه ی شمسی که از درخشنده ترین اجرام آسمانی است، ناهید، ونوس، در نزد قدما زهره نماد نوازندگی و خنیاگری است - نام سیاره ای در منظومه شمسی که از درخشنده ترین اجرام اسمانی است و نماد نوازندگی و خنیاگری است

معنی زهره در لغت نامه دهخدا

زهره. [ زَ رَ / رِ ] (اِ) پوستی باشد پرآب که بر جگر آدمی و حیوانات دیگر چسبیده است. (برهان ) (انجمن آرا) (آنندراج ). و به عربی مراره گویند.(انجمن آرا) (آنندراج ). و با لفظ بافتن و شکافتن مستعمل است. (از آنندراج ). پوستی باشد کیسه مانند که درآن آب زرد تلخ پر باشد و آن به جگر هر حیوان چسبیده می باشد. (غیاث ). صفرا و مراره. پوستی کیسه مانند که به جگر چسبیده و محتوی صفرا می باشد. (ناظم الاطباء). پوستی است کیسه مانند چسبیده به کبد و محتوی زردآب (صفرا). کیسه ٔ زرداب. و در اصطلاح پزشکی ، مایعی لزج و کش دار و قلیایی و تلخ و مهوع و زردرنگ که از سلولهای کبد ترشح میشود و بوسیله ٔ مجرای کبدی از جگر خارج می گردد و بواسطه ٔ مجرای سیستیک بدرون کیسه ٔ صفرا رفته انبار می شود و ضمناً در آنجا مقداری از آب خود را از دست می دهد و غلیظ میگرددو در موقع هضم غذا به تناوب از کیسه ٔ صفرا خارج میشود و از راه مجرای «کولدوک » در محل «آمپول واتر» به اثنی عشر می ریزد. ترکیب صفرا در حدود 25 در هزار مواد جامد و بقیه آب است. مهمترین مواد معدنی زهره «کلرورها» و فسفاتهای سدیم و پتاسیم و کلسیم و منیزیم وفسفات آهن می باشد. (فرهنگ فارسی معین ). زهره کیسه ای است از عصب یک تو و از لیفهای درازنائی و پهنائی و وتر بافته شده است و از جگر آویخته و از جانب مقعر جگر منفذی اندر وی گشاده و صفرا بدین منفذ اندر وی شودو منفذی دیگر از زهره به روده ٔ اثناعشری اندر گشاده است و لختی صفراء و فزونی بدین منفذ به روده ها فرودآید از بهر کاری را که اندر باب چهارم از گفتار سیوم یاد کرده آمده است و اندر بیشتر مردمان ، اندر زهره این دو منفذ بیش نیست و اندر بعضی منفذی کوچک از زهره اندر قعر معده گشاده است و لختی صفراء افزونی بدین منفذ به معده اندر آید و بسیار باشد که این منفذ که اندر قعر معده گشاده است بزرگتر از آن باشد که اندرروده ٔ اثناعشری گشاده است و صفرا به معده بیشتر از آن درآید که در روده. و این معده پیوسته از صفرا به رنج باشد و مزه ٔ تلخی بدان بازدهد و هضم آن نیک نباشد... و هرگاه که زهره ، صفرا جذب نکند یا اگر از آنچه جذب کند فزونی از وی دفع نشود آفت ها پدید آید، چه اگر جذب نکند جگر آماس گیرد و اگر عفن شود تب ها تولد کند و اگر در همه ٔ تن به آهستگی پراکنده شود یرقان تولید ...

معنی زهره به فارسی

زهره
۱ - ناهید . دومین سیاره منظومه شمسی و آن پس از عطارد و پیش از زمین قرار دارد . این سیاره را میتوان با زمین خواهر توامان نامیدزیرا که از لحاظ اندازه بزمین نزدیک است و همچنین نزدیکترین سیاره بکره زمین است . وقتی که زمین و زهره در یک سمت خورشید باشند فاصله این دو فقط ۳٠٠٠٠٠٠٠ میل است در صورتیکه وقتی مقابل هم باشند مسافت بین آنها ۱۶۹٠٠٠٠٠٠ میل است . فقط هنگامی که این سیاره از ما دور است میتوان تمام قرص آن را مشاهده کرد زیرا درین موقع همه قرص آن بوسیله خورشید نورانی میشود . در غیر این هنگام ما فقط قسمتی از جرم نورانی و قسمتی از جرم تاریک آنرامی بینیم عینا مانند ماه اهله مختلف آنرا مشاهده میکنیم . هنگامی که زهره بین زمین و آفتاب است ما نمیتوانیم آنرا مشاهده کنیم زیرا که قسمت تاریک آن بطرف ماست ولی قبل و بعد از این حالت هلال آنرا مانند هلال ماه می بینیم ( البته بسیار کوچکتر ) . مدت حرکت انتقالی زهره ۲۲۵ روز است . پس سال دراین سیاره ۷ ماه و نیم است . طول مدت شب و روز آن هنوز معلوم نیست . یا زهره زهرائ . ناهید درخشنده زهره .
( اسم ) واحد زهر یک شکوفه .
ابن معبد ابن عبدالله ابن هشام
[gall bladder] [پزشکی] کیسه ای گلابی شکل، به طول 7 تا 10 سانتی متر، که در زیر قطعۀ راست کبد واقع شده و محل ذخیرۀ زرداب است متـ . کیسۀ صفرا
[Venus] [نجوم] دومین سیارۀ منظومۀ شمسی ازلحاظ فاصله از خورشید و نزدیک ترین سیاره به زمین که هم اندازۀ زمین است و با ابرهای ضخیم کربن دی اکسید پوشیده شده است و دمای سطح آن به 450 درجۀ سلسیوس می رسد متـ . ناهید
[ گویش مازنی ] /zahre/ گیاهی سمی و کشنده
( اسم ) علف خون
( اسم ) درد ورسوبی که در آب بر اثر فروبردن مس ملتهبب و در حال ذوب حاصل میشود . این رسوب بنظر میاید که همان اکسید دو ظرفیتی مس حاصل می گردد وسیاه رنگ و در هر حال مخلوط با سایر ناخالصی های مس مبیاشد اما آنرا با زنگار مس - که عبارت از ئیدروکربنات مس و سبز رنگ است و بتدریج در برابر هوای مرطوب و انیدرید کربنیک حاصل میشود نباید اشتباه کرد .
...

معنی زهره در فرهنگ معین

زهره
(زُ رِ) [ ع . زهرة ] (اِ.) ناهید، دومین سیارة منظومة شمسی به نسبت فاصله از خورشید.
(زَ رِ یا رَ) (اِ.) ۱ - کیسة صفراء. ۲ - مایع زرد رنگ و تلخ موجود در کیسة صفرا. ، ~ترک شدن (عا.) به شدت ترسیدن .
( ~.) [ ع . زهرة ] (اِ.) واحد زهر، یک شکوفه .
(زَ رِ. تَ) (مص ل .) بسیار ترسیدن .
( ~. تَ) (مص ل .) دل و جرأت داشتن .
(زُ رِ. رُ) [ ع - فا. ] (ص مر.) دارای چهره ای مانند زهره ، ناهید رخسار، زهره - جبین .
( ~.) [ ع - فا. ] (ص مر.) خوش - خوان .
( ~. طَ) [ ع . ] (ص مر.) خوش منش .

معنی زهره در فرهنگ فارسی عمید

زهره
۱. (زیست شناسی) عضوی کیسه مانند که به کبد چسبیده و صفرا در آن جا دارد، کیسۀ زرداب، کیسۀ صفرا.
۲. [مجاز] دلیری، یارا، جرئت. &delta، قدما معتقد بودند که ترس شدید سبب ترکیدن زهره می شود: یکی زهرۀ خرج کردن نداشت / زرش بود و یارای خوردن نداشت (سعدی۱: ۹۵).
دومین سیارۀ منظومۀ شمسی، ناهید، ونوس، خنیاگر فلک، مطربۀ فلک، بیدخت، بغدخت، بیلفت. &delta، قدما زهره را سعد می دانستند و به خنیاگری نسبت می دادند.

زهره در دانشنامه اسلامی

زهره
زهره نام حیوانی است که در دریا زندگی می کند.
زُهره حیوانی دریایی است.
در روایتی زهره به حیوانی دریایی تعریف شده است، بدون آنکه خصوصیات آن بیان شود.
کاربرد زهره در فقه
از آن در باب اطعمه و اشربه نام برده‏اند.
زهره از مسخ شدگان شمرده شده است. بر اساس برخی روایات، وی زنی نصرانی و همسر پادشاهی از بنی اسرائیل بوده که خداوند او را به صورت حیوانی دریایی مسخ کرده است.

زهره
معنی زَهْرَةَ: شکوفه (در عبارت "زَهْرَةَ ﭐلْحَيَاةِ ﭐلدُّنيَا" منظور اين است که مال دنيا براي زيورو زينت اين دنيا ست مثل شکوفه اي که تنها زيباست و ميوه نيست تا سودي داشته باشد)
معنی ظَهْرِهِ: کمرش - پشتش
معنی عُزَّیٰ: نام يکي ازبتهايي که معبود اعراب قبل از اسلام بوده است (لات و عزي و منات نام سه بت است که معبود عرب جاهليت بودند و آنان را دختران خدا مي دانستند و بت عزي نمادي از ستاره زهره بوده )
معنی لَّاتَ: نام یکی ازبتهای زمان جاهلیت (و به طوري که مورخين مينويسند حتي بتهاي خانه کعبه هم از آن صابئين بوده ، و مردم مکه در آنروزها در شمار صابئين و ستارهپرستان بودهاند ، و بت لات به اسم زحل و بت عزي به اسم زهره بوده )
معنی کُنَّسِ: پنهان شونده ها (جمع کانس ،مصدر کنوس به معناي داخل شدن وحشيهايي از قبيل آهو و طيور به درون لانهشان مي باشد ،الکنس نيز از صفات ستارگان است ، چون هر يک در برج خود کنوس ميکند ، يعني پنهان ميشود ، همانطور که آهوان در کناسه و آشيانه خود پنهان ميشوند ، و اي...
ریشه کلمه:
زهر (۱ بار)

. در مجمع گوید: زهرة الحیوة الدنیا زیباوی آن است و زهرة (به فتح هاء) نیز جایز است و زهرة غنچه‏ای است که با صفا نماید و از آن جهت به هر چیز نورانی زاهر گوید و معنی حدیث در وصف حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله وسلم «کانَ اَزْهَرَ اللَّوْن» از آن است یعنی رنگش نورانی بود جوهری نیز آن را طراوت و زیبائی دنیا گفته. طبرسی فرموده: در آیه می‏شود «زهره» حال باشد از «به» و از «ما متعنّابه» یعنی چشم ندوز به اقسام متاعیکه به آنها داده‏ایم حال آنکه آن رونق دنیاست. بیضاوی چند وجه نقل کرده از ...


زهره در دانشنامه ویکی پدیا

زهره
زُهره یا ناهید یا ونوس (به انگلیسی: Venus) به ترتیب نزدیکی به خورشید، دومین سیاره زمین سان منظومهٔ شمسی است که مدار آن در میان مدارهای زمین و عطارد قرار گرفته است. سیارهٔ زهره از نظر مداری، نزدیک ترین فاصله به زمین را دارد. زهره بعد از ماه، درخشان ترین جرم آسمانی طبیعی است که به هنگام شب در آسمان زمین دیده می شود و قدر ظاهری آن به ۴٫۶- می رسد.
۶۹۹۹۷۲۸۲۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۰٫۷۲۸۲۱۳ واحد نجومی
۷۰۱۱۱۰۸۹۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱۰۸,۹۳۹,۰۰۰ km
ترکیب اتمسفر
سیارهٔ زهره، بدون ماه است و در مدار تقریباً دایره واری به دور خورشید می گردد. این سیاره از بسیاری دیدگاه ها ازجمله اندازه، جرم، گرانش و ترکیبات ساختاری به زمین همانندی دارد و به خاطر همین نزدیکی ها آن را سیاره «خواهر زمین» نیز خوانده اند. زهره از نظر جرم و حجم، هفتمین جسم بزرگ و پرجرم در منظومهٔ شمسی است.
زهره گرم ترین سیاره در منظومهٔ شمسی است. این سیاره دارای هواکره است. هواکره ضخیم و غلیظ آن موجب می شود که دیدن سطح آن با چشم غیرمسلح، دشوار باشد. بیشتر هواکره آن را کربن دی اکسید تشکیل داده و در ابرهای بالایی آن قطره های ریز سولفوریک اسید وجود دارند. وجود کربن دی اکسید در هواکره این سیاره که گرما را در سیاره نگه می دارد دمای آن را به مقدار بسیار چشم گیری (۴۸۰ درجه سلسیوس نزدیک سطح سیاره) افزایش داده است.
عکس زهره
زهره نام یک آلبوم موسیقی اثر داریوش رفیعی، هنرمند ایرانی است که در سبک سنتی تهیه شده و دارای ۱۰ آهنگ است.
زهره دومین سیارهٔ سامانهٔ خورشیدی است که میان زمین و عطارد قرار گرفته .
زهره (هندیجان) شهری در بخش چم خلف عیسی از توابع شهرستان هندیجان در استان خوزستان
زهره (یمن) زهره (به عربی اَلزَهرَة) شهری در ساحل تهامة، از توابع استان حُدَیده در کشور یمن در شبه جزیره عربستان
زهره (رود) رودی در جنوب ایران که با نام هندیجان نیز ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

زهره در دانشنامه آزاد پارسی

زُهره (Venus)
زُهره
(به فارسی: ناهید) دومین سیاره از جانب خورشید. این سیارهحدود ۳۸ میلیون کیلومتر و بیش از هر سیارۀ دیگری به زمین نزدیک می شود. جرم آن۰.۸۲ جرم زمین است. کُندتر از هر سیارۀ دیگری به دور محورش می چرخد و مسیر چرخش آن از شرق به غرب، و برعکس جهت سایر سیاره ها، جز اورانوسو شاید پلوتوناست. میانگین فاصله اش از خورشید ۱۰۸.۲میلیون کیلومتر، قطر استواییاش۱۲.۱۰۰ کیلومتر، دورۀ چرخشآن ۲۴۲ روز زمینی، و سال آن ۲۲۵ روز زمینی است. جوِ زهره با ابرهایی متشکل از قطره های ریز اسید سولفوریکپوشیده شده است که هر چهار روز یک بار سطح این سیاره را می روبند. جوّ این سیاره تقریباً از دی اکسید کربنتشکیل شده است که به سبب اثر گل خانه ای گرمای خورشید را در خود نگه می دارد و دمای سطح سیاره را تا ۴۸۰ درجۀ سانتی گراد بالا می برد. فشار جوّ زهره حدود ۹۰ برابر فشار جو در سطح زمین می رسد. بیشتر سطح سیاره از سنگ های سیلیکاتی تشکیل شده است. ساختار درونی آن ممکن است مشابه زمین باشد؛ هسته ای آهنی ـ نیکلی، گوشتهای بیشتر متشکل از سنگ های آذرین فرومنیزیومو کانی های تیره رنگ محتوی آهن و منیزیوم، و پوستۀخارجی نازک سیلیسی. سطح سیاره با دهانه های برخوردی خال خال شده است. بعضی از آتشفشان های زهره احتمالاً هنوز هم فعال اند. این سیاره قمرندارد. نخستین جسم مصنوعی که به سیاره ای دیگر برخورد کرد کاوشگر فضاییشوروی، ونرا، بود که در ۱ مارس ۱۹۶۶ در زهره سقوط کرد. کاوشگرهای بعدی، که با چتر از جوّ زهره گذشتند و با موفقیت بر سطح آن فرود آمدند، مواد سطحی را تجزیه تحلیل، و اطلاعات و تصاویری را به زمین مخابره کردند. در دسامبر ۱۹۷۸، پایونیر، کاوشگر امریکایی زهره، وارد مداری بر گرد این سیاره شد و با استفاده از راداری که در ابرها نفوذ می کرد از بیشتر سطح آن نقشه برداری کرد. در ۱۹۹۲، کاوشگر فضایی ماژلانامریکا از ۹۹درصد سطح این سیاره، با تفکیک پذیری ۱۰۰ متر، نقشه برداری کرد. بزرگ ترین ناحیۀ مرتفع آن، با نام آفرودیت ترا، برگرفته از نام الهۀ عشق یونانی، در نزدیکی استوا قرار دارد و مساحت آن نصف افریقا است. مرتفع ترین کوه های این سیاره در ناحیۀ مرتفع شمالی، معروف به ایشتارتراواقع است که نام آن برگرفته از نام الهۀ عشق بابلی است. گرانکوهِماکسوِل مانتس، با ارتفاع۱۰.۶۰۰ متر از سطح تراز میانگین سیاره در این ...

زهره در جدول کلمات

زهره
ونوس
تله فیلمی ساخته کاظم معصومی با شرکت شهرام حقیقت دوست | زهره فکور صبور و فرهاد آئیش
پریش
سریالی ساخته جواد اردکانی با بازی هانیه توسلی | حمید طاعتی و عبدالرضا زهره کرمانی
غریبه
نام دیگر سیاره زهره یا ناهید
روجا

معنی زهره به انگلیسی

bile (اسم)
صفرا ، زردآب ، زهره ، خوی سودایی ، مراره
gall (اسم)
گستاخی ، صفرا ، زردآب ، زهره ، تلخی ، تاول ، عیب ، لکه ، زخم پوست رفتگی
vesper (اسم)
زهره ، غروب ، نماز مغرب ، عبادت شامگاهی
evening star (اسم)
زهره ، عطارد
hesperus (اسم)
زهره ، ستاره شام ، ونوس ، ناهید
morning star (اسم)
زهره ، ستاره صبح

معنی کلمه زهره به عربی

زهره
صفراء

زهره را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

متینا
یکی از زیبا ترین سیاره ها است ولی با درخشنده
ملینا
ملینا یعنی ستایش گر یعنی یک نوع گل و پرنده

زهره
زهره به معنی نور و روشناییست
زهره
به معنی درخشندگی وسپیدی
زهره
نور و درخشندگی
فاطمه جلیلی فر
سیاره درخشان
زهره
زهره یکی از هزاران لقب زیبای بانو فاطمه (ص) و یکی از سیارات منظومه شمسی است
علی دوستی نوگورانی
اناهید
علي
زهره بمعني نورو روشنايي اناهيد
زهره
الهه ی عشق و زیبایی
Zohre
الهه ی زیبایی
زهره
الهه ی زیبایی
مرجان
ستاره الهه عشقو زيبايي، ستاره زهره
Zohre
ستاره درخشان
زهره
الهه ی روشنایی
من
زیباتر از خورشید
zohreh
ستاره درخشان
Zohreh
نهایت درخشندگی
shiva_sisi‌
نهایت زیبایی
Zohreh
زن آواز خوان فلک، لقب حضرت زهرا ، درخشندگی ،نام دیگر سیاره ناهید
Zohreh
الهه زیبایی. درخشندگی
زهره
پُرجرئت و زیبادرخشیدن
زهره
زهره یعنی زیرک باهوش راز دار
زهره
بمعنی شجاع دل
زهره
زُهره به معنای یک شکوفه هم هست
زهره
شکوفه سفید
Zohre
زهره یعنی نهایت زیبایی و شکوفه
زهره
یعنی شکو فه ها نو بهاری
زهره
شكوفايي درختان بهاري
زهره
ستاره الهه زيبايي نور ودرخشانروشنايي اناهيد
خود
سیاره
نام یکی از حضرت فاطمه
زهره
زیبارودرخشنده
زهره
شجاعت وشهامت و زیبا و روشن ترین ستاره
زهره
الهه درخشان
زهره
زهره یعنی نهایت درخشندگی و زیبا و باهوش
zohre
ارامش درخشنده
زهره
زهره یکی از لقب های قشنگ حضرت فاطمه (ص)
هانی
به نظر خودم زهره یعنی مهربان و خوشقلب این معنی رو از خودم دراوردمو به این دلیل که مادرم اسمش زهره هستو واقعا توی خانوادمون مانند ستاره میدرخشه و مثل تمامی مادرها خوشقلبه و مهربان
زهرا حسینی
زهره
خوش قلب و رو راست زهره یعنی بسیار مهربان وزیبا
زهره
بی نظیر و درخشان
خورشيدوند
ناهيد ستاره درخشان الهه زيبايي و شجاعت و آرامش عشق و بانوي باهوش
زهره
به معنای زیبایی ومهربانی و خوش قلبیست
خورشيدوند
زهره به معنای زیبایی ومهربانی و خوش قلبیست ستاره خوشبختيست
خورشيدوند
ناهيده به معنای زیبایی ومهربانی و خوش قلبیست ستاره خوشبختيست
زهره
درخشان-زیبا-نام رودی در جنوب ایران و شهری در امریکا
Zohre
نور و درخشندگی،الهه زیبایی،یکی از قشنگترین و زیباترین لقب های حضرت فاطمه
زهره
زبیا و درخشان
زهره سادات
زهره یعنی شکوفه یعنی بسیاردرخشنده وزیبا
تینا
زهره=یکی از نام های زیبا ی ایرانی است که به معنای نور و روشناییست.همچنین نام یکی از سیاره های منظومه ی شمسی می باشد.معانی دیگر این اسم زیبا عبارتند از=الهه عشقو زیبایی,زیباتر از خورشیدزن اوازه خوان فلک,شکوفه سفید.همچنین نام یکی از لقب های حضرت فاطمه ی زهرا می باشد.کسی که این نام را دارد شجاع, پر جرعت,باهوش,رازدار,با شهامت,خوش قلب,رو راست و مهربان است.نام رودی در ایران نام یکی از شهر های امریکا نیز گفته شده است. اگر مردی هستید که با زنی با این نام ازدواج می کنیدمطمئن باشید نور و روشنایی به زندگی تان میبخشد.
Arsam safari
زهره يعني إلهه عشق
زهره يعني إلهه زيبايي
زهره يعني شهامت و زيركي
زهره يعني مهرباني
زهره يعني زندگي با نور و روشنايي
..
درسته به معنی زیبایی هست ولی من خودم دیدم که می گم زهره ها اصلا خوش قیافه نیستن
زهره
زهره به معنای متفاوت بودن الهه ی زیبایی ...درخشش
تک بودن .....
محمدرحیم ریگی
بفتح کاف کیسه ی صفرا
به توچه
زهره یعنی کشنده زهر مار
زهره خوش
اسامی مترادف: ناهید -ونوس - آناهیتا
معنی: درخشنده و پر نور
از القاب حضرت زهرا (س)
دومین سیاره منظومه شمسی که درخشنده ترین هم هست
‌نام شهری در استان خوزستان
زهره نام رسمی رودخانه هندیجان است.
رودخانه ای با طول تقریبی حدود ۲۷۵ کیلومتر که در سه�استان فارس،�کهگیلویه و بویراحمد�و�خوزستان�جریان دارد�این رودخانه از کوه کنه دوده در نزدیکی اردکان واقع در استان فارس سرچشمه می گیرد� و نهایتا به�خلیج فارس�می ریزد.

سلامتی همه زهره هااااا 💐
فاطمه.
زیبایی های جها ن ودرخشندگی ان


زهره
زهره: ناهید، ونوس .
سیدحسین اخوان بهابادی
ترکیدن زهره(tarakidan zahreh) به شدت ترسیدن در اثر یک اتفاق ناگهانی
زهره
زهره یعنی ؛روشن،زیبا، دلیر ،شجاع ونترس
محمدعلی
سلام
نظر به شباهت آن به کلمه زهرا، باید مفهومی از درخشندگی و تابندگی درآن باشد
زهره
نه بخاطراینکه اسم خودم زهره باشه نه،اماخانومی که نطق کردوگفت زهره هاخوش قیافه نیستن ازحسادتش بودمن دیدم وخودمم میگم هم خوشکلم هم مهربانم ورازداروعاشق بچه هامم وازساعتی ازدواج کردم نورو،وروشنایی به زندگیم هدیه دادم اسم من به درخشندگی وهزاران معناختم میشه وهمچنین دومین سیاره منظومه شمسی،وستارش فوق العاده زیباودرخشنده هستش خیلیم ازاسمم راضیم همین وبس بابای عشقا!
زهره
مهربان ،دلسوز،خوش قلب،درخشندگی
شادمان
در كردي يعني "خون دل"
ستاره
یعنی خوش قلب و مهربون و مثل ستاره می درخشه
زهره
از نظر من:
اسم دخترانه زهره یادآور بانویی خوش رو ، خوش بیان و خوش رفتار است.
مریم
زهره zahreh به معنای کیسه صفرا است که در ابیاتی که در بالا اشاره شده است در معنای مجازی خودش به کار رفته است زهره مجاز از جرئت زیرا زهره و جگر جایگاه جرئت هستند
زهره
سپید
شکوفه
ملکه عشق
مهربان
شهریار
زهره به معنای گل است (عربی)
چقد زر زدین شماها
اسم مامانم هست زهره
زیباترین شکوفه ترین و سیاره درخشندگی قشنگترین می باشد
حمیدرضا دادگر_فریمان
جرات، شهامت، زهره دان، مراره | ناهید،ونوس
زهره
عاشق اسمم هستم تا الان معنی اسمما نمیدونستم از این که لقب حضرت زهرا هست خیلی خوشحال هستم وممنونم از پدرم که این اسم را برام انتخاب کرد واز خدا میخواهم اورا مورد رحمت خودش قرار بده وبیامرزدش.
علی باقری
زهره:
دکتر شفیعی کدکنی در مورد " زهره" می نویسد : ((ستاره ی ناهید یا بیدُخت ( بَغ دُخت : خدای دختر) در اساطیر قدیم عقیده داشته اند که زهره زنی بود که اسم اعظم الاهی را از دو فرشته -که بر طبق داستان ها بزمین آمده بودند و در گناه گرفتار شده بودند - آموخت و به آسمان ها راه یافت .))
((چو زهره گر طمع داری شدن بر اوج اعلابر
به دانش جان گویا را تو همچون زهره زهرا کن))
(تازیانه های سلوک، نقد و تحلیل قصاید سنائی، دکتر شفیعی کدکنی،زمستان ۱۳۸۳، ص 439.)
زهره
دستان پدرومادرم راهزاران بار میبوسم که اسمی با معنا و زیبا برام انتخاب کردند
ماه
یعنی خوش قلبو زیبا اسم مادر من زهره هستش بسیار زیبا مهربون هستن و من عاشقشم واقعا اسم زهره زیبا هستش و برازنده انسان های خوش دل
زهره
زهره یعنی درخشان زیبامهربان خوش قلب پرنور
زهره
خونگرم ،مهربان ،وفادار ،عاشق خانه خانواده
واقعا اسممو دوست دارم
علی باقری
زَهْرِه: در پهلوی زهرگ zahrag بوده است .
((ندیدیم کس کاین چنین زهره داشت
بدین پایگه از هنر بهره داشت ‏))
(نامه ی باستان ، جلد اول ، میر جلال الدین کزازی ، 1385، ص 313.)
زهره
الهه زیبایی و پرجرعت و زیرک
زهره
زهره درخشنده و درخشان من هر بار از مادر و پدرم تشکر میکنم برای اسمم
زهره
زهره درخشان شجاع مصمم قاطع با اراده مغرور
سیدحسین اخوان بهابادی
ناهید.
برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه‌هایی چون ساخت تصویر ذهنی و داستان سازی استفاده کردمثلا جشن تولد ناهید است و زهرا و زهره از همکلاسی های ناهید در پی آماده شدن برای رفتن به خانه ناهید هستندو.....( بقیه داستان و تصورسازی با شما)
فاطمه م
زَهره : مجازاً جرئت و دلیری
زُهره: نام سیاره ای، ناهید
⁦(◔‿◔)⁩
مهدی
جرعت داشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اسم زهره   • عکس سیاره زهره   • سیاره ی زهره   • چرا زهره یک سیاره است   • سیاره زهره و شیطان   • نام زهره   • معنی زهره   • نام دیگر سیاره زهره چیست؟   • مفهوم زهره   • تعریف زهره   • معرفی زهره   • زهره یعنی چی   • زهره یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زهره

کلمه : زهره
اشتباه تایپی : civi
آوا : zahre
نقش : اسم
عکس زهره : در گوگل

آیا معنی زهره مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )