برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1397 100 1

حدیث

/hadis/

مترادف حدیث: داستان، روایت، قصه، واقعه، رویداد، ماجرا، گفته، سخن، خبر، قول ، تازه، جدید، نو

متضاد حدیث: عمل، کهنه

برابر پارسی: گفتار، سخن، سروا، گفت، داستان

معنی اسم حدیث

اسم: حدیث
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: hadis) (عربی) سخنی که از پیامبر اسلام (ص) یا بزرگان دین نقل کنند، روایت، سخن، گفته، (در قدیم) داستان، جدید، تازه، نو، (در قدیم) (به مجاز) عشق، سودا - سخنی که از پیامبر (ص) یا بزرگان دین نقل می کنند، داستان، سرگذشت، سخن

معنی حدیث در لغت نامه دهخدا

حدیث. [ ح َ ] (ع ص ، اِ) نو. جدید. تازه. مقابل قدیم : ابواب خزائن قدیم و حدیث فرمود تا گشاده کردند. (جهانگشای جوینی ). || چیز نو. چیزی نو. || سخن نو.(دهار). || مرد اندک سال. جوان. || مسئله. امر. کار. شغل. باره. مطلب. قضیه. وقعه. واقعه. حادثه. حال. پیش آمد. باب. ماجری :
ای دل من زو بهر حدیث میازار
کآن بت فرهخته نیست هست نوآموز.
دقیقی (از فرهنگ اسدی چ پاول هورن ).
حدیث فرستادگان در نهان
بگفتند با شهریار جهان.
فردوسی.
سیاوش ز گفتارشان شاد گشت
حدیث فرستادگان باد گشت.
فردوسی.
دلت را به تیمار چندین مبند
بس ایمن مشو بر سپهر بلند...
تو بی جان شوی او بماند دراز
حدیثی دراز است چندین میاز.
فردوسی.
ای دوست به یک سخن ز من بگریزی
خوی تو نبد بهرحدیثی تیزی
بد گشتی از آنکه با بدان آمیزی
با دیگ بمنشین که سیه برخیزی.
فرخی.
عنایتی است به کار تو شاه مشرق را
چنانکه ایزد را در حدیث پیغمبر.
فرخی.
بنزدیک احمدبن اسماعیل نامه نبشت اندر حدیث او. (تاریخ سیستان ).و دل موفق [ باﷲ ] به حدیث شام و مصر مشغول گشته بود. (تاریخ سیستان ). و اندر خزینه مال نماند از زر و سیم که همه بکار برده و داده شد و دست فراکردند اندراوانی فروختن و زرینه و سیمینه درم و دینار زدن و بکار بردن ، اندر حدیث مطبخ و بناها ساختن. (تاریخ سیستان ). و حدیث سیستان با امیر تاریخ قرار گرفت و لشکرترکمان همه بازگشت. (تاریخ سیستان ). علی بن لیث پشیمان همی بود و چیزها همی گفت اندر حدیث عمرو [ ابن لیث ] عمرو بشنید و علی را بند برنهاد. (تاریخ سیستان ). چون خبر تقصیر کردن محمدبن اللیث شنید اندر حدیث مال فرستادن.... (تاریخ سیستان ). چنان شنودم که دو سه ماه این حدیث از وی نهان داشتند. (تاریخ بیهقی ). این حدیث فاش شد و همگان ویرا بسیار ملامت کردند. (تاریخ بیهقی ). وزیر گفت سلطان امروز خلوتی کرد و در هر باب سخن رفت و مهم تر از آن حدیث هندوستان است. (تاریخ بیهقی ص 269). و این حدیث را در دل پادشاه ، شیرین کردند. (تاریخ بیهقی ص 258). و این ...

معنی حدیث به فارسی

حدیث
نو، تازه، جدید، چیزتازه، سخن، خبر، احادیث جمع
۱ - ( صفت ) تازه جدید نو . جمع : حداث حدثائ . یا حدیث و قدیم . نو و کهن . ۲ - ( اسم ) هر چه که از آن خبر دهند و نقل کنند خبر سخن . ۳ - خبری که از رسول صلی ا... علیه و آله و ایمه علیهم السلام نقل کنند . جمع : احادیث . یا علم حدیث . علم بخبرها و اقوالی که از رسول صلی ا... علیه و آله و ایمه علیهم السلام روایت شده .
پرسخن خوش سخن
( صفت ) نوجوان نازه جوان نوازد .
نوجوان مرد جوان
یکی از اقسام حدیث نبوی است
یکی از سیزده قسم حدیثهای صحیح و حسن
ادعیه سر اسرار الوحی
مقابل صحیح
یکی از دوازده قسم حدیث ضعیف است
یکی از سیزده قسم حدیثهای صحیح و حسن
یکی از سیزده قسم حدیثهای صحیح و حسن
یکی از سیزده قسم حدیثهای صحیح و حسن
کلام الهی که نزول آن برای اعجاز نباشد
تحدیث
سخنی که خلف از سلف روایت کند
...

معنی حدیث در فرهنگ معین

حدیث
(حَ) [ ع . ] ۱ - (ص .) تازه ، جدید. ۲ - (اِ.) خبر. ۳ - خبری که از رسول (ص ) و ائمه نقل کنند. ج . احادیث .

معنی حدیث در فرهنگ فارسی عمید

حدیث
۱. سخنی که از پیغمبر اسلام و ائمه نقل شده است.
۲. سخن، کلام.
۳. [قدیمی] داستان، حکایت.
۴. (فلسفه) = حادث
۵. (صفت) [قدیمی] نو، تازه، جدید.
۶. [قدیمی] خبر.
* حدیث اسرا: حدیث معراج.
* حدیث رفع: [قدیمی] حدیثی که در آن اموری از مکلفان رفع شده است.
* حدیث قدسی: (فقه) حدیثی که پیامبر اسلام از پروردگار روایت کرده است ولی در قرآن نیست.
* حدیث نَفْس:
١. با خود سخن گفتن.
٢. سخنی که با خود بگویند.

حدیث در دانشنامه اسلامی

حدیث
حدیث اصطلاحا کلامی است که حاکی قول یا فعل یا تقریر معصوم (ع) باشد و بر آن خبر و سنت و روایت نیز اطلاق شده.شیخ بهائی در وجیزه فرموده الحدیث کلام یحکی قول المعصوم او فعله او تقریره.سپس فرماید: و اما نفس الفعل و التقریر فیطلق علیهما اسم السنه لا الحدیث.در مجمع البحرین حدیث را مرادف کلام دانسته و وجه تسمیه باین نام را تجدید و حدوث آن گرفته.در قاموس آمده (الحدیث: الخبر و الجدید) در مصباح المنیر فرموده الحدیث ما یتحدث به و ینقل و منه حدیث الولایه.فراء گوید: واحد احادیث احدوثه است ولی بر خلاف قاعده در جمع حدیث استعمال شده.صاحب کشاف آنرا اسم جمع دانسته.ابو حیان در تفسیر خود بنام (البحر) آنرا جمع حدیث (منتهی بر خلاف قیاس) گرفته مانند اباطیل جمع باطل
ظاهرا وجه تسمیه خبر بحدیث از آن جهت است که در مقابل قرآن که هر دو بیان احکام الهی است قرار گرفته زیرا اکثر اهل سنت قائل بقدم قرآن می باشند و از اینرو احکامی که از ناحیه شخص پیغمبر انتشار یافته (حدیث) در مقابل (کلام قدیم ـ قرآن) نامیده اند و ممکن است از این لحاظ گفته پیغمبر و امام را حدیث نامند که در تشریع قوانین الهی تازگی و نوی دارد چنانکه قرآن نیز از این نظر تازه و حدیث است و در خود قرآن به این نکته اشاره شده آنجا که فرماید: الله نزل احسن الحدیث کتابا خداوند قرآن را فرستاد که بهترین حدیث است.یا در جای دیگر قرآن، فلیأتوا بحدیث مثله اگر راست می گویند که قرآن کتاب خدا نیست آنها هم سخنی نوین مانند قرآن بیاورند. فبای حدیث بعده یومنون شما پس از آیات خدا بکدام حدیث ایمان می آورید؟ فذرنی و من یکذب بهذا الحدیث ای رسول تو کیفر مکذبان و منکران قرآن را بمن واگذار. .بعضی احتمال داده اند که چون حروف متعاقب یکدیگر می آید قهرا حرف بعدی پس از حرف قبل استعمال شده و حادث گردیده، یا از آن جهت که در دل شنونده ایجاد معنی تازه می کند حدیث نامیده شده. اما خبر بمعنی مخبر به استعمال شده.در تاج العروس آمده: خبر چیزی است که از دیگری نقل شود و اهل عربیت قید (احتمال الصدق و الکذب) را در آن اضافه کرده اند ولی نزد محدثین بمعنی حدیث آمده.باید دانست که نوعا لغویین موارد استعمال را ذکر می کنند و توجه باصل معنی لغوی که موارد استعمال نوعا بمناسبتی که در مصادیق و اصل معنی برقرار است، نداشته و امتیاز آنرا از فروع و ...


حدیث در دانشنامه ویکی پدیا

حدیث
حدیث، در اصطلاح مسلمانان به سخنان پیامبران گفته می شود. شیعیان به سخنان اهل بیت نیز حدیث می گویند. در اصطلاح دانشمندان علم حدیث، به کلامی که حاکی از کردار یا تقریر معصوم (محمد بن عبدالله ، پیامبر اسلام) است، «حدیث» و گاه «خبر» یا «روایت» گفته می شود. شیعیان معتقدند: «حدیث، به دلیل انتساب آن به معصوم و وحیانی بودن محتوای آن، حجت بوده و می تواند مبنای عمل قرار گیرد»
علم رجال
مصطلح الحدیث.
چه آنکه اگر از احوال یک یک رجال سند از لحاظ عدالت آنان و وثوق و اعتماد به روایت و نقل آن ها بحث شود، «علم رجال» نامیده می شود.
اگر از کیفیت نقل حدیث توسط راویان از لحاظ اتصال و انقطاع زنجیره حدیث یا داشتن سند یا ارسال و مانند آن سخن رود، به «مصطلح الحدیث» و گاهی به «درایه» تعبیر نمایند؛ ولی نام اول با این عمل متناسب تر است، چه آنکه درایه به معنی علم و فهم معانی است و شناسائی اصطلاحات متناسب با نام (مصطلح الحدیث) است.
حدیثی از محمد بن عبدالله پیامبر اسلام: هر چیزی اساسی دارد و اساس این دین دانش است و یک دانشمند برای شیطان از هزار عابد بدتر است. (نهج الفصاحه)
بنابر عقیده مسلمانان، قرآن، به مثابه قانون اساسی اسلام، بیشتر کلیات را بیان کرده و تبیین تفاصیل و جزئیات را به روایات واگذار کرده است، از این رو روایات، پس از قرآن، مهم ترین منبع شناخت دین اسلام به شمار می آید. بدین جهت، مسلمانان به فراگیری، ثبت و تدوین احادیث، به رغم برخی فراز و نشیبها، توجه کرده و مجموعه های حدیثی را شامل هزاران روایت در تمام موضوعات مورد نیاز دین داران، فراهم آوردند. پس از آن، دانشهای رجال، تاریخ حدیث، مصطلحات حدیث، فقه الحدیث و... برای حفظ، نشر، فهم و تبیین میراث روایی پدید آمد.
تدوین هزاران اثر حدیثی نشان می دهد که مسلمانان، از آغاز تاکنون، پس از قرآن، بیشتر به حدیث توجه کرده اند. در دوران معاصر نیز اندیشمندان مسلمان با نگاهی دوباره به میراث روایی، کوشش گسترده ای را برای بهره جستن هر چه بیشتر از این منبع آغاز کردند و با تأسیس دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی حدیثی و... در این راه گامهایی برداشتند.
عکس حدیث
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

حدیث در دانشنامه آزاد پارسی

حَدیث
سخنی حاکی از کلام یا فعل یا تقریر معصوم. از آن به خبر و سنّت نیز تعبیر می شود، با این تفاوت که احیاناً در مصطلحات علمی، گفتار و کردار عموم افراد بشر را خبر می نامند و مورخان را در مقابل محدّثان، اخباری می خوانند (و این، غیر از اصطلاح دیگر اخباری در مقابل اصولی است). همچنین سنّت معمولاً عطف بر کتاب (قرآن) به کار می رود و نیز دسته ای از احادیث را که متضمن احکام عملی و آیین های شرعی باشد، سنّت و جمع آن سنن می نامند. حدیث از ارکان مهم شناخت معارف و احکام و موضوعات اسلامی است، و در ساختار فرهنگ و تمدن اسلامی نقش عمده ای ایفا می کند که تکیه گاه تمامی علوم دینی (فقه و اصول و تفسیر و کلام و اخلاق ...) است، چنان که در علوم نظری و تجربی، همچون طب و هیئت و ریاضیات، و نیز در تاریخ و ادبیات و فرهنگ و هنر تأثیر فراوانی گذاشته است. در این جا به چند موضوع مهم دربارۀ حدیث اشاره می شود:
اصطلاحات کلی. محدّث: کسی است که سندها و متون احادیث را شناخته و از علل و نقایص حدیث و اسماء روات و رجال آگاهی داشته باشد. حافظ: به کسی گویند که سنن رسول اکرم (ص) را بداند، و موارد اتفاق و اختلاف را بشناسد و از احوال و طبقات راویان و سلسله های سند آگاهی کافی داشته باشد. بعضی گفته اند حافظ آن است که ۱۰۰هزار حدیث با سند آن ها حفظ داشته باشد، و «حجت» آن است که ۳۰۰هزار حدیث را حفظ باشد. سَنَد: زنجیرۀ راویان و ناقلان حدیث را گویند، زیرا تکیه گاه و مستند حدیث و راه رسیدن به مضمون آن است، لذا با کلمۀ طریق نیز از آن تعبیر می کنند. شیخ: استاد حدیث و جمع آن مشایخ، مجموعۀ اساتید محدث را مَشیخه می گویند. طبقه: کسانی که هم عصر و در ملاقات اساتید و مشایخ شریک باشند. مقبول: حدیثی است که علما مضمون آن را پذیرفته و بدان عمل کرده باشند. مردود: خبری است که اطمینانی به صدق آن نیست؛ معتبر: حدیثی است که بدان عمل کنند و همه یا اکثر علما آن را پذیرفته باشند.
تاریخ حدیث. به استناد احادیثی بسیار که از پیامبر (ص) و ائمۀ اطهار (ع) رسیده، حفظ و نقل و کتابت و نشر حدیث در بین مسلمانان از صدر اسلام آغاز شده و در تمامی دوره های تاریخ اسلام ادامه داشته است. گرچه بین اهل تسنّن براثر منع خلیفۀ اول و دوم، سال ها تدوین حدیث به تأخیر افتاد، اما جمعی از صحابه، همچون سلمان و ابوذر و ابورافع و جابربن عبدالله ان ...

نقل قول های حدیث

حدیث در اصطلاح دینی، به گفتار و رفتار پیامبر اسلام گفته می شود. شیعیان همچنین به سخنان معصومان نیز حدیث می گویند.
• «خواندنِ حدیث، بهتر ار ادای نمازِ سنّت است.» یا «تحصیلِ دانش بهتر از خواندنِ نمازهای سنّت است.» ذهبی، سیر اعلام النبلاء،۲۳/۱۰ -> محمد بن ادریس شافعی
• «متأسفانه ما احادیث اهل بیت (ع) را ساده گرفته ایم. ما فکر می کنیم که هر کسی می تواند از احادیث استفاده کرده و مسایلی را از آن استنباط کند در حالی که در احادیث خود اهل بیت (ع) آمده است که روایات ما نیز مانند قرآن محکمات و متشابهات دارد و به همین دلیل هر کسی اجازه نقل حدیث برای مردم را ندارد بلکه باید خودش فقیه در این امر باشد.». -> سید محمد حسینی زنجانی

ارتباط محتوایی با حدیث

حدیث در جدول کلمات

حدیث
روایت
حدیث معروف
کسا
حدیث معروف نبوی
کسا
از فیلمهای داریوش فرهنگ با بازی امین حیایی | بهرام رادان و حدیث فولادوند
رز زرد
تله فیلمی ساخته منوچهر هادی با بازی بهنام تشکر و حدیث میر امینی
پاپوش
ساخته جهانگیر جهانگیری با بازی اکبر عبدی | افسانه بایگان | یوسف تیموری و حدیث فولادوند
چشمک
ساخته سعید خورشیدیان در سال 80 با بازی علی قربان زاده | رامبد شکرابی | حدیث فولادوند و پرستو صالحی
همکلاس
ساخته شهاب ملت خواه با شرکت فاطمه گودرزی | امیرمحمد زند و حدیث فولادوند
شب حورا
ساخته شهاب ملت خواه با شرکت فاطمه گودرزی | حدیث فولادوند و امیر محمد زند
شب حورا
ساخته مرحوم جهانگیر جهانگیری با بازی اکبر عبدی | رضا رویگری | افسانه بایگان و حدیث فولادوند
چشمک

معنی کلمه حدیث به عربی

حدیث را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

متین
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
هیوال (کردی: هه وال)
سورون (اوستایی: سورون وَنت)
اَیوچیت (سنسکریت: اَیوچیتَ، اَیوچیتیا)
آمْنیا (سنسکریت: آمنایا)
حدیث
اسم من حدیث واقعا اسم خوبیه
معنی حدیث یعنی :
بیشتر سخنان پیامبر
سپهر خلیقی
سخن پیامبران
حدیث
به معنای سخنی از گذشتگان است
حدیث ایران
سخن پیامبر - عشق - تازه
حدیث
حدیث در عربی نام پسر است اما معنی آن عشق و محبت است
حدیث
بنظر من اسم حدیث ب معنای سخن است
حدیث
عشق و سخن
حدیث
حدیث یکی از اسم های عربی هستش و دخترونس اسم من حدیث بنظرم اسم قشنگیه درضمن اسم حدیث فقط و فقط به معنای:بیشتر سخنان پیامبر هستش
حدیث
این اسم ریشه عربی داره و در اشعار فارسی شاعرهای بزرگ خیلی از این کلمه استفاده شده
حدیث عشق چه حاجت که بر زبان آری / به آب دیده خونین نبشه صورت حال
سحر با باد می‌گفتم حدیث آرزومندی / خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی
حدیث عشق که از حرف و صوت مستغنیست / به ناله دف و نی در خروش و ولوله بود
پیمان کریمی
نوشته ام درباره حدیث رو تقدیم می کنم

قدر خودت را بدان
از تو برای خود کتاب ساخته ام
حرف هایت که هیچ
تک تک نگاه هایت هم
حدیث می شوند
و باز هم با تو
به این نتیجه میرسم که
عشق هم مقدس است...

(پیمان کریمی)
حدیث
حدیث به معنای نو وجدید هستش
مهسا
اسم خیلی زیبا یی .
ریشه اش . عربی و فارسی
محمدعلی
حدیث از ریشه ی ح د ث است و به معنای نو و جدید هست.
پوریا صادقی
(حدیث) از ریشه حدث به معنای جدید و اتفاق افتاده.حدیث به گفتار پیامبر گفته می شود و چون قرآن گفتار قدیم است لذا سخنان پیامبر به نسبت سخنان پروردگار جدید است.
نمی دانم
کهنه نشدنی
علی باقری
حدیث در تاریخ بیهقی به معنی " موضوع " نیز آمده است.
" گفت امیر پرسید مرا از حدیث حسنک "
تاریخ بیهقی، دکتر فیاض، ۱۳۸۴ ،ص ۲۲۷.
faramarz farshad
آنچه که کسانی شناخته شده یا ناشناس از دهان پیامبر یا امامان شنیده اندوگواهی سختی پی بسیاری از آنها نیست
علی عرب
حدیث یکی از این معانی را در متون فارسی و عربی دارد:
1.سخن، کلام
2.نو ، جدید،تازه
3.داستان ، حکایت
حمیدرضا دادگر_فریمان
داستان، روایت، قصه، واقعه، رویداد، ماجرا، گفته، سخن، خبر، قول، تازه، جدید، نو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• حديث کساء   • حديث از امام علي   • حدیث پیامبران   • حدیث کوتاه   • بانک حدیث   • حدیث امامان   • اسم حدیث   • حدیث بازیگر   • معنی حدیث   • مفهوم حدیث   • تعریف حدیث   • معرفی حدیث   • حدیث چیست   • حدیث یعنی چی   • حدیث یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حدیث
کلمه : حدیث
اشتباه تایپی : pnde
آوا : hadis
نقش : اسم
عکس حدیث : در گوگل

آیا معنی حدیث مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )