برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران
/ˈbiːt/ /biːt/

معنی: ضربت، ضربان، ضرب، تپش، زمان عبور کلمه، ضربان نبض و قلب، ضربت موسیقی، زنش، کتک زدن، کوبیدن، تپیدن، منکوب کردن، ضرب زدن، سخت زدن، زدن، شلاق زدن، چوب زدن
معانی دیگر: (پی درپی) زدن، (با مشت یا شلاق و غیره) ضربه زدن، کوفتن، خوردن به، (در اثر کثرت آمد و شد) راه ایجاد کردن، گام زدن بر، بال زدن، (بال ها را) بر هم زدن، جستجو کردن، شکست دادن، فائق شدن، (مسابقه ی دو و غیره) زودتر تمام کردن و جلو بودن، غلبه کردن، بردن، بازنده کردن، ضرب گرفتن، طبل (یا دمبک و غیره) زدن، (طبل و دهل و غیره) صدا کردن، (موسیقی) ضرب، (شعر و غیره) تاکید، فشار، وزن، آهنگ، ریتم، (قلب و غیره) ضربان، ضربه، زدش، زنه، تپه، تپاک، کوبش، تصادم، خط سیر، مسیر، (عامیانه) خسته، درمانده، بی رمق، (عامیانه) نفهمیدن، سردرنیاوردن، (امریکا - b بزرگ) گروهی از نویسندگان سال های دهه ی 1950 و 1960 که سبک و جهان بینی آمیخته با بدبینی و دل خستگی و سرکشی داشتند (beatnik هم می گویند)، وابسته به این نویسندگان و سبک آنها، (کشتیرانی) حرکت با بادسینه، خلاف جهت باد راندن، (رادیو) فرکانس تداخل، بسامد همبند، دوموج دارای بسامدهای مختلف را به هم آمیختن (و بسامد تازه ای را ایجاد کردن)، ضربان نب­وقلب، پیشرفت
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: beats, beating, beat, beaten
(1) تعریف: to hit (someone or something) repeatedly.
مترادف: club, drub, flail, knock, pommel, pound, pummel
مشابه: baste, batter, bludgeon, buffet, cane, clobber, cudgel, flog, hammer, lambaste, lash, lather, lick, scourge, thrash, thwack, trounce, wallop, whale, whomp

- They beat the drums loudly.
[ترجمه مهرداد عبداله زاده] آنها، با صدای بلند درام می زنند!
|
[ترجمه ترگمان] طبل ها با صدای بلند طبل ها را شکست
[ترجمه گوگل] آنها با صدای بلند درام را شکستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The thugs beat him in the face.
[ترجمه مهرداد عبداله زاده] اراذل، توی صورتش می زنن!|
[ترجمه ترگمان] The به صورت او ضربه زدند
...
1. beat egg whites until stiff
سفیده ی تخم مرغ را بزن تا غلیظ بشود.

2. beat the egg well
تخم مرغ را خوب بزن

3. beat (or flog) a dead horse
(عامیانه) بیهوده درباره ی مطلبی که قبلا حل و فصل شده بحث کردن

4. beat (or kick) the shit out of (someone)
(خودمانی) (کسی را) کتک جانانه زدن،له و لورده کردن

5. beat (or rack or cudgel) one's brains
برای به یاد آوردن یا اندیشیدن درباره ی چیزی سخت کوشیدن

6. beat (someone) hollow
(انگلیس - عامیانه) به آسانی و به طور قاطع شکست دادن

7. beat (someone) to it
پیشدستی کردن،زودتر رسیدن به

8. beat a retreat
1- (ارتش) زدن طبل عقب نشینی 2- با شتاب عقب نشینی کردن

9. beat about
جستجو کردن،پی (چیزی گشتن)،پیگیری کردن

10. beat all hollow
بهتر بودن،رجحان داشتن

11. beat around (about) the bush
به مطلب اصلی نپرداختن،اطاله ی سخن کردن،منظور از کلام را نگفتن،طفره رفتن

12. beat around the bush
به اصل مطلب نپرداختن،منظور خود را بیان نکردن،صغری کبری چیدن

13. beat back
...
ضربت (اسم)
smash, chop, skelp, impact, strike, stroke, hit, bat, smack, bop, beat, slap, whack, butt, blow, impulse, bump, knock, fib, biff, thump, bob, cuff, buffet, buff, dint, hack, pound, impulsion, lead-off, thwack, percussion, plunk, swat, whang
ضربان (اسم)
beat, pulse, beating, throb, pulsation, pant, ictus, pitter-patter, tick-tack
ضرب (اسم)
chop, impact, strike, stroke, hit, bop, shock, beat, butt, drum, blow, impulse, multiplication, coining, bruise, fib, box, buffet, buff, punch, slash, smite, cob, coinage, stab, wham, ictus, sock
تپش (اسم)
flurry, oscillation, beat, palpitation, pulse, throb, pulsation, pant, pump, tremor, ictus, tremour, pitter-patter
زمان عبور کلمه (اسم)
beat
ضربان نبض و قلب (اسم)
beat
ضربت موسیقی (اسم)
beat
زنش (اسم)
beat
کتک زدن (فعل)
smack, beat, clobber, thrash, drub, fustigate, bludgeon, mug, scutch
کوبیدن (فعل)
grind, stub, forge, beat, thrash, fustigate, mallet, ram, berry, knock, pummel, flail, drive, bruise, stave, hammer, frap, pash, smite, nail, pound, thresh, whang
تپیدن (فعل)
beat, pulse, throb, palpitate, skip, pulsate
منکوب کردن (فعل)
overwhelm, suppress, beat, subjugate
ضرب زدن (فعل)
strike, beat, drum
سخت زدن (فعل)
lash, beat, belabor, belabour, trounce
زدن (فعل)
cut off, cut, attain, get, strike, stroke, hit, play, touch, bop, lop, sound, haze, amputate, beat, slap, put on, tie, fly, clobber, slat, belt, whack, drub, mallet, chap, throb, imprint, knock, pummel, bruise, pulsate, spray, bunt, pop, frap, smite, nail, clout, poke, ding, shoot, pound, inject, lam, thwack, snip
شلاق زدن (فعل)
flog, beat, belt, thong, baste, whip, thrash, whiplash, wallop, flail, belabor, belabour, leather, horse, cat, flagellate, horsewhip, scutch, welt
چوب زدن (فعل)
switch, beat, bastinado, cudgel, drub, fustigate
beat
[برق و الکترونیک] تپش، ضربان
[فوتبال] ضرب-ضربان
[نساجی] زدن - حلاجی کردن - ضربه ( در ماشین زننده)
[ریاضیات] تپش
beat frequency
[برق و الکترونیک] بسامد ضربان مجموع یا اختلاف دو بسامد ترکیب شده در یک مدار غیر خطی .
beat frequency oscillator
[برق و الکترونیک] نوسانساز بسامد ضربان نوسانسازی که با ترکیب دو سیگنال متفاوت آر-اف، اختلاف بسامد شنیداری مطلوب را تولید می کند. در مولدهای سیگنال شنیداری برای مقاصد آزمایشی و در گیرنده های مخابراتی برای تولید سیگنال شنیداری در موقع تنظیم گیرنده به کار می رود.
beat note
[برق و الکترونیک] نت ضربان اختلاف بسامد ایجاد شده در موقع اعمال دو موج سینوسی که بسامد های متفاوت به یک مدار غیر خطی می دهد.
beat note detector
[برق و الکترونیک] آشکار ساز نت ضربان نوعی آشکار ساز که دارای نوسانساز است و یا از خارج توسط نوسانسازی تغذیه می شود که بسامد آن به اندازه کافی به بسامد حامل ورودی مدوله مشده نزدیک است طوری که در نهایت بسامد سیگنال شنیداری تولید می شود.
Beat up
[نساجی] دفتین زدن
Dead Beat
[مهندسی گاز] زدن ضربه بدون برگشت وعکس العمل
heart beat
[بهداشت] ضربان قلب
intercarrier beat
[برق و الکترونیک] زنش بین حاملی الگوی تداخلی ظاهر شده روی تصاویر تلویزیونی در هنگامی که بسامد زنش 4/5 مگاهرتز مربوط به سیستم صدای بین حاملی از طریق تقویت کننده ی ویدئو وارد مدار ورودی وی ...
beat a dead horse
(عامیانه) بیهوده درباره ی مطلبی که قبلا حل و فصل شده بحث کردن
beat a retreat
1- (ارتش) زدن طبل عقب نشینی 2- با شتاب عقب نشینی کردن
beat about
جستجو کردن، پی (چیزی گشتن)، پیگیری کردن
beat all hollow
بهتر بودن، رجحان داشتن
beat around the bush
به مطلب اصلی نپرداختن، اطاله ی سخن کردن، منظور از کلام را نگفتن، طفره رفتن، به اصل مطلب نپرداختن، منظور خود را بیان نکردن، صغری کبری چیدن
beat back
پس زدن، عقب نشاندن
beat down
1- (به شدت) درخشیدن، تابیدن، 2- سرکوب کردن، منکوب کردن 3- (عامیانه) مجبور به کم کردن قیمت شدن، قیمت را پایین آوردن
beat hollow
(انگلیس - عامیانه) به آسانی و به طور قاطع شکست دادن
beat it!
برو!، گمشو!
beat off
پس راندن، پس زدن، وادار به عقب نشینی کردن
beat one's brains
برای به یاد آوردن یا اندیشیدن درباره ی چیزی سخت کوشیدن
beat one's breast
تظاهر به احساس غم یا گناه یا پشیمانی کردن، سنگ چیزی را بر سینه زدن
beat someone's brains out
...
محمد خ1
غلبه کردن
Ahmadi
محل گشت افسر پلیس
An area that police officer has respondibility fir and must walk around regularly
Aref .j
شکست دادن
Z.H
محل گشت زنی افسر پلیس
ghodrat
پالس قلب
Ati
Beats me
به معنای i don't know هست
A.A
رو دست زدن
b to che :)
پیروز شدن
حدیث ایران
غلبه کردن - شکست دادن
عماد
[مترادف]
pulsation: ارتعاشات، لرزش، نوسان، تموج، امواج

امواج: در علوم گوناگون بکار میرود و بحرکات موجی و ارتعاشات و تموجات و اضطربات اشیاء گوناگون اطلاق میشود مانند امواج الکتریکی ، امواج رادیویی ، امواج مغناطیسی و غیره.
مهدی
زدن(چندباره چیزی)
محمدرضی ظریف
Do better than they do
مریم
محل گشت زنی پلیس
کاربر ابادیس
ضربه زدن
Marjan
ضربان (قلب)
مهناز
هم زدن ( غذا)
مرتضی
Heart beat:تپش قلب.زدن قلب
طاها
حوزه استحفاظی افسر پلیس
حمید
شکست خوردن
متین خدایی
تپیدن (قلب )
شیوا امیری
شکست دادن
خسته
حمیدرضا
بهتر بودن از
محمد رسول آذری
محل گشت یک افسر پلیس
Nafas
به معنی ارجعیت داشتن هم میشه
گلی افجه
زدن
شکست دادن
غلبه
Sahar Pastel
کتک زدن
شایان جهان بخش
• دعوا کردن
• fight with
the goal of the game is not beat the vendor
هدف بازی دعوا کردن با دست فروش نیست
عاطفه انارکی
I am beat من خیلی خسته ام
exhausted= when you are very tired

Mitra Ghaffari
پیش دستی کردن
mahdieh
معنی : شکست دادن ، پیروز شدن ، غلبه کردن بر...
معنی به انگلیسی : to beat someone means to do better than they do
مثال: l managed to beat everyone in that race
معنی☝☝: من توانستم همه ی افراد حاضر در مسابقه را شکست دهم
~imgolim~
کتک زدن
Farhood
خط سیر، مسیر

walk the beat
[Idiom]
​(of police officers) to walk around the area that they are responsible for

E.g. We have two officers walking the beat after midnight
M.m
حال کسی رو گرفتن
I finally beat Ali.
بالاخره حال علی رو گرفتم.
رهگذر
گزارش تخصصی
خبررسانی تخصصی
English User
به چیزی نیفتادن(دردسر و مشکل و عجله و...)، نخوردن به چیزی Let's try to beat the traffic by leaving early in the morning.

زودتر کاری رو انجام دادن یا چیزی زودتر از چیزی دیگر اتفاق افتادن?How did your suitcase beat you here چطور ساکهات زودتر از خودت اینجان؟
قاری جواد رحمانی در ارومیه
به هم زدن غذا مانند هنگام پختن کیک تخم مرغ ها را به هم می زنیم


نام نویسی   |   ورود
پارچه گرامی