مهرداد عبداله زاده

مهرداد عبداله زاده

فهرست جمله های ترجمه شدهbeat٢١:٠٣ - ١٣٩٧/٠٩/٢٥
• The bullies beat up the new kid on the first day of school.
قلدر های مدرسه، اول سال بچه های کوچیک را کتک می زنن.
5 | 1
beat٢١:٠٣ - ١٣٩٧/٠٩/٢٥
• The guards beat the prisoners often.
زندانبانان، اغلب زندانی ها رو می زنن!
9 | 1
beat٢١:٠٢ - ١٣٩٧/٠٩/٢٥
• She beat him at tennis.
او در تنیس مغلوبش کرد.
23 | 0
beat٢١:٠١ - ١٣٩٧/٠٩/٢٥
• The thugs beat him in the face.
اراذل، توی صورتش می زنن!
12 | 1
beat٢١:٠١ - ١٣٩٧/٠٩/٢٥
• They beat the drums loudly.
آنها، با صدای بلند درام می زنند!
39 | 2