زهرا خبیدویی

زهرا خبیدویی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهببخشید٢٠:٠١ - ١٤٠٠/١٠/٢٩زمانی که کار اشتباهی کردیم و می خوایم از طرف مقابل عذر خواهی کنیم یا احساس شرمندگی داریم از این عبارت بیشتر استفاده می شه←I'm sorry زمانی که می خوا ... گزارش
9 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهinform١٨:٢٣ - ١٤٠٠/٠٨/٢٨
• No one informed me of these changes.
هیچکس من را از این تغییرات آگاه نکرد.
5 | 1
inform١٨:٢٢ - ١٤٠٠/٠٨/٢٨
• The doctor informed us that the surgery went well.
دکتر به ما خبر داد که جراحی موفقیت آمیز بود.
14 | 0