سیده زهره حسینی

سیده زهره حسینی سیده زهره حسینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهyou are dead meat٢١:١٣ - ١٤٠١/٠١/٠٨به بد دردسری افتادیگزارش
0 | 0
i dozed off١٣:٠٦ - ١٤٠١/٠١/٠٨چُرتم گرفتگزارش
2 | 0
so be it١٣:٠٠ - ١٤٠١/٠١/٠٨هر چه بادا باد به دَرکگزارش
7 | 0
that's all we need٠٠:٥٠ - ١٤٠٠/١٢/٠١همین رو کم داشتیمگزارش
2 | 0
you had me at hello١٢:١٤ - ١٤٠٠/١١/٢٨تو نگاه اول دلمو بردی با نگاه اول دلمو بردیگزارش
9 | 0
homebody١٢:١١ - ١٤٠٠/١١/٢٨آدم خونگی آدمی که به خونه موندن علاقه داره خانه نشینگزارش
0 | 0
outdoorsy١٢:٠٩ - ١٤٠٠/١١/٢٨دَدَ ری عاشق گشت و گذار و بیرون رفتن ازخونهگزارش
5 | 0
i cherish you٠١:٠٦ - ١٤٠٠/١١/٢٨عزیز دلمی خیلی برام عزیزیگزارش
5 | 0
haste make waste٠٠:٥٩ - ١٤٠٠/١١/٢٨عجله کار شیطونه عجله باعث خرابکاری میشهگزارش
5 | 0
now s not the time٠٠:٤٥ - ١٤٠٠/١١/٢٨الان وقتش نیستگزارش
2 | 0
feel funny٠٠:٤١ - ١٤٠٠/١١/٢٨احساس ناراحتی کردن حالم بده احساس حال بدی داشتنگزارش
5 | 0
i wanna stay happy that s a big goal for me٠٠:٣٩ - ١٤٠٠/١١/٢٨بزرگترین هدف من اینه که من میخوام خوشحال باشم من میخوام خوشحال باشم و این بزرگترین هدف من استگزارش
2 | 0
i owe you٢١:٥٩ - ١٤٠٠/١١/٢٥بهت مدیونم مدیون تواَمگزارش
2 | 0
i believe you٢٢:٠١ - ١٤٠٠/١١/٢٥باورت میکنم باورت دارمگزارش
9 | 0
i admire you٢٢:٠١ - ١٤٠٠/١١/٢٥شما رو تحسین میکنم تحسینت میکنمگزارش
2 | 0
i get you٢١:٥٩ - ١٤٠٠/١١/٢٥درکت میکنمگزارش
14 | 0
i beg you٢١:٥٨ - ١٤٠٠/١١/٢٥التماست میکنمگزارش
14 | 0
i feel dizzy٢٠:٠٥ - ١٤٠٠/١١/١٩سرم گیج میره سرگیجه دارمگزارش
5 | 0
mind how you go٠٠:٣١ - ١٤٠٠/١١/١٦مراقب خودت باشگزارش
5 | 0
teal١٠:٥٧ - ١٤٠٠/١١/١٣سبز آبی رنگ کله غازیگزارش
9 | 0
turquoise blue١٠:٥٦ - ١٤٠٠/١١/١٣آبی فیروزه ایگزارش
5 | 0
turquoise١٠:٥٤ - ١٤٠٠/١١/١٣رنگ فیروزه ایگزارش
2 | 0
she likes olive because it symbolizes peace١٠:٥١ - ١٤٠٠/١١/١٣او زیتون را دوست دارد چون نشانه و نماد صلح استگزارش
7 | 0
olive١٠:٥٠ - ١٤٠٠/١١/١٣زیتون رنگ زیتونیگزارش
5 | 0
magenta١٠:٤٩ - ١٤٠٠/١١/١٣رنگ سرخابی سرخابیگزارش
9 | 1
my effort came to fruition٠٠:٣٦ - ١٤٠٠/١١/١٣تلاشم به ثمر رسید تلاشم نتیجه داد تلاشم به نتیجه رسیدگزارش
5 | 0
hit the spot٠٢:٠٥ - ١٤٠٠/١١/١١خیلی چسبیدگزارش
12 | 0
you are my idol١٥:٤١ - ١٤٠٠/١١/١٠تو الگوی من هستی شما الگوی من هستید شمابت من هستیدگزارش
5 | 0
you are me idol١٥:٣٩ - ١٤٠٠/١١/١٠تو الگوی من هستی شما الگوی من هستیدگزارش
5 | 0
you jinxed me١٧:٣٥ - ١٤٠٠/١١/٠٩چشمم زدین منو چشم زدیگزارش
18 | 0
getting no message is also a message٠٠:٢٥ - ١٤٠٠/١١/٠٩هیچ پیغامی نگرفتن ، خودش یه پیغامه.گزارش
5 | 0
talk turkey١٢:٢١ - ١٤٠٠/١٠/٣٠رک حرف بزن رک حرفتو بزنگزارش
14 | 1
i m waiting١١:١٧ - ١٤٠٠/١٠/٣٠من منتظرتمگزارش
5 | 0
why did not you come١١:١٥ - ١٤٠٠/١٠/٣٠چرا نیومدی؟؟گزارش
5 | 0
distination٢٢:٤٤ - ١٤٠٠/١٠/٢٩مقصد tehran was our final destination تهران مقصد نهایی ما بودگزارش
18 | 0
come clean١٨:٥٥ - ١٤٠٠/١٠/٢٧صادق بودن روراست بودنگزارش
9 | 0
proof of insurance١٨:٥٣ - ١٤٠٠/١٠/٢٧کارت بیمه ( شخص ثالت )گزارش
5 | 0
i have a coze apartment١٨:٤٨ - ١٤٠٠/١٠/٢٧یک آپارتمان ( کوچک ولی راحت ) دارمگزارش
5 | 0
the brain drain١٨:٤٦ - ١٤٠٠/١٠/٢٧فرار مغزهاگزارش
9 | 0
save your breath١٨:٤٣ - ١٤٠٠/١٠/٢٧خودتو خسته نکن تلاشت بی فایده ستگزارش
9 | 0
i m not folowing١٨:٤٠ - ١٤٠٠/١٠/٢٧نمی فهمم ! متوجه حرف شمانمیشمگزارش
5 | 0
leave everything behind١٨:٣٧ - ١٤٠٠/١٠/٢٧همه چیز را فراموش کنگزارش
2 | 0
dont pick up me١٨:٣٥ - ١٤٠٠/١٠/٢٧به من گیر نده سربه سرم نزارگزارش
5 | 0
a wet blanket١٨:٣٢ - ١٤٠٠/١٠/٢٧آدم ضد حالگزارش
7 | 0
lecture١٦:١١ - ١٤٠٠/١٠/٢٧کنفراس سخنرانی تدریس خطابه نطقگزارش
16 | 1
culture shock١٦:٠٧ - ١٤٠٠/١٠/٢٧شوک و تفاوت فرهنگیگزارش
7 | 0
cultured plants١٦:٠٥ - ١٤٠٠/١٠/٢٧کشت گیاهانگزارش
5 | 0
culture١٦:٠٣ - ١٤٠٠/١٠/٢٧فرهنگ تمدنگزارش
12 | 1
are you seeing someone١٦:٠٠ - ١٤٠٠/١٠/٢٧با کسی دوستی؟؟گزارش
5 | 0
gold crown٢١:٣٩ - ١٤٠٠/١٠/٢٥تاج طلاگزارش
5 | 0