so be it


(قدیمی) به شرطی که، در صورتی که، اگر بشود

جمله های نمونه

1. If that means delaying the trip, so be it.
[ترجمه عیسی علوی] اگر بمعنی تاخیر سفر است اشکالی ندارد
|
[ترجمه گوگل]اگر این به معنای تاخیر در سفر است، همینطور باشد
[ترجمه ترگمان]اگر این بدان معنی است که سفر را به تاخیر می اندازیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. If he doesn't want to be involved, then so be it.
[ترجمه یعقوب] هرچه بادا باد
|
[ترجمه عیسی علوی] اگر او نمی خواهد در ارتباط باشد بگذار چنین باشد
|
[ترجمه گوگل]اگر او نمی خواهد درگیر شود، پس همینطور باشد
[ترجمه ترگمان]اگر او نمی خواهد دخالت کند، پس باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. If he has conclusive evidence of crimes, so be it.
[ترجمه گوگل]اگر او شواهد قطعی از جنایات دارد، همینطور باشد
[ترجمه ترگمان]، اگه اون مدرک قاطع و قانع کننده داشته باشه پس اینطور باشه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. If it wanted to reject the preliminary drafts, so be it.
[ترجمه گوگل]اگر می خواست پیش نویس های اولیه را رد کند، همین طور باشد
[ترجمه ترگمان]اگر می خواست پیش نویس اولیه را رد کند، پس این طور باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. If that means delay, so be it; prudent decision making takes time.
[ترجمه عیسی علوی] اکر این بمعنی تاخیر است بگذار چنین باشد تصمیم گیری عاقلانه نیاز به زمان دارد
|
[ترجمه گوگل]اگر این به معنای تاخیر است، همینطور باشد تصمیم گیری محتاطانه زمان می برد
[ترجمه ترگمان]اگر این به معنای تاخیر است، پس آن تصمیم گیری عاقلانه، زمان می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. If they continue to win, so be it.
[ترجمه عیسی علوی] بگذار همچنان برنده شوند
|
[ترجمه گوگل]اگر آنها به پیروزی ادامه دهند، همینطور باشد
[ترجمه ترگمان]اگر آن ها به پیروزی ادامه دهند، پس آن طور خواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. If this makes me a churchgoer, then so be it.
[ترجمه عیسی علوی] اگر این باعث میشود به کلیسا بروم خبری نیست
|
[ترجمه گوگل]اگر این باعث می شود که من یک کلیسا باشم، پس همینطور باشد
[ترجمه ترگمان]اگه این منو کلیسا می سازه، پس همین طور
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. If they were misunderstood, so be it.
[ترجمه عیسی علوی] اگر متوجه نمیشوند بگذار چنین باشد
|
[ترجمه گوگل]اگر آنها سوء تفاهم شده بودند، همینطور باشد
[ترجمه ترگمان]اگر اشتباه می کردند، چنین باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. If something happens, so be it.
[ترجمه عیسی علوی] اگر اتفاقی بیفتد خبری نیست
|
[ترجمه گوگل]اگر اتفاقی بیفتد، همینطور باشد
[ترجمه ترگمان] اگه اتفاقی افتاد، پس باشه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. If critics want to rip me for that, so be it!
[ترجمه گوگل]اگر منتقدان می‌خواهند من را به خاطر آن دستپاچه کنند، همینطور باشد!
[ترجمه ترگمان]اگر منتقدان می خواهند مرا به خاطر این کار پاره کنند، همین طور است!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. If we have to break the rules, then so be it.
[ترجمه گوگل]اگر مجبوریم قوانین را زیر پا بگذاریم، همینطور باشد
[ترجمه ترگمان]اگر مجبور باشیم قوانین را درهم بشکنیم، پس خوب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. So be it that she can pass the entrance exams.
[ترجمه گوگل]پس او بتواند در امتحانات ورودی قبول شود
[ترجمه ترگمان]این طوری می شه که می تو نه امتحانات ورودی رو رد کنه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Nero: And if I become a demon, so be it.
[ترجمه گوگل]نرون: و اگر من یک شیطان شوم، همینطور باشد
[ترجمه ترگمان]نر ون گفت: و اگر من یک شیطان بشوم، همین طور
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. If this is monetization at a remove, so be it.
[ترجمه گوگل]اگر این کسب درآمد در یک حذف است، همینطور باشد
[ترجمه ترگمان]اگر این کار در مرحله حذف قرار داشته باشد، پس باید آن را انجام دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

انگلیسی به انگلیسی

• let it be, leave things as is, well all right, whatever
let it be that way then, all right then, well o.k., good!

پیشنهاد کاربران

The phrase "so be it" is often used to express agreement or acceptance of a particular situation or decision. It can also be used to indicate that a person is resigned to an outcome, even if they may not necessarily be happy about it
...
[مشاهده متن کامل]

اغلب برای بیان موافقت یا پذیرش یک موقعیت یا تصمیم خاص استفاده می شود. همچنین می توان از آن برای نشان دادن اینکه یک فرد نسبت به یک نتیجه تسلیم شده است استفاده کرد، حتی اگر ممکن است لزوماً از آن خوشحال نباشند.
قبوله، باشه
Example sentences:
1. "We've decided to go ahead with the project, even though it may be risky. " "So be it. Let's get started. "
2. "I hate to admit it, but I think we're going to lose this game. " "So be it. We'll do better next time. "
3. "I know it's not the outcome we wanted, but the judge has made his decision. " "So be it. Let's move on. "
4. "I've decided to quit my job and follow my dreams, even if it means taking a risk. " "So be it. I support you no matter what. "
5. "We've done everything we can, but it looks like the storm is going to hit us hard. " "So be it. Let's make sure we're prepared. "

منابع• https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/so-be-it
دقیق ترین ترجمه فارسی ایناس:
"خب به درک" "خب به جهنم" " گور باباش" "هر جور عشقشه" " هرچه بادا باد" " هر جور مایله"
به جهنم!
Phrase :
این عبارت برای زمانی کاربرد دارد که گوینده، چیزی را که دیگران تعیین کرده اند، علیرغم اینکه آن را قبول ندارد، می پذیرد و تایید می کند. پس می توان آن را اینگونه در فارسی معادل سازی کرد:
باشه، هرچی تو بگی
...
[مشاهده متن کامل]

چون تو گفتی، باشه
هر چه باداباد، اُکیه
به خاطر تو، قبولش می کنم
چون تو گفتی باهاش موافقت می کنم
به عنوان نمونه :
If you’ve really decided to quit the music business, then so be it

منابع• https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/so-be-it
در بعضی موارد به معنای به درک است
بسته به جمله : اشکالی ندارد ، خبری نیست ، بگذار چنین باشد . پیشنهاد میکنم کلمه به کلمه ترجمه نشود از ارزش ترجمه کاسته شده و گاها معنا را عوض کرده و اکثرا حتی خواننده غیر حرفه ای متوجه میشود . لطفا ترجمه
...
[مشاهده متن کامل]
های اینچنینی به اشتراک گذاشته نشود فرقی ندارد ترجمه من باشد یا دیگری از زحماتتون سپاسگزارم واقعا دیکشنری با کیفیت و منحصر بفردیست.

هر چه بادا باد
به دَرک
هر طور میخواد بشه بشه
( معمولا در گفتن این عبارت شخص از موقعیت پیش اومده رضایت نداره ولی قبول میکنه )
خب باشه. ( همینی که هست )
به درک
هرچه باشد
بسته به دیالوگ استفاده شده:
بچرخ تا بچرخیم
همینجوری ادامه بده
هرچی شد، شد
. . .
هرجور مایلی
هر چه بادا باد
خوب پس بذار باشد!
بسیار خوب، پس باشد!
پس بذار همین طور باشد!
خیلی خب پس چاره ای نیست!
اشکالی ندارد!
خیلی خب پس، همینطور بشود!
و. . .
If she wants to spend all her money on clothes, so be it!
...
[مشاهده متن کامل]

اگر او میخواهد که تمام پولشو برای لباس خرج کند ، خیلی خب پس بذارید همینطور باشد! ( یعنی لازمه که قبول کنیم او همه پولشو برای لباس خرج کند )
البته با توجه به فعل جمله، معناها بهتر فهمیده میشوند. مثلا در جمله فوق با توجه به فعل "خرج کردن"، میشود معنا کرد:
خب پس بذار خرج کند!
If they'd rather burn than fight for me, so be it!
اگه اونا ترجیح میدن که بسوزند بجای اینکه برای من بجنگند، خیلی خب پس بذار بسوزند!
If she wants to die, so be it
اگه اون میخواد که بمیره، پس بذارید بمیره!

هر چه بادا باد!
باشه خب! عیبی نداره! باشه اشکالی نداره! باشه مشکلی نیس!
آمین ، انشاالله ، چنین باد
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٨)

بپرس