دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤٣٥
رتبه
رتبه در دیکشنری
٥,٠١٨
لایک
لایک
٥٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه

منوسمهیتا ، خیرخواهی برای همگان

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٥

از آنجا که صفت ؛ ترین ؛ ( most ) آورده اکثر اوقات یا همانطور که دوستان گفته اند بیشتر مواقع یا اغلب اوقات صحیحتر است

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه

گاهی بمعنای ؛؛بعنوان؛؛نیز بکار میرود

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه

نابودی یا ویرانی

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه

تصویرسازی

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
١ سال پیش
متن
The once prosperous city went to rack and ruin.
دیدگاه
١

بیکباره شهر پررونق رو به نابودی گذاشت

تاریخ
١ سال پیش
متن
Your homeland has gone to rack and ruin.
دیدگاه
١

وطن شما رو به نابودی رفته است

تاریخ
١ سال پیش
متن
He's let his father's old house go to rack and ruin.
دیدگاه
١

او گذاشته خانه قدیمی پدرش رو به ویرانی برود

تاریخ
١ سال پیش
متن
The old farmhouse had gone to rack and ruin.
دیدگاه
١

خانه باغ قدیمی رو به ویرانی گذاشته بود

تاریخ
١ سال پیش
متن
First they let the house go to rack and ruin, then the garden; now they were sheltering hippies.
دیدگاه
١

ابتدا خانه و سپس باغ را گذاشتند رو به ویرانی برود اکنون به پناهگاه هیپی ها رفتند

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.