برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Zohre

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 محافظت کردن
tomb میشه مقبره که با پیشوند en فعل ساخته میشه به
معنای محافظت کردن
١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

2 یکپارچگی ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

3 زهره یعنی نهایت زیبایی و شکوفه ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

4 یک زمانی.in to a time ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

5 ستاره درخشان ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|