برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Zohre

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بدن ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

2 اینجا.در این مکان ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

3 در فارسی مهشید مخفف ماهو خورشید هست

مه=ماه شید=خورشید

١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

4 مجموعه ای از احساسات ما که در میان خواب و بیداری آنها را میبینیم ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

5 مهربان رفتار کردن. گفتگو با لحنی دوستانه ١٣٩٧/٠٥/٠١
|

6 Fresh.up to date ١٣٩٧/٠٥/٠١
|

7 To keep away from or keep from happening,esp.by active effort ١٣٩٧/٠٥/٠١
|

8 Trash ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

9 بی شعور ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

10 احمق ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

11 بدمزه و بد بو ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

12 حس شنوایی ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

13 سفت و تنگ برای کفش ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

14 افتضاه ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

15 تک و بی همتا ١٣٩٧/٠٤/٢٠
|

16 جسور خود خواه اون مشتاق به دستور دادنه چون میگن این اسم نام یک شاهزاده بوده ١٣٩٧/٠٤/٢٠
|

17 جسور ١٣٩٧/٠٤/٢٠
|

18 مغرور . جسور . باهوش ١٣٩٧/٠٤/٢٠
|

19 سلام ١٣٩٧/٠٤/٢٠
|

20 هانیه و یا حانیه هردو معنی یکسانی دارند اما هنوز نامشخص است که ریشه ی این اسم عربی است یا نه ١٣٩٧/٠٤/٢٠
|

21 نور سپیده دم ١٣٩٧/٠٤/٢٠
|

22 کشور سوریه ١٣٩٧/٠٤/٢٠
|

23 حاصل، نتیجه ١٣٩٧/٠٤/٢٠
|

24 سپیده دم ١٣٩٧/٠٤/١٠
|

25 الهه ی زیبایی
١٣٩٧/٠٤/١٠
|

26 مزخرف ١٣٩٧/٠٤/١٠
|