برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Zohre

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اختراع
It's been that someone has made for the first time
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

2 To make or think of something new ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

3 گاز
anything that is like a for exams oxygen
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

4 پول
mony
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

5 at a later time
در زمان های بعدی
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

6 To get money by working
حقوقی که از کار کردن به دست میاد
گرفتن پول برای انجام کاری
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

7 ضعیف.شکننده
Not strong
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

8 To feel sure that something is true ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

9 دوری کردن.اجتناب کردن
To stay away from something or someone
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

10 در نتیجه.در آخر ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

11 رابطه ها،روابط ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

12 تصور کردن.فکر کردن ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

13 نور و درخشندگی،الهه زیبایی،یکی از قشنگترین و زیباترین لقب های حضرت فاطمه ١٣٩٨/٠١/١٥
|

14 اشتباه نکنید ١٣٩٨/٠١/١٥
|

15 تولید کردن ١٣٩٨/٠١/١٥
|

16 اشاره کردن ١٣٩٨/٠١/١٥
|

17 اشتباه.غلطو نادرست ١٣٩٨/٠١/١٥
|

18 حدس زدن ١٣٩٨/٠١/١٥
|

19 زبانی که عضوی از بدن ماست ١٣٩٨/٠١/١٥
|

20 به راحتی ١٣٩٨/٠١/١٤
|

21 اگر چه ١٣٩٨/٠١/١٤
|

22 حاوی،دارای،شامل ١٣٩٨/٠١/١٤
|

23 شامل.حاوی ١٣٩٨/٠١/١٤
|

24 مقادیر ١٣٩٨/٠١/١٤
|

25 شستن ١٣٩٧/١٢/٢١
|

26 To go up ١٣٩٧/١٢/٢١
|

27 Very very.lots of
خیلی خیلی.بسیار زیاد
١٣٩٧/١٢/٢١
|

28 Because
زیرا.به دلیل اینکه.چون
١٣٩٧/١٢/٢١
|

29 حتی ١٣٩٧/١٢/٢١
|

30 پذیرفتن و قبول کردن چیزی ١٣٩٧/١٢/٢١
|

31 آرزو ١٣٩٧/١٢/٢١
|

32 حومه و اطراف شهر ١٣٩٧/١٢/٢١
|

33 کشور انگلستان ١٣٩٧/١٢/٢١
|

34 سنت ها،آداب و رسوماتی که در گذشته انجام میگرفته و با توجه به آن امروزه نیز از آنها در بسیاری از مناطق پیروی میشود ١٣٩٧/١٢/٢١
|

35 کالسکه ١٣٩٧/١٢/٢١
|

36 سازنده ی مبلمان ١٣٩٧/١٢/٢١
|

37 مبل ١٣٩٧/١٢/٢١
|

38 چه خبر؟
چه اتفاق جدیدی افتاده؟
١٣٩٧/١٢/٢١
|

39 بدون ١٣٩٧/١٢/٢١
|

40 این موضوع به تو ربطی نداره ١٣٩٧/١٢/٢١
|

41 مقداری.کمی.به اندازه ای.
برخی.بعضی از
١٣٩٧/١٢/٢١
|

42 به معنای سلام و درود ١٣٩٧/١٢/٢١
|

43 از دست دادن بینایی ١٣٩٧/١٢/٢١
|

44 حس بینایی ١٣٩٧/١٢/٢١
|