later on

/ˈleɪtər ɑn//ˈleɪtər ɑn/

بعدها، بعدا، پس از آن، پس از این، ازاین پس
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. Do as I tell you,or you'll regret it later on.
[ترجمه ترگمان]همان کاری را بکن که بعدا برایت تعریف می کنم، یا بعدا پشیمان خواهی شد
[ترجمه گوگل]به من بگویید، یا بعدا آن را پشیمان خواهی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Don't eat too much,or you'll rolf later on.
[ترجمه ترگمان]زیاد غذا نخور، یا رالف را دیرتر بیدار می کنی
[ترجمه گوگل]بیش از حد غذا نخورید، یا بعدا از آن استفاده کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Later on in life the sex drive tends to diminish.
[ترجمه ترگمان]بعدها در زندگی، نیروی جنسی کاهش می یابد
[ترجمه گوگل]بعدا در زندگی، میل جنسی به کاهش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. What are you doing later on this evening?
[ترجمه ترگمان]امشب چه کار می کنی؟
[ترجمه گوگل]بعدا در این شب چه کار میکنی؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. What are you doing later on?
[ترجمه ترگمان]بعدا چه کار می کنی؟
[ترجمه گوگل]بعدا چه کار میکنی؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. I'll let you know all about it later on. Sentence dictionary
[ترجمه ترگمان]بعدا همه چیز را راجع به آن اطلاع خواهم داد لغت نامه از جمله
[ترجمه گوگل]بعدا به شما اطلاع خواهم داد فرهنگ لغت جمله
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. We'll go through the details later on.
[ترجمه ترگمان]بعدا جزئیات را مرور می کنیم
[ترجمه گوگل]ما بعدا جزئیات را خواهیم آموخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The big stores are open later on Thursdays.
[ترجمه ترگمان]فروشگاه های بزرگ در روزه ای پنجشنبه باز هستند
[ترجمه گوگل]فروشگاه های بزرگ بعد از ظهر پنج شنبه ها باز هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Later on I learned how to read music.
[ترجمه ترگمان]بعدها یاد گرفتم که چگونه موسیقی بخوانم
[ترجمه گوگل]بعدها من آموختم که چگونه خواندن موزیک را بخوانم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. At first things went well, but later on we ran into trouble.
[ترجمه ترگمان]اوایل کار خوب پیش می رفت، اما بعدا به دردسر افتادیم
[ترجمه گوگل]در ابتدا همه چیز خوب پیش رفت، اما بعدها ما به دردسر افتادیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Good eating habits will pay dividends later on in life.
[ترجمه ترگمان]عادات غذایی خوب بعدا در زندگی سود سهام خواهند پرداخت
[ترجمه گوگل]عادت های غذا خوردن در آینده، سود پرداخت می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The weather may turn wet later on in the week.
[ترجمه ترگمان]آب و هوا ممکن است بعدا در هفته مرطوب شود
[ترجمه گوگل]آب و هوا ممکن است در هفته بعد مرطوب شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Can we talk about it later on?
[ترجمه ترگمان]میشه بعدا در موردش صحبت کنیم؟
[ترجمه گوگل]آیا می توانیم بعدا درباره آن صحبت کنیم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. I'll tell you all about it later on.
[ترجمه ترگمان]بعدا همه چیز را برایت تعریف خواهم کرد
[ترجمه گوگل]بعدا در مورد آن خواهم گفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Later on I'll be speaking to Patty Davis.
[ترجمه ترگمان]بعدا با پتی دیویس صحبت می کنم
[ترجمه گوگل]بعدا من با پتی دیویس صحبت خواهم کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• afterwards

ارتباط محتوایی

معانی متفرقهبعدها، بعدا، پس از آن، پس از این، ازاین ...جمله های نمونه1. Do as I tell you, or you' ll regret it later on. [ترجمه ترگمان] همان کاری را بکن که بعدا بر ...انگلیسی به انگلیسیafterwards
معنی later on، مفهوم later on، تعریف later on، معرفی later on، later on چیست، later on یعنی چی، later on یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف l، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف l، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف l
کلمه بعدی: laterad
اشتباه تایپی: مشفثق خد
آوا: /لیتر اون/
عکس later on : در گوگل
معنی later on

پیشنهاد کاربران

at a later time
در زمان های بعدی
بعدتر
در آینده،
بعداً
1 ) we accept this settlement without prejudice to our claim for a better settlement later on
این مصالحه را به شرطی می پذیریم که به حق ما نسبت به یک مصالحه ی بهتر در آینده صدمه نزند.
2 ) Happen it'll rain later on
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما