برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زیبا سادات

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هر چه بیشتر باشیم بیشتر خوش می گذره ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

2 مسخره بازی درآوردن ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

3 دختر مجرد ١٣٩٨/١١/٢٨
|

4 اللی تللی کردن ١٣٩٨/١١/١٦
|

5 از بین بردن بوسیله حل کردن ١٣٩٨/١١/١٦
|

6 دید زننده ، بپا ١٣٩٨/١١/١٦
|

7 دور انداختن
throw away
١٣٩٨/١١/١٦
|

8 خیلی ممنونم thank you very much ١٣٩٨/١١/١٦
|

9 آدم فروش ١٣٩٨/١١/١٢
|

10 باسن ١٣٩٨/١١/٠١
|

11 باسن ١٣٩٨/١١/٠١
|

12 فقرا ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

13 ثروتمندان ١٣٩٨/١٠/٣٠
|