برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ژ.ب

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نوروآناتومی، آناتومی سیستم عصبی ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

2 روی اعصاب کسی رفتن، کسی را آزرده کردن، کسی را عصبانی کردن ١٤٠٠/٠١/١٢
|

3 گیرنده ی فعال کننده ی تکثیر پروکسی زوم گاما ١٤٠٠/٠١/٠٩
|

4 همسان ١٤٠٠/٠١/٠٩
|

5 خود-رهبری، خود-فرمانی ١٤٠٠/٠١/٠٣
|

6 درد عضلانی ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

7 کشت مثلا Laboratory work-up کشت آزمایشگاهی ١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

8 بارها رفت و آمد کردن ١٣٩٩/٠٦/١٢
|

9 جاری شدن
١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

10 تنور سفالی ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

11 مسحور و مجذوب کسی یا چیزی شدن ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

12 ماندگار ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

13 مختص ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

14 آلاچیق یا سایبان (انگور) ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

15 روشن (از نور آفتاب) ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

16 مجلل ١٣٩٩/٠٦/٠١
|

17 درست کردن ١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

18 جای خالی فردی یا چیزی ١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

19 تعارف کردن. پذیرایی کردن ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

20 گشتن. جستجو کردن ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

21 متصدی ثبت سوابق ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

22 لو دادن ١٣٩٩/٠٥/١١
|

23 پرتگاه ١٣٩٩/٠٥/٠٩
|

24 خارج شدن، رفتن ١٣٩٩/٠٥/٠٩
|

25 دعا ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

26 آسمان ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

27 نوستالژی ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

28 دور (در بازی و ورزش مثل بوچیا) ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

29 عصبی عضلانی ١٣٩٩/٠٣/١١
|

30 مستمر (مراجعه ی مستمر) ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

31 سزارین ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

32 بدتر از همه، بالاتر از همه ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

33 ترشرویی ١٣٩٩/٠١/١٨
|

34 گیرنده درد یا دردگیرنده ١٣٩٩/٠١/١٧
|

35 اندکی ١٣٩٩/٠١/١٠
|

36 سیراب کننده ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

37 خشم غضب ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

38 روشن ١٣٩٨/١٢/٢٢
|

39 to understand a situation or develop a skill by learning from your mistakes and bad experiences
با فراگیری از اشتباهات و تجارب بد، متوجه چیزی شدن
١٣٩٨/١٢/٢٢
|

40 فرومایه ١٣٩٨/١٢/٢١
|

41 گمراه ١٣٩٨/١٢/٢١
|

42 از یاد بردن. فراموش کردن ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

43 سرک کشیدن (تو کار دیگران) ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

44 غضبناک ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

45 تمام عیار ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

46 غروب
setting sun غروب آفتاب
١٣٩٨/١٢/١٩
|

47 شیهه ١٣٩٨/١٢/١٨
|

48 افراط و تفریط ١٣٩٨/١٢/١٧
|

49 شایعه پرداز ١٣٩٨/١٢/١٥
|

50 اینسولا ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|