برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ژ.ب

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 درد عضلانی ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

2 کشت مثلا Laboratory work-up کشت آزمایشگاهی ١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

3 بارها رفت و آمد کردن ١٣٩٩/٠٦/١٢
|

4 جاری شدن
١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

5 تنور سفالی ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

6 مسحور و مجذوب کسی یا چیزی شدن ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

7 ماندگار ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

8 مختص ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

9 آلاچیق یا سایبان (انگور) ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

10 روشن (از نور آفتاب) ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

11 مجلل ١٣٩٩/٠٦/٠١
|

12 درست کردن ١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

13 جای خالی فردی یا چیزی ١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

14 تعارف کردن. پذیرایی کردن ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

15 گشتن. جستجو کردن ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

16 متصدی ثبت سوابق ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

17 لو دادن ١٣٩٩/٠٥/١١
|

18 پرتگاه ١٣٩٩/٠٥/٠٩
|

19 خارج شدن، رفتن ١٣٩٩/٠٥/٠٩
|

20 دعا ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

21 آسمان ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

22 نوستالژی ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

23 دور (در بازی و ورزش مثل بوچیا) ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

24 عصبی عضلانی ١٣٩٩/٠٣/١١
|

25 مستمر (مراجعه ی مستمر) ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

26 سزارین ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

27 بدتر از همه، بالاتر از همه ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

28 ترشرویی ١٣٩٩/٠١/١٨
|

29 گیرنده درد یا دردگیرنده ١٣٩٩/٠١/١٧
|

30 اندکی ١٣٩٩/٠١/١٠
|

31 سیراب کننده ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

32 خشم غضب ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

33 روشن ١٣٩٨/١٢/٢٢
|

34 to understand a situation or develop a skill by learning from your mistakes and bad experiences
با فراگیری از اشتباهات و تجارب بد، متوجه چیزی شدن
١٣٩٨/١٢/٢٢
|

35 فرومایه ١٣٩٨/١٢/٢١
|

36 گمراه ١٣٩٨/١٢/٢١
|

37 از یاد بردن. فراموش کردن ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

38 سرک کشیدن (تو کار دیگران) ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

39 غضبناک ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

40 تمام عیار ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

41 غروب
setting sun غروب آفتاب
١٣٩٨/١٢/١٩
|

42 شیهه ١٣٩٨/١٢/١٨
|

43 افراط و تفریط ١٣٩٨/١٢/١٧
|

44 شایعه پرداز ١٣٩٨/١٢/١٥
|

45 اینسولا ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

46 بدون تجربه زایمان
نخست زا
١٣٩٨/٠٣/٠١
|