حسین موسوی

حسین موسوی

فهرست جمله های ترجمه شدهchorus٠٩:٥٥ - ١٣٩٧/٠٧/٠٢
• He sang in the high school chorus.
او در گروه سرود مدرسه آواز خواند
80 | 6
chronic٠٩:٢٠ - ١٣٩٧/٠٧/٠٢
• He is a chronic alcoholic.
او یک دایم الخمر است
9 | 1