برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زینب کیانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 رها،ول ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

2 خوشگل ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

3 فوتبال،گلف، ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

4 هدایا ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

5 واکر ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

6 اوکادو ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

7 سفید ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

8 راک ١٣٩٦/٠٧/٢٥
|

9 پاپ، رپ،سنتی، ١٣٩٦/٠٧/٢٥
|

10 بنیه ١٣٩٦/٠٧/٢٥
|

11 بره ١٣٩٦/٠٧/٢٥
|

12 افسرده ١٣٩٦/٠٧/١٩
|

13 محاربه ١٣٩٦/٠٧/١٠
|

14 حرا ١٣٩٦/٠٧/١٠
|

15 شوید ١٣٩٦/٠٧/١٠
|

16 ساق ،مچ، کتف، بازو ١٣٩٦/٠٧/١٠
|

17 سی و سه پل، پل خواجو،چهل ستون،منار جنبان،هشت بهشت ١٣٩٦/٠٧/١٠
|

18 بشاش ١٣٩٦/٠٧/١٠
|

19 هویت ١٣٩٦/٠٧/١٠
|

20 گندم ، جو، ١٣٩٦/٠٧/١٠
|

21 کات ١٣٩٦/٠٧/١٠
|

22 امی ١٣٩٦/٠٧/١٠
|

23 آرم، مارک ١٣٩٦/٠٧/١٠
|

24 سمع
١٣٩٦/٠٧/١٠
|

25 عمی،عامی
١٣٩٦/٠٧/١٠
|

26 دز، کارون ١٣٩٦/٠٧/١٠
|

27 بازگردانی، بازگیری، ١٣٩٦/٠٧/١٠
|

28 رجب، شعبان، رمضان ١٣٩٦/٠٧/١٠
|

29 منجمد ١٣٩٦/٠٧/١٠
|

30 همای،هما ١٣٩٦/٠٧/١٠
|

31 دمی،کته،
١٣٩٦/٠٧/١٠
|

32 ند،دارچین ١٣٩٦/٠٧/١٠
|

33 فدا ١٣٩٦/٠٧/١٠
|

34 فروند ١٣٩٦/٠٧/١٠
|

35 برند یک شرکت لوازم بهداشتی ١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

36 کوتاه،مختصر و مفید:منظور کوتاه با بیان یک یا چند جمله هدف را بیان کردن است ١٣٩٦/٠٧/٠٤
|