برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زینب شفیع زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تعریف‌های right
صفت
morally good, justified, or acceptable.
I hope we're doing the right thing
مترادف‌ها: just, fair, proper, good, uprig ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

2 تمیزکردن =با جاروبرقی پاک سازی کردن = clean =vacuum ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

3 تعریف‌های right
صفت
morally good, justified, or acceptable.
I hope we're doing the right thing
مترادف‌ها: just, fair, proper, good, uprig ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

4 ترجمه‌های right
صفت
راست
right, upright, truthful, straight, true, erect
درست
right, correct, true, just, accurate, authentic
صحیح< ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|