برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

الی^-^

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 شخصیت منفی داستان ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

2 Turn into
تبدیل شدن
Elena has turned into a vampire
الینا تبدیل به یه خون اشام شده/ الینا خون اشام شده
١٣٩٩/٠٣/١٩
|

3 خشکی زی ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

4 تاآخر ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

5 مراجعه كننده ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

6 Research team
تیم تحقیقاتی
١٣٩٩/٠٣/١٦
|

7 نویسنده ی تبلیغاتی ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

8 Manufacturing
ساخت و ساز
١٣٩٩/٠٣/١٥
|

9 Your paper shoud be atleast 450 characters
مقاله ی شما باید دست کم 450 کلمه ای باشد
١٣٩٩/٠٣/١٥
|

10 تفسیر ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

11 صورت مساله ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

12 مبارک ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

13 کلاکت، تخته نشان ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

14 آروم ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

15 خبر دار کردن ١٣٩٩/٠٣/٠١
|

16 کیک چای ١٣٩٩/٠٣/٠١
|

17 بشقاب
پیش دستی
١٣٩٩/٠٣/٠١
|

18 حال به هم زن ١٣٩٩/٠٣/٠١
|

19 کمک آبدارچی ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

20 فرزند خونده ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

21 همکار با ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

22 لطفا ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

23 طمأنینه ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

24 دلچسب ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

25 بله گفتن ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

26 خسته ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

27 در آخر ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

28 صبوری ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

29 آب پاش ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

30 جعبه وسایل اصلاح ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

31 نهان ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

32 پیاده رویه تند ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

33 خطبه خواندن ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

34 در برابر چیزی ضعیف بودن ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

35 Garb of woe
لباس عزاداری، لباس سیاه
١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

36 حزن آلود ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|